Polityka medialna Francji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka medialna Francji - strona 1 Polityka medialna Francji - strona 2 Polityka medialna Francji - strona 3

Fragment notatki:


Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji (na podstawie książki E. Stasiak-Jazukiewicz „Polityka medialna Unii Europejskiej”)
Podstawy prawne Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789) została włączona do Preambuły Konstytucji z 1958 r. Gwarantuje wołność słowa( art. 11 ustawy: „Wolność myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. W ten sposób każdy obywatel może mówić, pisać, drukować swobodnie, ale odpowie za nadużycie tej wolności w przypadkach określonych ustawą”.
W 1984 r. Rada Konstytucyjna wydała orzeczenie, że gwarancja wolności słowa dotyczy wszystkich, a nie tylko mediów i dziennikarzy. Art. 11 potwierdza, że wolność słowa nie obejmuje przypadków jej nadużycia, określanych przez ustawodawstwo zwykłe. Publikację można wstzrymać, np. z powodu ochrony prywatności. Np. A rt. XI francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela powiada, że swoboda komunikowania myśli   i   poglądów nie obejmuje przypadków jej nadużycia, które określa ustawodawstwo zwykłe. Publikacj e można w konsekwencji wstrzymać z szeregu powodów. Najczęściej jest to ochrona prywatności, której dotyczy art. 9 kodeksu cywilnego . Jednak i we Francji w ka ż d ym przypadku, gdy pojawi się wniosek o orzeczenie zakazu, dochodzi do skrupulatn e go ważenia interesów mediów i podmiotów dotkniętych wypowiedzią. Powściągliwość sądów w stosowaniu zakazu ilustruje znana sprawa ujawnienia przez tygodnik   L'évènement de jeudi   fragmentów rozmowy telefonicznej między reporterem   Le monde   i przebywającym w Bost o nie adwokatem dr. Garetty, francuskiego lekarza skazanego na 4 lata więzienia w głośnej af e rze «zakażonej krwi». Rozmowę podsłuchał przy pomocy skanera dziennikarz CNN. Garetta wystąpił o zajęcie nakładu argumentując, że materiał pogwałcił jego prywatność oraz taje m nicę adwokacką. Wniosek odrzucono, gdyż - zdaniem sądu - chociaż doszło do ataku na prywatność, nie naruszono «rdzenia» związanych z nią interesów . Nie było więc podstaw do zastosowania tak radykalnego środka jak wstrzymanie publikacji. Pokrzywdzeni mogą jed y nie zażądać odszkodowania za szkodę, jaką wyrządza im opublikowanie materiału. Tak też się stało. W wytoczonym tygodnikowi postępowaniu redakcję zobowiązano do zapłacenia lekarzowi i jego prawnikowi 50 tysięcy franków oraz do pokrycia kosztów zamieszczenia wyroku w dwóch ogólnokrajowych dzienn ikach. Konstytucja z 4 października 1958 r . Gwarancje wolności słowa włączono do preambuły Konstytucji z 1958 r. Ustawa o wolności prasy z 29 lipca 1881 r. z późniejszymi zmianami Wymaga rejestracji dzizłalności wydawniczej oraz składania egzemplarzy pism na policji i w bibliotece narodowej, zobowiązuje do zaopatrywania każdego egzemplarza pisma w informacje o wydawcy i redaktorze odpowiedzialnym. Zawiera wykaz ograniczeń wolności słowa:

(…)

… charakterze prawo francuskie dopuszcza tylko wyjątkowo: na podstawie ustawy o publikacjach adresowanych do młodzieży z 16 lipca 1949 r. oraz dekretu o zagranicznych publikacjach z 6 maja 1939 r. Zob. P. Wachsmann, Libertés publiques, Paris 2000, s. 432-437.
I. C. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: http…
… Komórka ds. Telewizji Cyfrowej - GIP France Tele Numerique, a także ustanowiony system środków pomocy dla gospodarstw domowych na sfinansowanie zakupu urządzeń umożliwiających bezpłatny odbiór telewizji zyfrowej. Pomoc uzależniona jest od dochodów zainteresowanych osób.
Ustawa 82-652 o radiu i telewizji z 29 lipca 1982 r. zmieniona ustawą 86-1067 o wolności komunikowania z 30 września 1986 r…
… - rozluźnienie przepisów antykoncepcyjnych.
Ustawa nr 2006-961 w sprawie praw autorskich pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym z 1 sierpnia 2006 r.
Cieszy się reputacją kontrowersyjnej ustawy. Miała chronić własność intelekrualną. Poprawki naniesione podczas procedury legislacyjnej sprawiły, że ustawa znacznie wykracza poza ustalenia TRIPS (trade-related aspects of intellectual property rights). Szczególnie…
… i narodowej produkcji filmowej realizowane jest poprzez działalność Krajowego Centrum Filmu i Ruchomego Obrazu, do obowiązków którego należy finansowe wsparcie i promocja kinematografii. Kwota europejska 60%. Uczestnictwo w unijnym programie MEDIA.
Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych jako czynnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest rozwijane w drodze:
promowania komunikacji…
… wydała ustawę, która zreformowała model organizacji telewizji publicznej. Połączono dotychczasowe kanały Francja 2, Francja 3, Francja 4, Francja 5, RFO) w jedno wspólne przedsięwzięcie. Zmieniono także sposób wyłaniania przewodniczącego telewizji publicznej - wyznacany przez Prezydenta Francji za zgodą CSA i po zasięgnięciu niewiążących opinii właściwej komisji parlamentarnej, co zdaniem komentatorów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz