Polityka Gospodarcza - wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Gospodarcza - wprowadzenie - strona 1 Polityka Gospodarcza - wprowadzenie - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT: pojęcie, cele, funkcje, instrumenty polityki gospodarczej oraz koncepcje polityki gospodarczej
POLITYKA GOSPODARCZA -praktyka życia gospodarczego, z którym spotykamy się na co dzień. Szerzej to działalność państwa
w sferze gospodarczej. Zadaniem jest wyznaczanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
Strategia rozwoju składa się z celów, instrumentów i środków, które realizuje rząd.
Skutki błędnej polityki gospodarczej ponosi także społeczeństwo. Używamy pojęcia polityka społeczno-gospodarcza
Działalność w sferze gospodarczej odbywa się :

Stanowienie prawodawstwa

Wytyczanie i wdrażanie do praktyki strategii rozwoju

Interwencjonizm państwowy
Dziedziny polityki gospodarczej:

Polityka zatrudnienia

Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Polityka fiskalna (podatkowa )

Polityka Pieniężna
W każdej z tych dziedzin korzysta się z instrumentów
Interregionalna – oddziaływanie na politykę rozwoju
Mając na względzie cele polityki ekonomicznej to mamy cele :

krótkookresowe – oddziaływanie na inflacje

długookresowe – przekształcenia strukturalne w gospodarce
FUNCKCJE PAŃSTWA W SFERZE GOSPODARCZEJ:
1.
2.
3.
4.
funkcja stabilizacyjna – interwencjonizmem państwa w sferze gospodarczej stosując konkretne działania
funkcja alokacyjna – alokacja dóbr i usług w gospodarce za pomocą np. systemu podatkowego
funkcja redystrybucyjna – związana z podziałem dochodu narodowego pomiędzy różne warstwy społeczeństwa
funkcja adaptacyjna – państwo prowadząc politykę gospodarczą musi mieć na względzie jej uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne oraz musi odpowiednio reagować na zmiany, które cały czas się zmieniają
INSTRUMENTY POLITYKI GOPSODARCZEJ:

instrumenty kształtowania podaży – np. preferencje z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

instrument kształtowania popytu :
o
instrumenty twarde – podnoszenie podatków, podnoszenie stóp oprocentowania kredytów, redukcja
o
instrumenty miękkie - obniżanie podatków, obniżanie stóp oprocentowania kredytów, zwiększania
wydatków w sferze budżetowej, zamrożenie płac w sferze budżetowej
wydatków z budżetu państwa itp.
CECHY PAŃSTWA IDEALNEGO/WZORCOWEGO : (profesor Wojtyna)
 powinno prowadzić wiarygodną politykę gospodarczą
 powinno prowadzić politykę gospodarczą według w miarę przejrzystych reguł
 nie powinno podporządkowywać polityki gospodarczej do doraźnym celom politycznym
 starać się w max sposób koordynować cele długo i krótko okresowe
 nie traktować funkcji opiekuńczej jako jednej metody sterowania gospodarką
 powinno stworzyć warunki do tego , aby wydatki publiczne wspierały sektor publiczny a nie konkurowały
KONCEPCJE POLITYKI GOSPODARCZEJ:

liberalizm – prekursorami byli Smith, Ricardo – państwo spełnia funkcje tzw. stróża nocnego ; ingeruje pośrednio w
gospodarkę poprzez system pieniężny, bankowy, podatkowy; stara się zapewnić max wolności dla przedsiębiorców , ma
na względzie chronienie interesów przedsiębiorców

neoliberalizm – współczesne nawiązanie do liberalizmu ,

(…)monetaryzm – prekursorzy Friedman i Lucas ; państwo ma oddziaływać bezpośrednio na politykę pieniężną; ponieważ
największym zagrożeniem dla państwa jest wzrost inflacji

społeczna gospodarka rynkowa – koncepcja, zakłada zarówno wolność gospodarowania oraz zwrócenie uwagi na kwestie
społeczne, to społeczna gospodarka rynkowa wywodzi się z tzw. nurtu chrześcijańskiego encykliki papieskie Leona
XIII ; ma na celu dbanie nie tylko o interesy przedsiębiorców oraz kwestie społeczne tj. kwestie warunków pracy ,
zasiłki dla bezrobotnych, świadczeń, ochrona pracy młodocianych kobiet ;PAŃSTWO OPIEKUŃCZE

państwo dobrobytu – jeszcze szerszy zakres niż społecznej gospodarce rynkowe, bardzo rozbudowany system
świadczeń ; przykładem są kraje skandynawskie – wysokie świadczenia na systemy społeczne, wysokie renty…
… pracownika (nie istnieje płaca minimalna, a
jeśli istnieje to jest bardzo niska )
o
niskie podatki oraz niski wskaźnik transferów społecznych
o
wysoki wskaźnik oszczędności krajowych (prymat oszczędności nad konsumpcją )
o
duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ( Azja – atrakcyjna pod względem inwestycji )
o
polityka proeksportowa (nastawienie na wzrost eksportu )
wiodąca rola w kształceniu…

emerytury ,są jednak skutkiem wysokich podatków i system, który ma na celu zapewnienie szczelności systemu
podatkowego

Reganomika – ekonomia podaży – państwo powinno ingerować w gospodarkę ale tylko w sferę podażu ; prekursor R.
Regan ; państwo oddziałuje na podaż poprzez niskie podatki, niskie podatki zwiększają skłonność do inwestycji,
pobudzają przedsiębiorczość, zwiększanie dostępności do kredytów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz