Polityka spójności i fundusze europejskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka spójności i fundusze europejskie - strona 1 Polityka spójności i fundusze europejskie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka spójności i fundusze UE
Polityka spójności (2007- 2013- regiony)
Cele:
* konwergencja
- zakwalifikowane regiony z PKB per capita (PSN) poniżej 75% średniej UE-25, tj. 100
regionów, w których mieszka ponad 170 mln ludności.
* konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
- zakwalifikowano 168 regionów, w tym 13 korzystających z wsparcia przejściowego oraz
pozostałe nieobjęte celem konwergencja
* europejska współpraca terytorialna
- regiony NUTS 3 położone wzdłuż jej wszystkich granic zewnętrznych, w tym także
morskich, które dzieli odległość do 150 km, i niektórych granic lądowych.
Instrumenty finansowe - 2007 – 2013
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
* Europejski Fundusz Społeczny
* Fundusz Spójności
* Inicjatywy wspólnotowe:
- JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions)
- JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
- JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
* inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i
średnich przedsiębiorstw
* rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego
zatrudnienia
* infrastruktura
* rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury
* ochrona i poprawa stanu środowiska
* rozwój społeczeństwa informacyjnego
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
* promocja aktywnej polityki rynku pracy mająca na celu przeciwdziałanie i zapobieganie
bezrobociu
* przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
* kształcenie ustawiczne
* doskonalenie kadr gospodarki
* rozwój przedsiębiorczości
* zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy
Fundusz Społeczny (FS)
* poprawa jakości wód powierzchniowych
* polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia
* racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
* poprawa jakości powietrza
* zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
* zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi
krajami Europy
* rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej
Zasady polityki strukturalnej
* Subsydiarność
*Partnerstwo
* Programowanie
* Spójność
*Koordynacja
* Koncentracja
* Zgodność
* Komplementarność/dodatkowość
* Należyte zarządzanie finansami
* Zasada równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji
* Zrównoważony rozwój
* Interwencja proporcjonalna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz