Polityka monetarna banku centralnego - pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka monetarna banku centralnego - pieniądz - strona 1 Polityka monetarna banku centralnego - pieniądz - strona 2 Polityka monetarna banku centralnego - pieniądz - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJONALNA DEFINICJA PIENIĄDZA (pieniądz należy definiować przez jego funkcje)
Dla określenia czy coś jest lub nie jest pieniądzem, świadczą usługi składające się na istotę pieniądza.
STATYSTYCZNA (EMPIRYCZNA) DEFINICJA PIENIĄDZA Utożsamia pieniądz z jego zasobami znajdującymi się w posiadaniu podmiotów nie finansowych. Takie ilościowe podejście doprowadziło do utożsamienia pieniądza z jego miernikami tzn. agregatami pieniężnymi.
FUNKCJE PIENIĄDZA Miernik wartości : jako powszechny ekwiwalent pieniądz pozwala na wyrażenie w jednostkach monetarnych wartości towarów będących na rynku. Cena stanowi pieniężny wyraz wartości dóbr.
Środek cyrkulacji : czyli obiegu lub pośrednika wymiany. Dzięki funkcjonowaniu pieniądza następuje proces rozdzielenia w czasie i przestrzeni transakcji kupna-sprzedaży.
Środek płatniczy : cechą charakterystyczną jest oderwanie od ruchu towarów; w tej funkcji pieniądz występuje także przy pokrywaniu zobowiązań.
Środek gromadzenia wartości : czyli akumulacji, przechowywania, nagromadzania wartości w pieniądzu jest wygodniejsza od gromadzenia kosztowności lub innych towarów.
Pieniądz światowy : pieniądze niektórych krajów są przyjmowane na całym świecie dlatego mogą pełnić funkcje pieniądza światowego. EWOLUCJA PIENIĄDZA. Pieniądz kruszco wy: pierwszą formą pieniądza były towary konsumpcyjne, które następnie zastąpiono metalami. Pieniądz papierowy: lokowanie monet u złotników w zamian otrzymywano kwity depozytowe. System pełnej i ograniczonej wymienialności pieniądza papierowego. Reglamentacja emisji pieniądza papierowego. Pieniądz bezgotówkowy: wkładowy, żyrowany. Pieniądz księgowy. Pieniądz elektroniczny - nowa forma obrotu pieniądza wynikająca z komputeryzacji procesów finansowych.
RODZAJE PIENIĄDZA: Pieniądz pełnowartościowy - jego wewnętrzna wartość jest taka sama jak jego wartość nominalna.
Reprezentatywny pieniądz pełnowartościowy - rodzaj pieniądza o nieznacznej wartości wewnętrznej, ale z gwarancją wymiany w każdym dowolnym miejscu i czasie na pieniądz pełnowartościowy.
Pieniądz fiducjalny - którego zdolność do wypełniania funkcji pieniądza opiera się na zaufaniu publicznym. FORMY PIENIĄDZA: Gotówkowa: znaki pieniężne występujące w postaci biletów (banknotów) banku centralnego i bilonu
Bezgotówkowa: zapisy (depozyty) na rachunkach w banku centralnym i w pozostałych bankach.
POPYT NA PIENIĄDZ - pożądany stan zasobów przez prywatne podmioty niebankowe (gosp. dom. i przedsięb.). Wysokość popytu na pieniądz związana jest bezpośrednio z funkcjami jakie pełni on w gospodarce.

(…)

…:
Stopa rezerw obowiązkowych do wkładów na żądanie
Stopa rezerw obowiązkowych do wkładów terminowych
Dobrowolne nadwyżkowe rezerwy banków utrzymywane w banku centralnym Czynniki określające preferencje podmiotów niefinansowych do struktury posiadanych przez nie zasobów finansowych, np. relacja między depozytami terminowymi a depozytami na żądanie. BAZA MONETARNA - są to depozyty na rachunkach w banku…
….
Kierując się założeniami Rada Polityki Pieniężnej:
ustala wysokość stopy procentowej NBP
ustala zasady stopę rezerwy obowiązkowej
określa granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP
przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP
ustala zasady operacji…
…:
REZEWERWA OBOWIĄZKOWA
w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe
wprowadzanie stopy rezerwy obowiązkowej ma na celu:
stworzenie instrumentu umożliwiającego regulowanie potencjału kredytowego banków komercyjnych
ustalanie dodatkowego zabezpieczenia płynności banków komercyjnych
Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków…
… obowiązkowa przekroczyła kwotę 5 mln.
Obligacje emitowane są jako imienne
Zapłata za obligacje nastąpiła w dniu 30.09.1999r. w drodze obciążenia rachunku bieżącego w Departamencie Systemu Płatniczego NBP
Obligacje nie mogą być zbywane (nie można ich zastawić)
Obligacje są oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. POLITYKA REDYSKONTA
stopa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz