Polityka zdrowotna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zdrowotna - wykład - strona 1 Polityka zdrowotna - wykład - strona 2 Polityka zdrowotna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści DEFINICJA ZDROWIA Definicje negatywne i funkcjonalne. Podstawowe pojęcia Temat jakim jest ochrona zdrowia należy rozpocząć o wyjaśnienia samego pojęcia, gdyż nie jest ono jednoznaczne. Możemy wyróżnić dwie kategorie klasyfikacji: definicje negatywne zdrowia oraz definicje funkcjonalne. Definicje negatywne koncentrują się na braku zdrowia: „Zdrowie to wolność od fizycznej choroby lub bólu”. Natomiast definicje funkcjonalne określają zdrowie jako „stan optymalnej zdolności do wykonywania cenionych zadań”, a więc uwzględniają zdolność jednostki do pełnienia ról społecznych . Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka. Ujęcie to jest szerokie, wykraczające poza kategorie ściśle medyczne, obejmujące kategorie socjologiczne i psychologiczne. Ogólnie rzecz biorąc, zdrowie „[...] jest ujmowane jako wieloaspektowe zjawisko przede wszystkim społeczne, w którym medycyna jest zdolna rozwiązywać tylko stosunkowo wąski zakres zagadnień” Kategoria zdrowia powinna być ujmowana dynamicznie, co oznacza, że zadania ochrony zdrowia nie mogą być ograniczone do stanu istniejącego, ale muszą obejmować działania zapobiegające chorobom i wypadkom .
Zdrowie publiczne Zdrowie może być też rozpatrywane w szerszym kontekście jako zdrowie publiczne. Działania z zakresu zdrowia publicznego są rozumiane jako ,,[...] nauka i sztuka zapobiegania chorobom i przedłużania życia, a także zorganizowany wysiłek społeczności, nakierowany na: kontrolę stanu sanitarnego środowiska; kontrolę chorób zakaźnych; uczenie jednostek zasad higieny osobistej; organizowanie usług medycznych i pielęgniarskich, zapewniających wczesną diagnozę i świadczenia zapobiegawcze; rozwój mechanizmu społecznego, zapewniającego każdemu osiągnięcie poziomu życia właściwego dla utrzymania zdrowia, a właściwe zorganizowanie tego wysiłku tworzy warunki umożliwiające każdemu obywatelowi realizację tego przyrodzonego prawa do zdrowia i długiego życia” . STAN ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA Potrzeby zdrowotne Problem stanu zdrowia ludności wywołuje konieczność ustalenia rodzaju potrzeb zdrowotnych, ponieważ stanowią one decydujący element polityki ochrony zdrowia. Możemy wyróżnić trzy rodzaje potrzeb zdrowotnych . Pierwsza kategoria to potrzeby związane z utrzymaniem i umacnianiem zdrowia. Należą do niej: działania zapobiegawcze, przeciwdziałające zachorowalności (szczepienia ochronne, okresowe badania lekarskie), potrzeby w zakresie wiedzy zdrowotnej oraz kształtowanie niezbędnych postaw zdrowotnych. Kolejna kategoria dotyczy potrzeb, które obejmują warunki zdrowotne. Zalicza się tutaj potrzeby związane z warunkami bytu oraz poziomem życia ludności, z których znaczna część leży poza wpływem polityki ochrony zdrowia. Są to kwestie szczegółowe polityki społecznej, takie jak np.: polityka mieszkaniowa, płac, zatrudnienia społecznego. Do potrzeb związanych z przywracaniem zdrowia zalicza się: potrzeby w zakresie leczenia chorób, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną.


(…)

… podmioty odpowiedzialne za ochronę zdrowia. Chodzi tutaj o podział kompetencji między podmioty centralne i lokalne, między resort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, między podmioty kreujące politykę zdrowotną na różnych szczeblach i podmioty wykonawcze. Państwo powinno zapewnić kształcenie kadr medycznych, ogólnych i specjalistycznych oraz kadr przygotowanych do zarządzania sektorem ochrony zdrowia…
…. Ówczesne rozwiązania oparte były na kasach chorych - powiatowych i miejskich. Przyjęto zasadę obowiązkowości i powszechności ubezpieczenia oraz terytorialności i samorządności kas chorych. Ocenia się, że z tego systemu korzystało tylko ok. 15% ludności kraju.
Po drugiej wojnie światowej, wyróżnia się kilka etapów polityki zdrowotnej. W pierwszych 10 latach podjęto działania w celu likwidacji chorób…
… ubezpieczeniu zdrowotnym. W styczniu 1999 roku weszła w życie nowa organizacja publicznej służby zdrowia, nad którą nadzór sprawowały utworzone specjalnie w tym celu kasy chorych. Powstało 16 regionalnych kas chorych w poszczególnych województwach oraz kasa branżowa dla służb mundurowych. Reforma została źle przyjęta zarówno przez społeczeństwo, jak i personel medyczny. Reformę służby zdrowia źle oceniało aż 77 proc. badanych. Okazało się bowiem, że stanowiąca jeden z głównych elementów reformy instytucja tzw. lekarza pierwszego kontaktu utrudniła korzystanie z usług medycznych. Kasy chorych - podpisujące kontrakty o finansowaniu usług z poszczególnymi placówkami medycznymi - wymuszały oszczędności w publicznej służbie zdrowia, często jednak czyniąc to w sposób „mało racjonalny”. SYSTEM OCHRONY ZDROWIA…
… zdrowotnych i części specjalistycznych. Koszty usług ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktów ze świadczeniodawcami, częściowo są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa lub przez samych obywateli. Świadczeniobiorcy płacą bezpośrednio za leki i inne środki z wyłączeniem tych refundowanych, gwarantowanych przez państwo w ustawie. Podstawą prawną na podstawie której działa system jest ustawa z 27…
… o podstawowych zagrożeniach zdrowia to statystyka zgonów według ich przyczyn w danym czasie. W Polsce najwięcej zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, nowotworami oraz urazami i zatruciami (choroby cywilizacyjne). Najczęściej używanym wskaźnikiem pozytywnym (czyli wskazującym na poprawę sytuacji) jest przeciętne dalsze trwanie życia - średnia liczba lat, jaka pozostałaby do przeżycia osobie…
… odpowiedzialne za ochronę zdrowia
Opieka zdrowotna w Polsce jest sprawowana przez trzy podstawowe piony:
lecznictwo otwarte (przychodnie w zakresie opieki podstawowej, przychodnie specjalistyczne, gabinety specjalistyczne, szkolna i zakładowa służba zdrowia);
lecznictwo zamknięte (kliniki, szpitale, sanatoria);
pomoc doraźna (pogotowie ratunkowe).
Istotnym problemem jest określenie podziału zadań między różne…
…, wydatki określone są w art. 117. I tak jako przychody określono składki, odsetki od składek, darowizny i zapisy, środki przekazana na zadania zlecone, dotacje i dotacje celowe, lokaty, środki z roszczeń regresowych oraz kredyty i pożyczki. Koszty obejmują finansowanie świadczeń, refundacje, zadania zlecone, administracja, pobór i ewidencja składek, wypłata odszkodowań, spłata kredytów i pożyczek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz