POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA - strona 1 POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA POLITYKA SPÓJNOŚCI
Polityka spójności polega na zniwelowaniu różnic ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi regionami UE. Przez tę politykę organy wspólnotowe i państwowe dążą do przebudowy struktury społecznej i rozwoju gospodarczego danego obszaru Unii. CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI przewidziane na lata 2007-2013, są następujące: - konwergencja - polega na wsparciu finansowym państw i regionów najmniej rozwiniętych, których poziom PKB na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej unijnej (obliczany na 3 lata wstecz). Polska została zakwalifikowana do tego celu. W naszym kraju występuje 5 regionów zaliczanych do najbiedniejszych w Unii, jest to tzw. ściana wschodnia, czyli województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Cel ten jest ukierunkowany na poprawę wzrostu zatrudnienia, czy też przyjęcie koncepcji społeczeństwa opartego na wiedzy. Państwa zakwalifikowane do tego celu, mogą korzystać z funduszy: EFS, EFRR i FS.
- konkurencyjność regionalna i zatrudnienie - cel ten jest skierowany do państw, które przekroczyły poziom 75% PKB średniej unijnej, ale nadal nie są na tyle rozwinięte, by radzić sobie we własnym zakresie. Cel ten ukierunkowany jest na poprawę konkurencyjności regionów i państw członkowskich, jak i na promocję innowacyjnych rozwiązań. Finansowany jest on głównie z EFRR i EFS.
- europejska współpraca terytorialna - cel ten jest współfinansowany tylko przez EFRR. Wyróżniamy tu 3 rodzaje współpracy: transgraniczną, która dotyczy regionów oddzielonych granicą, transnarodową (między państwami, które ze sobą nie sąsiadują) i międzyregionalną (dotyczy regionów, które także nie muszą ze sobą sąsiadować).
ZASADY POLITYKI SÓJNOŚCI
Polityka spójności opiera się na następujących zasadach: * jeden program operacyjny, jeden fundusz - czyli jeden program operacyjny (PO) może odpowiadać działalności tylko jednego funduszu. Wyjątkiem jest PO Infrastruktura i Środowisko, który jest finansowany z EFRR i FS,
* finansowanie krzyżowe - jest to nakładanie się środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych,
tzw. earmarking - czyli nawiązanie do założeń Strategii Lizbońskiej, takich jak promowanie dużego wzrostu gospodarczego przez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i koncepcję gospodarki opartej na wiedzy,
* partnerstwo - chodzi tu o współpracę na poziomie wspólnotowym (organy Wspólnot a państwa członkowskie) i krajowym (organy państwowe a sektor prywatny),
* programowanie - polityka spójności wyznacza 3 cele, które są ustalone na okres 7-letni, Rozdział środków w oparciu o programy i strategie rozwojowe. * subsydiarność (pomocniczość) - Wspólnota daje jedynie ogólne wytyczne dla polityki spójności,


(…)

…) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości…
… Spójności. Różnica między tymi funduszami zdaje się zacierać, gdyż regulowane są one tym samym Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku. Funduszami strukturalnymi określamy Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Natomiast Fundusz Spójności ma niejako dopełniać zadania realizowane przez fundusze strukturalne. Cechą charakterystyczną FS…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz