Polityka transportowa - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka transportowa - zagadnienia  - strona 1 Polityka transportowa - zagadnienia  - strona 2 Polityka transportowa - zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA TRANSPORTOWA   WŁADZA-stosunki społeczne zachodzące między ludźmi, polegające na trwałym i uprawnionym  uporządkowaniu sobie przez rządzących w państwie pozostałej części społeczeństwa.    POLITYKA-sztuka rządzenia państwem-część stosunków międzyludzkich, których istotą jest panowanie,  rządzenie, władza-narzucanie i egzekwowanie decyzji jednego człowieka lub grupy ludzi innym.    POLITYKA TRANSPORTOWA   - kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i instytucje (A. Predouhl)   - programowanie rozwiju systemu transportowego oraz oddziaływanie na sprawne jego funkcjonowanie, a  uwzględnieniem wymagań teorii i praw ekonomicznych (W. Grzywacz)    ETYCZNY SYSTEM TRANSPORTOWY (system, którego się nie odczuwa)  - bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi   - nie przyczyniający się do marnotrastwa energii   - nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, wody i lądu   - jest zbudowany i eksploatowany na zdrowych ekonomicznie zasadach (liberalnych, wolnorynkowych,  wolnokonkurencyjnych, komercyjnych)     POLITYKA- jako układ podmiotów, zjawisk i procesów (wykres)     Podmiot     Kształtowanie    Zasady – metody i narzędzia cele i zadania     Oddziaływania efekt    Przedmiot           CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT POLITYKI  - aktualny stan systemu transportowego   - zakładane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju   - organizacja i zasady funkcjonowania użytkowników transportu oraz ich gotowość do współpracy przy  realizacji procesów transportowych  - położenie transportowo-tranzytowe kraju   - międzynarodowe doświadczenia z zakresu rozwoju i funkcjonowania systemów transportowych.     NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY LIBERALNEJ I INTERWENCJONISTYCZNEJ POLITYKI  TRANSPORTOWEJ (KSERO)     CELE POLITYKI TRANSPORTOWEJ   1.Kryterium czasowe:   - cele długoterminowe (strategiczne)   - cele średniookresowe (operacyjne)   - cele doraźne (krótkookresowe) (taktyczne)   2.Kryterium przestrzenne:   - lokalne   - ogólnokrajowe   - ponadpaństwowe     ZADANIA POLITYKI TRANSPORTOWEJ (zagregowane)   - rozwój systemu transportowego   - funkcjonowanie systemu transportowego   - oddziaływanie na otoczenie transportu, aby sprzyjało ono jego rozwojowi i funkcjonowaniu     PODMIOTY POLITYKI TRANSPORTOWEJ (krajowe)   - organy przedstawicielskie (Sejm, Senat)   - Rada Ministrów wraz z prognostyczno-planistycznymi oraz innymi organami administracji centralnej o  charakterze funkcjonalnym   - inne ministerstwa związane z transportem (Ministerstwo Infrastruktury)

(…)

….oddziaływanie na postępowanie przewoźników
13. oddziaływanie na postępowanie użytkowników
14.działania proekologiczne
15.sprostanie wymogom globalizacyjnym
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ SYSTEMU CELÓW POLITYKI TRANSP.
- wielkość kraju
- poziom rozwoju, mierzony w PKB per capita
- położenie geogr., sytuacja topograficzna
- struktura produkcji
- klimat
- czynniki socjo-demograficzne (gęstość zaludnienia)
- czynniki kulturowe
ZASADY TWORZENIA POLITYKI TRANSPORTOWEJ
-zasada naukowości (obiektywny charakter wiedzy teoretycznej)
- zasada wzajemnych korzyści (cele, sposób i tempo realizacji polityki powinno mieć charakter rozwiązań
kompromisowych)
* cele strategiczne – consensus omnium (zgoda powszechna)
* cele drugorzędowe – centralizm demokratyczny
- zasada kompetencji (poszczególne szczeble władzy odpowiadają…
…, karencja)
- normatywny w zakresie podziału zysku, amortyzacji tworzenia funduszy celowych,obowiązek depozytów i
kaucji
- płace, ich systemy i stawki
- zamówienia rządowe
- ceny urzędowe
2.pozaekonomiczne (nieparametryczne)
- zarządzenia i uchwały organów władzy (nakazy, zakazy)
- koncesje i limity, kwotowanie, licencje, zezwolenia
- narzędzia polityki kadrowej (kształcenie, szkolenia, alokacje-rozdział…
… ISTOTNE PRZY PROGRAMOWANIU ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO:
- ogólne wytyczne polityki społeczno-gospodarczej państwa
- prawa i zależności występujące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi, które określa ekonomika transportu
- doświadczenia z praktyki gospodarczej poprzednich okresów
- pozytywne doświadczenia zagraniczne
PRZYCZYNY WADLIWEJ POLITYKI
- niewłaściwa ocena prawidłowości rozwojowych zjawisk…
… transportowych o lokalizacji przestrzennej dostosowanej do występujących,
bieżących i przewidywalnych potrzeb transportowych
- rozwoju infrastruktury społecznej
* rozwój systemu szkolnictwa, oświaty zawodowej, zapewnia właściwe nasycenie kwalifikowanymi kadrami
przedsiębiorstw, instytucji i urzędów transp.
* rozwó…j nauki i techniki w zakresie transportu zapewnia właściwy postęp techniczny, technologiczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz