Polityka pieniężna i przemysłowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna i przemysłowa - strona 1 Polityka pieniężna i przemysłowa - strona 2 Polityka pieniężna i przemysłowa - strona 3

Fragment notatki:

Pierwszy z nich zatytułowana jest Polityka pieniężna i kursu walutowego, natomiast druga - Polityka przemysłowa.

...Polityka pieniężna jest jednym z narzędzi polityki gospodarczej. Tradycyjnie uznawana jest ona za jeden z filarów polityki makroekonomicznej, tworząc wspólnie z polityką fiskalno-budżetową, politykę finansową państwa. Istotną instytucją kontrolującą system bankowy jest Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), której decyzje wykonuje organ wydzielony w strukturze NBP - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Zadaniem KNB jest przede wszystkim określanie zasad działania banków komercyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych tam przez klientów oraz nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania obowiązujących je norm...

...Polityka przemysłowa obejmuje tworzenie ogólnych warunków sprzyjających działalności gospodarczej, promowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz otwieranie rynków. Zakłada konieczność prowadzenia świadomej działalności interwencyjnej państwa w stosunku do wybranych sektorów gospodarki, głównie przemysłowych, w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynku światowym. traktat z Maastricht – zawiera tytuł XV -- Badania i rozwój techniczny - w którym zawarte zostały cele i zadania wiedzy, nauki i techniki w rozwijaniu przemysłu Wspólnoty i wspierania jego większej konkurencyjności w skali między­narodowej (art. 130f). Wyeksponowano tam zwłaszcza rolę i zadania wieloletnich programów ramowych wyznaczających cele naukowo-techniczne, ogólne kierunki działań, maksymalne ogólne i szczegółowe kwoty udziału finansowego Wspólnoty w ich finansowaniu...

Polityka pieniężna i kursu walutowego
Istota i cele polityki pieniężnej
Polityka pieniężna jest jednym z narzędzi polityki gospodarczej. Tradycyjnie uznawana jest ona za jeden z filarów polityki makroekonomicznej, tworząc wspól­nie z polityką fiskalno-budżetową, politykę finansową państwa. Miejsce polityki monetarnej w polityce finansowej państwa Cele Polityki Pieniężnej Bezpośrednim celem polityki pieniężnej powinno być ograniczenie ilości pie­niądza w systemie gospodarczym do wielkości niezbędnej dla właściwego spełniania przez pieniądz jego funkcji
zapewnienie stabilności cen
wspieranie polityki gospodarczej i jej celów (wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia)
W praktyce re­alizacja tego zadania może sprowadzać się do wyznaczenia i osiągania tzw. bezpośredniego celu inflacyjnego.
Bank centralny nie jest w stanie bezpośrednio wpływać na realizację ogólnych celów polityki ekonomicznej. Realizuje to przez regulację zmiennych będących celami pośrednimi polityki pieniężnej.
Cele pośrednie - ważne dla mechanizmu prowadzenia polityki pieniężnej
korelacja przyrostu podaży pieniądza z przyrostem produktu narodowego - (oddziaływanie na wielkość kredytu dostępnego w kraju)
oddziaływanie na poziom stóp procentowych - (oddziaływanie na koszt kredytu)
oddziaływanie na poziom kursu wa­lutowego. W przypadku wyznaczenia celu bezpośredniego cele operacyjne banku centralnego przybierają charakter umożliwiający realizację zadania głównego.
System bankowy
W gospodarkach rynkowych -z formalnego punktu widzenia - wyróżnić można dwa zasadnicze modele systemów bankowych.
Pierwszy z nich zwany jest anglo-amerykańskim. Kluczową rolę w mobilności i alokacji kapitału pełni w nim rynek kapitałowy oraz giełdy papierów wartościo­wych. Banki natomiast charakteryzują się wysokim stopniem specjalizacji.
Drugi system, zwany kontynentalnym, oparty jest na uniwersalności ba

(…)

… Centralny (EBC) utworzyło Europejski System Banków Centralnych (ESBC) na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (statut ESBC oraz EBC są załącznikami do tego traktatu). W ramach tego systemu wyodrębniony został tzw. Eurosystem, utworzony przez 12 państw UE, które wprowadziły euro. Za podstawowe zadanie EBC uznano zapewnienie stabilności cen w strefie euro, a zatem utrzymanie siły na­bywczej euro…
… do bardziej dynamicznego rozwoju. Aktywna polityka pieniężna ma być również narzędziem pozwalającym na se­lektywne wspieranie określonych dziedzin działalności gospodarczej w ramach tzw. polityki sektorowej. Model polityki pieniężno-kredytowej opartej na instrumentach pośrednich
Polityka pieniężna oparta na zasadach ilościowej teorii pieniądza wykorzy­stuje pośrednie instrumenty rynkowe. Współczesna wersja tej polityki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz