POLITYKA INTRAREGIONALNA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO-informacje niezbędne na ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA INTRAREGIONALNA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO-informacje niezbędne na ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

POLITYKA INTRAREGIONALNA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regionalna Strategia Innowacji-każdy region opracowuje, zwraca uwagę na potrzeby innowacyjne na podstawie badań instytucji rządowych
Obecna Strategia 2007-2020(12 lat to dwa kolejne okresy programowania UE)
SRWŚ(2007-2020) Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
przyjęta 26 X 2006
aktualizacja poprzedniej strategii ,przyjętej na Sejmiku w 2000 roku, powstała po podziale na nowe województwa
STRUKTURA SRWŚ
Diagnoza: analiza SWOT
Wizja:
Misja:
podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców województwa
Cel generalny:
wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej (nawiązanie do polityki UE)
Cele warunkujące(6) Priorytety(27)
Kierunki działań
Sposoby realizacji
Źródła finansowania
System monitorowania i oceny
(załączniki, uchwały, zespół redakcyjny)
Szczegółówe omówienie celów warunkujących SRWŚ
1.przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i innowacyjności przedsiębiorstw
PRIORYTETY:
Tworzenie przyjaznego otoczenia dla nowoczesnego biznesu
Wspieranie GOW
Kształtowanie specjalizacji w gospodarce
Racjonalny rozwój miast i gmin, dywersyfikacja funkcji wyższego rzędu obszaru metropolitalnego
2.Rozwój zasobów ludzkich
6 PRIORYTETÓW( szkolenie, aktywizacja rynku pracy…)
3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska
4. wzmocnienie potencjału instytucyjnego regionu
5.infrastruktura
6. aktywizacja rolnictwa i obszary wiejskie
Kierunki działań dla każdego priorytetu
2007-2013 -Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego -RPOWŚ
Zawiera cele województwa i cele RPO, pokazuje które cele Strategii są realizowane przez odpowiednie cele RPO(zapewnia spójność)
RPO- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-struktura
Charakterystyka województwa
Sytuacja gospodarcza
Analiza SWOT i ocena wykorzystania wsparcia krajowego i zagranicznego
Opis celów: Cele generalne
Cele szczegółowe
Osie priorytetowe-kierunki działania:
Rozwój przedsiębiorczości
Wzrost potencjału regionu
Ochrona środowiska
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Wzmocnienie ośrodków miejskich
RPO nie uwzględnia rolnictwa, gdyż jest ono umieszczone w oddzielnym dokumencie: Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
Organizacje otoczenia biznesu: ŚCITT(Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii),
Izba Przemysłowo Handlowa( szkolenia, doradztwo),

(…)

… regionu
Ochrona środowiska
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Wzmocnienie ośrodków miejskich
RPO nie uwzględnia rolnictwa, gdyż jest ono umieszczone w oddzielnym dokumencie: Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
Organizacje otoczenia biznesu: ŚCITT(Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii),
Izba Przemysłowo Handlowa( szkolenia, doradztwo), inkubatory przedsiębiorczości(doradztwo, pomoc w wypełnianiu wniosków o fundusze z UE)
Źródła finansowania Strategii:
Fundusz Strukturalny
Fundusz Spójności UE
Publiczne środki krajowe(Budżet Państwa, Fundusze Celowem Budżety Samorządów Terytorialnych)
Kredyty, pożyczki
realizacja strategii-cztery etapy
2000-2003 zgodne z kontraktami wojewódzkimi
2004-2006
2007-2013 zgodne z okresami programowania UE
2014-2020
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR mamy ponad 725mln €

…, pomoc w wypełnianiu wniosków o fundusze z UE)
Źródła finansowania Strategii:
Fundusz Strukturalny
Fundusz Spójności UE
Publiczne środki krajowe(Budżet Państwa, Fundusze Celowem Budżety Samorządów Terytorialnych)
Kredyty, pożyczki
realizacja strategii-cztery etapy
2000-2003 zgodne z kontraktami wojewódzkimi
2004-2006
2007-2013 zgodne z okresami programowania UE
2014-2020
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz