Polityka konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka konkurencji - strona 1 Polityka konkurencji - strona 2 Polityka konkurencji - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KONKURENCJI (1) Konkurencja w Polsce - zagadnienia wybrane Po dekadzie transformacji (prywatyzacji i deregulacji) gospodarka w PL jest mało konkure n cyjna , z wieloma obszarami konkur. monopolist. i oligopolistycznej oraz daleko idącą ing e rencją państwa. Spółki skarbu państwa latami przynoszą straty.
Prywatyzacja dużych monopoli państwowych oznacza zamianę na monopol prywatny (por. TP SA); bez podziału na mniejsze spółki, wzmocnienia krajowych konkurentów lub otwarcia rynku dla zagranicy - niewiele się zmieni.
Regulacje antymonopolowe ważne, gdyż zmniejszenie konkurencyjności gospodarki jest sprzeczne z interesem konsumentów;
1-sza ustawa antymonopolowa: USA, 1890 r. - Sherman Act : zakaz tworzenia porozumień i związków monopolist. dla ogr. swobody handlu;
W Europie szczyt regulacji antymonopol. → okres powojenny; Traktat Rzymski zakazuje porozumień między przeds., które mogą ograniczać konkurencję w obrębie jednolitego rynku.
Prawo UE do dziś zakazuje takich praktyk, jak też narzucanie innym uciążliwych klauzul w kontraktach. Takie umowy są automatycznie unieważniane.
Reguły konkurencji w UE = ogólne wytyczne. Firmy, osoby, państwa mogą wnosić skargi do Komisji Europejskiej. Ona podejmuje decyzje, określa kary. Na terenie państw członk. czynią to urzędy antymonopol.
Sprawy sporne rozstrzyga Europ. Trybunał Sprawiedl.
W ramach polityki konkurencji zabronione są różne działania. POLITYKA KONKURENCJI (2) Zakaz zmawiania się - czyli porozumień między przeds. prowadzącymi do ograniczenia ko n kurencji. Bez z naczenia jest tu forma: jawny kontrakt lub tajemna umowa. Zakaz dotyczy np. ustalenia cen zakupu i sprzedaży oraz innych warunków transakcji; porozumień w kwestii ograniczenia prod. (ustalenie limitów przez umawiające się strony);
podziału rynku lub źródeł zaopatrzenia;
ograniczania inwestycji i rozwoju techn.
stosowania różnych warunków do podobnych transakcji prowadzonych z różnymi kontrahentami(handel elektr. częściowo eliminuje taką możl.)
tzw. sprzedaży selektywnej - producentowi nie wolno dawać wyłączności niektórym hurtowniom lub sprzedawcom (wyjątek: gdy handel wymaga specjalizacji wśród sprzedawców, np. w branży elektronicznej);
tzw. umów wiązanych - tj. uzależnienie zawarcia kontraktu od wypełnienia dodatkowych warunków, nie mających nic wspólnego z przedmiotem kontraktu
Zakaz nie dotyczy uzgodnień mających na celu poprawę efektywności, wzrost prod. lub sprzedaży, podnoszenie poziomu techn.; warunek - mają one przynosić konsumentowi udział w zyskach; a w szczególności: umowy franchisingu , tj. porozumień dot. współpracy 2 przeds. polegających na tym, że jedno przeds. - za opłatą - uzyskuje prawo do sprzedaży towarów wytworzonych przez drugie przeds. lub do posługiwania się jego znakiem firmowym;


(…)

…)
Kontrola pomocy publicznej
Pomoc publ. dla przeds. zagraża swobodnej konkurencji, bo zmniejszając k-ty - daje przywileje „wybranym”. UE zakazała więc wspierania biznesu z budżetu państwa lub samorządów. Zakazem objęto:
dotacje budżetowe
zwolnienia podatkowe
sprzedaż nieruchomości po obniżonej cenie przez władze lokalne.
Dopuszczalne rodzaje pomocy państwa:
wsparcie socjalne dla konsumentów i ofiar katastrof (warunek: nie faworyzować dostawców towarów lub usług);
pomoc dla regionów słabszych ekonom. (PKB/1 mieszk. niższy o 15% od średniej krajowej, stopa bezrobocia > 10% od średniej);
wsparcie dla małych i średnich przeds. (tj. dla przeds. zatrudniających do 250 prac.; obroty < 20 mln EURO rocznie; ma udziałowców z grupy MŚP, a najwyżej 25% akcji posiadają większe przeds.) - dla tworzenia nowych…
…. narzucanie dostawcom b. długich terminów płatności) itp.
POLITYKA KONKURENCJI (4)
Ograniczenia koncentracji
Z konkurentem można
walczyć,
połączyć nim siły - w dwojaki sposób:
przez fuzję; w miejsce 2 lub więcej firm powstaje całkiem nowa, a stare przestają istnieć;
przez przejęcie - polega na nabyciu akcji (pakietu kontrolnego) lub majątku jednej firmy przez drugą; nadal istnieją odrębne przeds…
… gwarancją konkurencyjności rynku; → niebezp. dowolności interpretacyjnej i woluntarystycznej ingerencji urzędniczej i politycznej w gospodarkę, wspieranie interesów lobbie's. Wraz z ideologią „państwa opiekuńczego” prowadzi to do przeregulowania gospodarek.
Wniosek: na obszarze UE dobrem chronionym nie jest konkurencja absolutna, ale wystarczająca.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz