rachunkowość - metody wyceny

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowość - metody wyceny - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera następujące informacje: pojęcie wyceny w rachunkowości, metody wyceny w rachunkowości, moment wyceny, ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, zasada „wiernego i rzetelnego obrazu”, zasada memoriałowa, zasada współmierności, zasada ostrożności, zasada istotności, zasada ciągłości, zasada kontynuacji działania, zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą.

Ponadto notatka wyjaśnia ważne pojęcia takie, jak: cena nabycia, koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto, wartość godziwa, wartość rynkowa, kwota wymagająca zapłaty, wartość nominalna, trwała utrata wartości.

Dodatkowo notatka opatrzona wstępem i bibliografią.
Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu rachunkowość.

Wycena aktywów i pasywów w rachunkowości
Wstęp
Rachunkowość jest najstarszym systemem ewidencji gospodarczej, którego przydatność została potwierdzona w wielowiekowym stosowaniu w praktyce gospodarczej. Przez rachunkowość rozumie się całkowity i zwarty system gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących majątku jednostki gospodarczej i jej działalności oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych. Ze względów metodologicznych rachunkowość jest nauką, a równocześnie jest ona zorientowana na cel prowadzenia, którym przede wszystkim jest dostarczenie użytecznych informacji jednostce gospodarczej i jej otoczeniu. Z obligatoryjnego prowadzenia rachunkowości są w Polsce tylko zwolnione osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych osiągające rocznie niewielkie przychody. Oprócz podstawowej funkcji informacyjnej, rachunkowość finansowa spełnia funkcję kontrolną, dowodową, analityczną i optymalizacyjną.
Zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej jest bardzo szeroki i zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje:
Opis przyjętych zasad rachunkowości
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Dokonywanie inwentaryzacji
Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
Poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań
W naszym referacie bliżej opiszemy wycenę aktywów i pasywów w rachunkowości, jej metody i ogólne zasady oraz wyjaśnimy ważne pojęcia związane z wyceną aktywów i pasywów.
Pojęcie wyceny w rachunkowości
Jedną z zasadniczych części polityki rachunkowości w jednostce budżetowej jest dokumentacja przyjętych metod i zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Proces wyceny polega na przyporządkowaniu poszczególnym obiektom lub zdarzeniom powiązanym z przedsiębiorstwem wielkości pieniężnych. W odniesieniu do bilansu wycena sprowadza się więc do przypisywania wielkości pieniężnych poszczególnym aktywom i zobowiązaniom. Znajomość zasad wyceny pozycji bilansowych jest kluczowa dla prawidłowej analizy sprawozdań finansowych. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego regulują postanowienia rozdziału 4 ustawy o rachunkowości (art. 28 do 44).
Metody wyceny w rachunkowości
Metody stosowane do określania wartości składników majątku i kapitałów:
ceny (kosztu) historycznej (taki, który faktycznie wystąpił w danej jednostce) - opiera się na tym, że aktywa i pasywa jednostki wycenia się albo po cenach aktualnych w momencie ich nabywania albo po faktycznie poniesionych kosztach na wytworzenie danego składnika, nie chroni realnej wartości majątku przed inflacją;
ceny (kosztu) odtworzenia

(…)

… przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości
2.
Środki trwałe w budowie
Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3.
Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
Cena nabycia…
…, środków trwałych w budowie obowiązkowo, do ceny zakupu wlicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, a także związane z nimi dodatnie i ujemne różnice kursowe.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się:
wartość zużytych materiałów bezpośrednich,
koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,
inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu…
… o rachunkowości zawarte są reguły wyceny w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz rozwiązania wariantowe, np. wycena produkcji w toku według kosztów wytworzenia, w wysokości kosztów bezpośrednich, tylko materiałów bezpośrednich , bądź rezygnacja w ogóle z jej wyceny, jeżeli nie zniekształca to wartości aktywów i wyniku finansowego. Spośród tych rozwiązań jednostka może wybrać najbardziej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz