Instrumenty finansowe- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe- wykład - strona 1 Instrumenty finansowe- wykład - strona 2 Instrumenty finansowe- wykład - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUMENTY FINANSOWE
Instrumenty finansowe stanowią złożony zespół narzędzi pieniężnych wykorzystywanych przez
różne podmioty do osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia gospodarczego,
społecznego, w ramach różnych stosunków gospodarczych.
Instrumenty polityki finansowej
Instrumenty polityki finansowej opisuje się ze względu na przedmiot oddziaływania oraz rodzaj
podmiotu, który się nimi posługuje. Uwzględniając te dwa kryteria łącznie, można wyróżnić
następujące rodzaje instrumentów polityki finansowej:
*
instrumenty monetarne,
*
instrumenty fiskalne,
*
pozostałe instrumenty finansowe.
Instrumenty monetarne są wykorzystywane przez władze monetarne do kształtowania
podstawowych zjawisk w sferze pieniężnej. Instrumentami monetarnymi są: stopy procentowe,
kursy walutowe, stopy rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych, limity kredytowe,
poziom gwarancji dla depozytów w bankach.
Instrumenty fiskalne mają na celu zgromadzenie potrzebnych państwu dochodów w związku z
pełnionymi przez państwo funkcjami.
Z punktu widzenia zakresu oddziaływania instrumenty fiskalne dzielą się na:
1.
instrumenty fiskalne makroekonomiczne,
2.
instrumenty fiskalne mikroekonomiczne.
Do instrumentów fiskalnych makroekonomicznych zalicza się:
*
dochody budżetu państwa,
*
wydatki budżetu państwa,
*
deficyty i nadwyżki budżetowe,
*
dług publiczny.
Cechą charakterystyczną instrumentów fiskalnych makroekonomicz-nych jest to, że oddziałują
one na całą gospodarkę, np.: poprzez zgłaszany przez sektor publiczny popyt na dochody, popyt
na pożyczki; wpływ na oszczędności pieniężne podmiotów przez system podatkowy; wpływ na
zatrudnienie w gospodarce przez tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym.
Instrumenty fiskalne mikroekonomiczne to przede wszystkim:
-
podatek,
-
opłata,
-
cło,
-
dotacja,
-
subwencja,
-
bon skarbowy,
-
obligacja skarbowa,
- poręczenia i gwarancje rządowe (Skarbu Państwa).
W wąskim ujęciu przez instrumenty finansowe rozumie się dowody potwierdzające tytuł
własności lub długu, czyli papiery wartościowe.
Instrumenty finansowe jako papiery wartościowe
podział ze względu na funkcje prawne:
- papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne: obligacje, czeki, weksle, losy
loteryjne,
- papiery wartościowe uprawniające do zarządzania rzeczami, np. konosamenty w transporcie
towarów,
- papiery wartościowe potwierdzające własność - udziały, akcje.
Instrumenty finansowe występują na rynkach finansowych, wśród których wydziela się:
- rynek pieniężny,
- rynek kapitałowy,
- rynek instrumentów pochodnych,
- rynek walutowy.
Instrumenty finansowe z punktu widzenia funkcji ekonomicznych można podzielić na:
·
instrumenty rozliczeniowe,
·
instrumenty dłużne,
·
instrumenty cenowe,
·
instrumenty zaspokajające popyt na pieniądz,
·
instrumenty inwestowania,
·
instrumenty bodźcowe,
·
instrumenty ograniczające ryzyko,
·
instrumenty rynku finansowego,
·
instrumenty potwierdzające tytuł własności.
Instrumenty ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz