Polityka społeczna - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Polityka społeczna Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę rozwoju cywilizacji, zaczęły pojawiać się zupełnie nowe zjawiska, które dotykały coraz szersze kręgi społeczeństwa (np rewolucja przemysłowa spowodowała zmianę charakteru dotychczasowej własności). Do połowy XVIII wieku ludzie utrzymywali się z uprawy roli. Posiadali własne gospodarstwa. W czasie rewolucji powstały nowe miejsca pracy. Gospodarstwa zaczęto sprzedawać i wynosić się do miast. Państwo po wojnie musiało stworzyć nowe infrastruktury (budowa budynków mieszkalnych, miejsca pracy, szkoły teatry itp.). W czasie okresu międzywojennego cały świat przeżywa dynamiczny rozwój gospodarczy. Następnie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju kryzysy gospodarcze. Kryzys i bieda powodują samobójstwa i analfabetyzm. Po II wojnie światowej zaczęły tworzyć się nowe organizacje podejmujące kwestie polityki społecznej. Wg encyklopedii PWN Polityka społeczna to celowa działalność państwowa i innych instytucji w dziedzinie kształtowania optymalnych warunków życia i pracy oraz stosunków międzyludzkich. Działalność państwa, samorządów i organizacji których celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed życiowymi ryzykami i wyrównanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszego.
Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i życia ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na zasadzie równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.
*Istotą jest nie tylko uzyskanie pracy, ale fakt że powinna ona być wykonywana w dobrych i bezpiecznych warunkach dla zdrowi. Bezpieczne warunki to mniej wypadków przy pracy.
*Działalność państwa w zakresie kształcenia w zakresie prorozwojowych struktur społecznych - właściwa polityka prorodzinna, odpowiednie struktury umożliwiające wykształcenie ludności, struktura zawodowa oraz kształcenie kapitału ludzkiego zdolnego do realizacji zadań rozwojowych.
Odpowiednie warunki kształcenia tego kapitału, jego przygotowanie do pracy, dokonuje się w rodzinie, instytucjach oświatowych oraz zakładach pracy, jest to cel trudny do zrealizowania bo musi łączyć sobą w sposób harmonijny indywidualne potrzeby człowieka z aspiracjami społecznymi.
*Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich opartych o zasadę sprawiedliwości społecznej i równości szans życia zawodowego.
* Państwo musi stworzyć odpowiednie regulacje prawne, jednakowe możliwości życia i pracy. Konieczna jest aktywność ludności i obywateli w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla zaspokajania potrzeb własnych. To obywatele powinni w pierwszej kolejności starać się zaspokoić swoje potrzeby osobiste. Jeśli sobie nie radzą, wtedy uzasadniona i konieczna jest interwencja prawna w wymiarze okresowym, bądź stałym.


(…)

… 10.12.1948
- europejska konwencja praw człowiek rady Europy 04.11.1950
- Europejska karta społeczna rady europy 18.pazdziernik 1981. - Pakty Praw człowieka ONZ 16 grudnia 1986 , - konwencja o prawach dziecka ONZ 20 listopad 1989 - konwencje i zalecenia międzynarodowej organizacji pracy. Wspólnotowe Akty pierwotne:
- traktat o europejskiej wspólnocie węgla i stali 18 kwietnia 1951. Paryż zwany…
… do wynagrodzenia i zaspokojenia potrzeb odpowiadających ludzkiej godności. Drugim są dok. Praw człowieka z 1996r. art. 11 każdy ma prawo do godnego życia swojego i jego rodziny. Europejska Karta Społeczna Rady Europy Art. 12 , 14 ,16 ,17 ,23, 30 mówią że członek UE ma prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacja społeczną , natomiast Polskie dokumenty to:
Konstytucja RP- która w preambule mówi o godności…
… lokalnych np. gminy i wg ustawy:
prowadzenie domów Pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych oraz kierowania do nich osób wymagających szczególnej opieki
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
przyznawanie pomocy rzeczowej
udzielanie schronienia, posiłków i ubrania osobom tego pozbawionym
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne
udzielanie zasiłku w wyniku wypadku losowego oraz wyprawianie…
… zalecana przez lekarza, kontakt z otoczeniem).
Pomoc instytucjonalna - polega na prowadzeniu domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych, organizowanie dziennych domów pomocy społecznej.
Pomoc finansowa - polega na pokryciu wydatków na świadczenia zdrowotne w pub zakładach opieki zdrowotnej, dla osoby chorej lub całej rodzinie jeśli spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.
Praca socjalna - udzielana…
… wojnie światowej która to podzieliła świat na 2 obozy - świat Europy zachodniej i wschodniej. Uznaje pierwszeństwo inicjatywy prywatnej ludzi a interwencję państwa ogranicza do pobudzenia, koordynowania, pomocy zgodnie z zasadą pomocniczości. Państwo ma zadanie realizacji dobra wspólnego poprzez (program katolickiej nauki społecznej):
zatrudnianie jak największej liczby pracowników
przeciwdziałanie…
… postanawiają zwrócić się do kościoła.
- problemy natury społecznej
- ruch społeczny, który chce rozwiązać te problemy z punktu widzenia konserwatyzmu (zachowaniu układów, tradycji) i liberalizmu.
- niewiedzą jak, więc spoglądają w stronę kościoła
- rerum novarum Leon XXIII odpowiedź na sprawy społeczne cdn.
- masowość, o ograniczenie lub utrata pracy, kwestia zdrowotności, kwestia socjalna, robotnicza…
… godzin pracy dziennie.
Alfred Kalbing, Krystian Vogelsang. 15 V 1891 r - Pierwsza encyklika społeczna Leona XIII „Rerum novarum” (RN). Encyklika ta jest nazwana Magna Charta bo kościół wypowiada się z urzędu w sprawie robotników. Następuje dynamiczny rozwój nauczania społecznego kościoła. Jest to odpowiedź kościoła na postulaty reform społeczno gospodarczych formułowane przez orientacje liberalne…
…- najnizszy koszt dóbr i usług który wyznacza granice zaspokojenia potrzeb podstawowych poniżej których wystepuje biologiczna degradacja jednostki.(żywność, odzież, mieszkanie i podstawowa pomoc medyczna) to minimum egzystencji wyznacza dolną granice ubóstwa natomiast min. Socjalne wyznacza górną granice ubóstwa. W skład min. Socjalnego wchodzą następujące kategorie (żywność , eksploatacja i wyposażenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz