Polityka pieniezna,Funkcje banku centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,Funkcje banku centralnego - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje banku centralnego
1).Bank centralny jest bankiem rozliczeniowym banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny ma rachunek banku centralnym, na którym rejestruje transakcje z innymi bankami komercyjnymi.- Tzn. dokonuje rozliczeń miedzy bankowych.
2). Bank centralny jest bankiem państwa - Utrzymuje rachunku depozytowe państwa. Zajmuje się obsługą finansową długu państwowego zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Prowadzi rachunki ogólnokrajowych funduszy celowych.
3).Bank centralny jest kredytodawcą ostatniej instancji. Oferuje krótkookresową pomoc finansową bankom komercyjnym w sytuacji niedoboru płynności.
4).Bank centralny kieruje polityką pieniężną za pomocą dostępnych mu instrumentów. Formułuje on zadania polityki pieniężnej i stara się dobierać właściwe środki w celu realizacji wytycznych długo-, średnio- i krótkookresowych celów.
5). Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy - emisja banknotów monet.
6). Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju.- prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej, a to wymaga interweniowania na rynku walutowym.
7). Bank centralny nadzoruje działalność banków komercyjnych .Udziela licencji na prowadzenie działalności bankowej, monitoruje pracę banków komercyjnych pod względem przestrzeganie przez nie prawa bankowego, dewizowego itp.
-*.najważniejsze składowe aktywów i pasywów banków AKTYWA PASYWA
Należności zagraniczne = AC-1 Pieniądz gotówkowy w obiegu = PC-1
Należności od budżetu = AC-2 Zobowiązania wobec budżetu = PC-2
Należności od banków = AC-3 Zobowiązania wobec banków = PC-3
W TYM: - kredyt redyskontowy W TYM: - rezerwy obowiązkowe
- kredyt lombardowy - rachunek bieżący
- kredyt pozostały zobowiązania inne
Papiery wartościowe = AC-4 Zobowiązania zagraniczne = PC-4
w tym: Papiery dłużne banku = PC-5
- bony skarbowe - obligacje rządowe
- pozostałe
Majątek trwały = AC-5 Kapitał własny = PC-6
Pozostałe aktywa = AC-6 Pozostałe pasywa = PC-7
-* mechanizmy transmisji impulsów pieniężnych.
Tradycyjny mechanizm transmisji impulsów pieniężnych pokazuje a jaki sposób rynkowa stopa procentowa oddziaływuje na inwestycje i koniunkturę. Rynkowa stopę procentową określa relacja podaży kredytów do popytu na nie. Z kolei rozmiar kredytów kształtowany jest przez podaż pieniądza. Spadek rynkowej stopy procentowej obniża koszt pożyczonego kapitału, co sprzyja wzrostowi inwestycji rzeczowych przedsiębiorstwa. Tak wiec wzrost podaży pieniądza prowadzi do rozwoju produkcji i zatrudnienia w gospodarce. W obecnych czasach przedsiębiorstwa coraz bardziej polegają na własnych zasobach finansowych, uruchomianie kredytu bankowego nie jest już warunkiem rozpoczęcia inwestycji, zwłaszcza w dużych samofinansujących się korporacjach.

(…)

… - oznaczającej wzrost podaży funduszy pożyczkowych nie musi prowadzić do spadku stopy procentowej. ożywienie gospodarcze i wiążąca się z tym ekspansja inwestycyjna , zwiększająca popyt przedsiębiorstw na kredyt , przeciwdziała zniżce rynkowej stopy procentowej.
Inwestycje w gospodarce mogą rosnąć, mimo ze rynkowa stopa procentowa nie spada i odwrotnie, inwestycje mogą spadać, mimo, że rynkowa stopa procentowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz