Polityka gospodarcza - Cele polityki ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - Cele polityki ekonomicznej - strona 1 Polityka gospodarcza - Cele polityki ekonomicznej - strona 2 Polityka gospodarcza - Cele polityki ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp 5 października 2011 20:11 Literatura: Polityka gospodarcza  Bolesław Winiarski Polityka  - sztuka rządzenia państwem. Współczesna definicja: Polityka  - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie  oraz stosunków państwa z zagranicą. Polityka gospodarcza  (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę  narodową, na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz  jego relacje gospodarcze z zagranicą. Podmiot   - władza państwowa lub też każda organizacja, grupa społeczna czy nawet osoba  podejmująca działania w celu wywarcia określonego wpływu na tok spraw publicznych, także  organizacje międzynarodowe i podmioty ponadnarodowe. Instrumenty •  Pośrednie  - wpływanie na decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, np. zachęcanie  do oszczędzania, preferencje podatkowe, preferencje do inwestowania w określonych  dziedzinach,  regionach; ogłaszanie informacji. •  Bezpośrednie  - ogólnie obowiązujące normy prawne. Cele polityki ekonomicznej • Ustrojowo-systemowe • Ekonomiczne • Społeczne • Ekologiczne • Obronno-militarne Dziedziny polityki ekonomicznej • Polityka makroekonomiczna ○ Pieniężna ○ Budżetowa • Polityka mikroekonomiczna ○ Np. polityka rolna Rozwój społeczno-gospodarczy •  Rozwój ilościowy  (wzrost gospodarczy) - proces tworzenia i powiększania rzeczywistych  rozmiarów społecznego produktu •  Rozwój jakościowy  - zmiany struktury produktu społecznego •  Rozwój społeczno-gospodarczy  - wzrost gospodarczy oraz towarzyszące mu zmiany  strukturalne; nieodwracalne zmiany ilościowo-jakościowe, zmierzające do osiągania trwałego  wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego kraju/regiony. Jego ostateczną  miarą i celem jest polepszanie warunków życia i zapewnienie wyższego poziomu dobrobytu  ludności. Cechy rozwoju społeczno-gospodarczego • Jest on procesem długotrwałym i ciągłym • Celem jest wzrost dobrobytu społeczności danej jednostki terytorialnej     polityka gospodarcza Strona 1     • Celem jest wzrost dobrobytu społeczności danej jednostki terytorialnej • Jest procesem bardzo złożonym • Jest zróżnicowany w czasie i przestrzeni     polityka gospodarcza Strona 2     Polityka budżetowa 20 października 2011 09:37 Budżet państwa  - zespół rachunków przedstawiających na okres jednego roku kalendarzowego  wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa. Zasady budżetowe • Zasada zupełności (powszechności) • Zasada jedności Wszystko ma się znaleźć w jednym wiążącym dokumencie - ustawie budżetowej • Zasada realności

(…)


perturbacji ekonomicznych.
• Galopująca - dwu lub trzycyfrowa w skali rocznej, wymykająca się spod kontroli państwa
Inercyjna stopa inflacji (oczekiwana) - stopa inflacji, która jest oczekiwana i zostaje wbudowana w
umowy i porozumienia nieformalne
Korzyści stabilnej inflacji:
• Jasność dla podmiotów gospodarczych
• Wiarygodność gospodarki
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (direct inflation targeting) - strategia polityki pieniężnej
polegająca na zobowiązaniu banku centralnego do stabilności cen, publicznym ogłaszaniu
średniookresowego celu inflacyjnego, prowadzeniu przejrzystej polityki informacyjnej.
W Unii Europejskiej cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego wynosi 2%.
Kryterium inflacyjne oblicza się na podstawie najniższej inflacji w trzech najlepszych pod tym
względem krajach UE. Do średniej inflacji dla tych krajów dodaje się 1,5 punktu procentowego.
W Polsce Rada Polityki Pieniężnej, realizując strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, przyjęła
ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5%, z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości plus minus
1 pkt procentowy.
Średnia stopa inflacji w Polsce w latach 2004-2010 wynosiła 2,8%, a więc była zbliżona do celu
inflacyjnego.
polityka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz