Bank centralny na rynku pieniężnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny na rynku pieniężnym - strona 1 Bank centralny na rynku pieniężnym - strona 2 Bank centralny na rynku pieniężnym - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 Bank centralny na rynku pieniężnym
Wg Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do najważniejszych funkcji BC należy zaliczyć:
pełnienie roli agenta kredytowego i fiskalnego rzędu
przechowywanie rezerw banków komercyjnych
przechowywanie rezerw krajowych oraz złota i walut obcych, jak również administrowanie nimi
emitowanie znaków pieniężnych
CEL FISKALNY BC definiuje się jako osiągnięcie stabilizacji pieniądza krajowego przez co rozumie się ograniczanie inflacji, czyli doprowadzanie do stabilnego poziomu cen w gospodarce i jego utrzymanie. Może on być rozszerzony o:
dążenie do ukształtowania odpowiednich relacji miedzy waluta krajowa i walitami innych krajów,
zapewnienie bezpieczeństwa warunków funkcjonowania i stabilności sektora bankowego
tworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce.
Do innych zadań NBP należy: organizowanie rozliczeń pieniężnych,
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi i działalności dewizowej
regulowanie płynności banków oraz ich refinansowania
kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju sytemu bankowego
prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa
Do celów pośrednich BC zalicza się: kontrole stóp procentowych kontrole przyrostu podaży pieniądza
stabilizowanie poziomu kursu walutowego
Cele BC nie mają charakteru komercyjnego bank nie jest nastawiony na max zysku.
BC wpływa na płynność rynku pieniężnego i kształtowanie się na nim stop procentowych. Oddziałuje na decyzje podejmowane w bankach komercyjnych , realizuje postawione cele polityki pieniężnej.
FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO:
banku emisyjnego
banku banków
banku państwa
Ad .1) FUNKCJA EMISYJNA polega na emisji znaków pieniężnych tj, banknotów, monet a także centralnego pieniądza rezerwowego. Dzięki tej funkcji BC zawsze jest wypłacalny. Ad. 2) BC spełniając FUNKCJĘ BANKU BANKÓW staje się bankiem dla banków komercyjnych, które mają w nim swoje rachunki i odprowadzają na nie rezerwy obowiązkowe.
Banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w BC jeśli mają zbyt mało środków na rachunku na prowadzenie akcji kredytowej. BC jest więc dla banków komercyjnych bankiem rezerwowym, ich działalność zależy od podaży pieniądza BC. BC jako bank banków tworzy dwa rodzaje pieniądza:
banknot jako pieniądz bezgotówkowy
pieniądz żyrowy, czyli centralny pieniądz rezerwowy
W ramach funkcji banku banków BC prowadzi następujące działalności:


(…)

… Krajowa Kasa Pożyczkowa z 1916r.
W 1945 r. powstał Narodowy Bank Polski
Główny cel finalny NBP to stabilność cen (2,5%), a politykę pieniężną prowadzi Rada Polityki Pieniężnej składająca się z 10 osób
Należy do Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a prezes do Rady Ogólnej
EBC wraz z narodowymi bankami centralnymi stosuje zestaw instrumentów, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:
Rezerwy…
… Europejską. Wyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu. Tekst Traktatu mówi o „ESBC", a nie o „Eurosystemie", ponieważ tworzono go przy założeniu, że euro przyjmą wszystkie państwa członkowskie UE. Do tego czasu zadania te będzie pełnić Eurosystem. Cele
„Głównym celem ESBC…
… w międzynarodowych organizacjach bankowych. EBC
Powstał w 1998 roku (najpierw działał Europejski Instytut Walutowy)
Eurosystem to EBC i BC krajów posiadających euro
Główny cel finalny EBC to stabilność cen (poniżej 2%)
W 1999 r. wprowadzono euro w formie bezgotówkowej a w 2002 r. w formie gotówkowej
Kryteria konwergencji z Maastricht:
średnią stopę inflacji w ciągu roku poprzedzającego akcesję do UGW nie wyższą…
… w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję kraju do UGW - oznacza to udział w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego; dokładniej, dany kraj powinien przestrzegać normalnego przedziału wahań (+/- 15%) swojej waluty w ramach ogólnounijnego systemu ERM II, nie może również w tym czasie dokonać samodzielnej dewaluacji własnej waluty wobec waluty innego kraju Unii Europejskiej…
… stopami NBP są stopa kredytu refinansowego stopa redyskonta weksli. Według niej bank centralny udziela bankom komercyjnym kredytu w zamian za weksle przedsiębiorstw przekazane wcześniej przez firmy bankom do dyskonta. Wpływa na podaż pieniądza:
podwyższenie stopy redyskontowej - zmniejsza kreację pieniądza
obniżenie - podwyższa kreację pieniądza w gospodarce
Stopa redyskontowa w Polsce ustalana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz