Polityka społeczna wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna wykłady - strona 1 Polityka społeczna wykłady - strona 2 Polityka społeczna wykłady - strona 3

Fragment notatki:


ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU :
podstawowe pojęcia z polityki społecznej;
doktryny i modele polityki społecznej;
system zabezpieczenia społecznego;
przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia;
zadania pomocy społecznej;
polityka społeczna wobec niepełnosprawnych, ludzi starszych, rodzin specjalnej troski;
społeczne aspekty rynku pracy - problem bezrobocia;
społeczne koszty transformacji;
polityka społeczna w innych krajach.
CEL DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU :
Wiadomości: poznanie zakresu zainteresowania polityki społecznej i jej zadań wynikających ze zmian zachodzących w gospodarce i społeczeństwie;
Umiejętności: identyfikowanie celów polityki społecznej oraz wzajemnych uwarunkowań pomiędzy sferą gospodarczą a społeczną.
SŁOWA KLUCZNOWE: Polityka społeczna, Poziom i jakość życia,
System zabezpieczenia społecznego,
Bezrobocie,
Zjawiska patologii społecznej.
LITERATURA: Zadania społeczne. Red. Z. Pisz, AE Wrocław 1999
Zabezpieczenie społeczne. Red. Z. Pisz, AE Wrocław 1998
Golinowska St.: Polityka społeczna w gospodarce rynkowej, PWE 1994
Czasopisma:
„Polityka społeczna” - miesięcznik; „Praca i zabezpieczenie społeczne” - miesięcznik.
ZALICZENEI PRZEDMIOTU: Egzamin z całości przedmiotu.
Polityka społeczna (PS) jako działalność praktyczna oraz dyscyplina naukowa Zakres przedmiotowy polityki społecznej Cele polityki społecznej Interdyscyplinarność polityki społecznej Doktryny jako system wartości polityki społecznej Modele polityki społecznej Podmioty polityki społecznej Zmiany w polityce społecznej po roku 1989 Ad 1. PS jako działalność praktyczna oraz dyscyplina naukowa Geneza - polityka społeczna - działalność praktyczna i dyscyplina naukowa, jest kategorią historyczną, powstałą w II poł. XIX w. w ustroju kapitalistycznym.
Przesłanki do powstania PS przedstawiają się następująco: Rozwój kapitalizmu zaostrzył istniejące sprzeczności między interesami klas;
Zjawisko industrializacji wywołało negatywne skutki - narastały problemy społeczne;
Zmieniająca się rzeczywistość rodziła potrzebę naukowego wyjaśnienia procesów przemian.
Jest wiele definicji polityki społecznej, choć istota ta sama.
Definicje PS według: J. Rosner'a: polityka społeczna to działalność państwa i organizacji społecznych w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzająca do optymalnego zaspokojenia indywidualnych i społecznych potrzeb ludności.


(…)

… i obowiązujące w nim zasady
Poziom rozwoju ekonomicznego kraju (PKB)
Czynniki demograficzne:
struktura wiekowa
(Sprawdzić czy wymienione są wszystkie czynniki...)
Ad 6. Akty Rady Europy - wprowadzające pewne standardy do zabezpieczenia społecznego:
Europejska Karta Społeczna z 1961 r. wraz z Protokołem Dodatkowym z 1988 r., Protokołem Zmieniającym z 1991 r. oraz Drugim Protokołem Dodatkowym z 1992 r. Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 1996 r.
Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego i Protokół do Kodeksu z 1964 r.
Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego - zrewidowany z 1964 r.
Historia ubezpieczeń społecznych
Pojęcie ubezpieczenia społecznego i systemu ubezpieczeń społecznych
Cechy ubezpieczeń społecznych
Funkcje ubezpieczeń społecznych
Formy, rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Ad…
… ze względu na obszar działania. Według tego kryterium wyróżnia się cztery typy podmiotów:
globalne - są to organizacje międzynarodowe, które w swoim zasięgu działania mają określone kwestie socjalne występujące w skali globalnej. Organizacje te to np. ONZ i jej agendy oraz programy wyspecjalizowane (MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy, Bank Światowy, IMF- Międzynarodowy Fundusz Walutowy) oraz Organizacja…
…,
świadczenia rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy,
renty rodzinne,
renty inwalidzkie,
emerytury,
świadczenia wypadkowe,
zasiłek rodzinny,
zasiłek porodowy,
zasiłek macierzyński,
zasiłek wychowawczy,
zasiłek opiekuńczy;
W naturze
świadczenia lecznicze,
świadczenia położnicze i rehabilitacyjne,
przedmioty ortopedyczne,
protezy i środki opatrunkowe;
II. Ze względu na czas trwania:
Krótkookresowe (zasiłki…
…% jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
15% obligacje gminne,
5% zagraniczne papiery wartościowe;
ad. c) FILAR III - pracownicze programy emerytalne
umowa między pracodawcą i reprezentacją pracowników,
różne formy:
pracowniczy fundusz emerytalny,
umowa z zakładem ubezpieczeń na życie,
umowa z funduszem inwestycyjnym,
umowa z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych;
utworzenie wymaga zezwolenia UNFE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz