Polityka - opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka - opracowane zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 39 stron i zawiera 31 opracowanych zagadnień. Zagadnienia opracowane w notatce to min.: perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego, rola ONZ we współczesnym świecie, jak doszło do zjednoczenia Niemiec, przyczyny niepowodzeń polityki pierestrojki M. Gorbaczowa, strategia współczesnej polityki zagranicznej USA, procesy globalizacji, skutki procesów globalizacji dla współczesnych stosunków międzynarodowych, skutki rozpadu ZSRR dla świata i Polski, najistotniejsze przyczyny sytuacji krajów najsłabiej rozwiniętych. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: jakie szanse i zagrożenia stoją przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej, konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i dla Polski, Wspólnota Niepodległych Państw, najważniejsze mocarstwa światowe i uzasadnij ich aktualną pozycję, rola USA w wielobiegunowym układzie światowym, skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej. Ponadto, notatka dotyczy zagadnień takich jak: polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR, ruch krajów niezaangażowanych, konflikt Wschód-Zachód, scharakteryzuj strukturę tzw. Krajów Trzeciego Świata, polityka zagraniczna Rosji po 1991 roku, zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR, sprzeczności i konflikty na obszarze Krajów Trzeciego Świata, nowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Notatka porusza także kwestie takie jak: międzynarodowy układ sił na linii Północ-Południe po rozpadzie systemu dwubiegunowego, kryzys współczesnej Rosji, ONZ jako czynnik utrzymania pokoju na świecie, proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki, główne założenia polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku, co zadecydowało o zakończeniu zimnej wojny, najważniejsze postanowienia traktatu o zjednoczeniu Niemiec.

Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego
Społeczność międzynarodowa stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu międzynarodowego. Po zakończeniu „zimnej wojny” zostały przedstawione propozycje budowy nowego ładu. Do najważniejszych należą: Nowa Pentarchia, Pax Gonsortis, Bigemonia, Pax Nipponica, System Unipolarny.
Pomysł Nowej Pentarchii zakłada, że najdoskonalszym systemem jest system nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków siły, które są zdolne utrzymać równowagę polityczną i militarną, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Wzorowaną na takim rozwiązaniu Nową Pentarchię mogłyby tworzyć Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia Europejska i Rosja.
Pax Consortis jest policentryczną wersją nowego ładu międzynarodowego. Podstawą tego kierunku myślenia jest założenie, że po upadku Związku Radzieckiego osłabieniu ulegnie znaczenie drugiego bieguna bipolarnego. Ma to związek z ewentualną rezygnacją Stanów Zjednoczonych z dominującej pozycji w świecie. USA stałoby się tylko jednym z wielu członów systemu złożonego z równorzędnych partnerów o porównywalnej sile i roli w stosunkach międzynarodowych. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.
Pax Nipponica - punktem wyjścia kolejnego wariantu jest założenie, że prężnie rozwijająca się Japonia, stanie się największą potęgą gospodarczą i osiągając pozycję super mocarstwa przejmie dominację w świecie. Paź Nipponica jako model przywództwa w nowym ładzie międzynarodowym z Japonią w roli hegemona, wydaje się być wizją bardzo odległą, gdyż państwo to nie d ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz