Polityka Gospodarcza - wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Gospodarcza - wprowadzenie - strona 1 Polityka Gospodarcza - wprowadzenie - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT: pojęcie, cele, funkcje, instrumenty polityki gospodarczej oraz koncepcje polityki gospodarczej
POLITYKA GOSPODARCZA -praktyka życia gospodarczego, z którym spotykamy się na co dzień. Szerzej to działalność państwa
w sferze gospodarczej. Zadaniem jest wyznaczanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
Strategia rozwoju składa się z celów, instrumentów i środków, które realizuje rząd.
Skutki błędnej polityki gospodarczej ponosi także społeczeństwo. Używamy pojęcia polityka społeczno-gospodarcza
Działalność w sferze gospodarczej odbywa się :

Stanowienie prawodawstwa

Wytyczanie i wdrażanie do praktyki strategii rozwoju

Interwencjonizm państwowy
Dziedziny polityki gospodarczej:

Polityka zatrudnienia

Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Polityka fiskalna (podatkowa )

Polityka Pieniężna
W każdej z tych dziedzin korzysta się z instrumentów
Interregionalna – oddziaływanie na politykę rozwoju
Mając na względzie cele polityki ekonomicznej to mamy cele :

krótkookresowe – oddziaływanie na inflacje

długookresowe – przekształcenia strukturalne w gospodarce
FUNCKCJE PAŃSTWA W SFERZE GOSPODARCZEJ:
1.
2.
3.
4.
funkcja stabilizacyjna – interwencjonizmem państwa w sferze gospodarczej stosując konkretne działania
funkcja alokacyjna – alokacja dóbr i usług w gospodarce za pomocą np. systemu podatkowego
funkcja redystrybucyjna – związana z podziałem dochodu narodowego pomiędzy różne warstwy społeczeństwa
funkcja adaptacyjna – państwo prowadząc politykę gospodarczą musi mieć na względzie jej uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne oraz musi odpowiednio reagować na zmiany, które cały czas się zmieniają
INSTRUMENTY POLITYKI GOPSODARCZEJ:

instrumenty kształtowania podaży – np. preferencje z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

instrument kształtowania popytu :
o
instrumenty twarde – podnoszenie podatków, podnoszenie stóp oprocentowania kredytów, redukcja
o
instrumenty miękkie - obniżanie podatków, obniżanie stóp oprocentowania kredytów, zwiększania
wydatków w sferze budżetowej, zamrożenie płac w sferze budżetowej
wydatków z budżetu państwa itp.
CECHY PAŃSTWA IDEALNEGO/WZORCOWEGO : (profesor Wojtyna)
 powinno prowadzić wiarygodną politykę gospodarczą
 powinno prowadzić politykę gospodarczą według w miarę przejrzystych reguł
 nie powinno podporządkowywać polityki gospodarczej do doraźnym celom politycznym
 starać się w max sposób koordynować cele długo i krótko okresowe
 nie traktować funkcji opiekuńczej jako jednej metody sterowania gospodarką
 powinno stworzyć warunki do tego , aby wydatki publiczne wspierały sektor publiczny a nie konkurowały
KONCEPCJE POLITYKI GOSPODARCZEJ:

liberalizm – prekursorami byli Smith, Ricardo – państwo spełnia funkcje tzw. stróża nocnego ; ingeruje pośrednio w
gospodarkę poprzez system pieniężny, bankowy, podatkowy; stara się zapewnić max wolności dla przedsiębiorców , ma
na względzie chronienie interesów przedsiębiorców

neoliberalizm – współczesne nawiązanie do liberalizmu ,

(…)monetaryzm – prekursorzy Friedman i Lucas ; państwo ma oddziaływać bezpośrednio na politykę pieniężną; ponieważ
największym zagrożeniem dla państwa jest wzrost inflacji

społeczna gospodarka rynkowa – koncepcja, zakłada zarówno wolność gospodarowania oraz zwrócenie uwagi na kwestie
społeczne, to społeczna gospodarka rynkowa wywodzi się z tzw. nurtu chrześcijańskiego encykliki papieskie Leona
XIII ; ma na celu dbanie nie tylko o interesy przedsiębiorców oraz kwestie społeczne tj. kwestie warunków pracy ,
zasiłki dla bezrobotnych, świadczeń, ochrona pracy młodocianych kobiet ;PAŃSTWO OPIEKUŃCZE

państwo dobrobytu – jeszcze szerszy zakres niż społecznej gospodarce rynkowe, bardzo rozbudowany system
świadczeń ; przykładem są kraje skandynawskie – wysokie świadczenia na systemy społeczne, wysokie renty…
… pracownika (nie istnieje płaca minimalna, a
jeśli istnieje to jest bardzo niska )
o
niskie podatki oraz niski wskaźnik transferów społecznych
o
wysoki wskaźnik oszczędności krajowych (prymat oszczędności nad konsumpcją )
o
duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ( Azja – atrakcyjna pod względem inwestycji )
o
polityka proeksportowa (nastawienie na wzrost eksportu )
wiodąca rola w kształceniu…

emerytury ,są jednak skutkiem wysokich podatków i system, który ma na celu zapewnienie szczelności systemu
podatkowego

Reganomika – ekonomia podaży – państwo powinno ingerować w gospodarkę ale tylko w sferę podażu ; prekursor R.
Regan ; państwo oddziałuje na podaż poprzez niskie podatki, niskie podatki zwiększają skłonność do inwestycji,
pobudzają przedsiębiorczość, zwiększanie dostępności do kredytów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz