POLITYKA GOSPODARCZA - Transformacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA GOSPODARCZA - Transformacja - strona 1 POLITYKA GOSPODARCZA - Transformacja - strona 2 POLITYKA GOSPODARCZA - Transformacja - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA GOSPODARCZA 9. Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych Transformacja → zasadnicze reformy systemowe, w tym ustroju społeczno-ekonomicznego
demontaż instytucji i mechanizmów systemu realnego socjalizmu i jego odmian hybrydowych
odbudowanie systemu regulacji rynkowej
dokonanie przekształceń własnościowych
Kierunek reform: stabilizacja, liberalizacja, prywatyzacja
Dwa podejścia: „terapia szokowa” (popierana przez MFW) lub gradualistyczna (rozłożenie w czasie)
Polityka przebudowy systemowej w Polsce - stabilizacja i liberalizacja 1989 - Plan Balcerowicza:
przywracanie równowagi rynkowej
energiczna walka z inflacją
otwarcie gospodarki polskiej na otoczenie
współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym
1990 - sprecyzowanie programu stabilizacyjnego:
cel: zlikwidowanie nadwyżki popytu nad podażą, zdławienie inflacji
wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego
stabilizacja kursu walutowego
zmniejszenie udziału cen regulowanych przez państwo i „uwolnienie pozostałych cen” (→ skokowy wzrost cen)
otwarcie kraju na import
W drugiej połowie 1990 roku złagodzono nieco restrykcyjne oddziaływanie polityki gospodarczej z powodu recesji, jednak po ujawnieniu tendencji do nawrotu inflacji w roku 1991 postanowiono zaostrzyć działania stabilizacyjne → restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna.
ograniczenie inwestycji i zmniejszenie kredytowania sektora publicznego
utrzymywanie stałego kursu walutowego, z czego zrezygnowano i zdecydowano się na dewaluację złotego (stopniową), by pobudzić eksport
utrzymywanie stopy procentowej na poziomie przewyższającym stopę inflacji
reforma systemu podatkowego.
Nowe zjawiska: wzrost bezrobocia, zagrożenie finansów publicznych (rosnący deficyt)
Pozytywny efekt działań: utrwalenie równowagi na rynku
Koszty społeczne: zmniejszenie dochodów realnych ludności
rozwarstwianie się społeczeństwa
rozszerzenie strefy ubóstwa
dalszy wzrost bezrobocia
1997 - niezależność banku centralnego (NBP) na mocy Konstytucji RP (dualizm w polityce makroekonomicznej → polityka pieniężna prowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej)
Prywatyzacja polskiej gospodarki 1990 - uchwalenie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i powołanie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych
Formy przekształceń własnościowych Regulacje prawne:


(…)

… rynku pracy
- Teorie klasyczne: podaż pracy zawsze tworzy odpowiedni popyt, bariery i ograniczenia w działaniu mechanizmów rynkowych powodują utrzymywanie się bezrobocia
- Teoria Keynesa: bezrobocie ma charakter przymusowy, elastyczność płac ograniczona, o zatrudnieniu decydują skłonność do konsumpcji i stopa inwestycji; istotna rola robót publicznych przy walce z bezrobociem. Polityka zatrudnienia - czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy, rozwinęła się w latach '30. Międzynarodowa Organizacja Pracy (1919) za pomocą konwencji i rekomendacji oddziałuje na politykę zatrudnienia. Funkcje polityki zatrudnienia
- społeczna - wyznaczana przez obecne i przyszłe warunki rozwoju społecznego
- ekonomiczna - związana z rozwojem gospodarczym
- dochodowa - zapewnienie uczestnictwa w podziale…
… bezpieczeństwa ponad rozsądne rozmiary
Zadania „aktywnej polityki zatrudnienia”
- minimalizacja bezrobocia frykcyjnego
- zmniejszenie bezrobocia strukturalnego
Polityka zatrudnienia a polityka kształcenia:
- polityka zatrudnienia powinna dostarczać systemowi kształcenia informacji o pożądanych zmianach w kierunkach szkolenia zawodowego
- podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących
Wspólnotowe programy…
… przewidywalnie).
- w długim okresie polityka monetarna wpływa na stopę inflacji, polityka budżetowa na poziom długu, na zmienne realne
- w krótkim okresie polityka monetarna kontroluje stopę procentową, budżetowa kurs walutowy, długoterminową stopę procentową Koordynacja polityk poprzez wyznaczanie wspólnych celów, dialog między podmiotami polityki gospodarczej, szczególnie wymagana w przypadku szoków podażowych (policy mix) Zasada neutralności pieniądza w długim okresie - realny dochód i poziom zatrudnienia określane są czynnikami realnymi (strona podaży)
21. Polityka budżetowa
Budżet podstawową instytucją finansów publicznych umożliwia realizacje polityki gospodarczej. Polityka budżetowa obejmuje zjawiska związane z pobieraniem, gromadzeniem i wydawaniem środków publicznych niezbędnych do realizacji…
… operacji na rynku walutowym lub zmiany stóp procentowych
- oddziaływanie na dochód nominalny: w praktyce nie znajduje zastosowania
- bezpośredni cel inflacyjny: stosowana m.in. w Polsce, prognozy inflacji głównym przedmiotem analizy przy formułowaniu polityki pieniężnej
Instrumenty BC:
1. Pośrednie
- zmiana stopy dyskontowej: określanie poziomu stopy procentowej po której BC udziela pożyczek bankom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz