Polityka fiskalna -wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna -wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to prof. Jerzy Osiatyński. Notatka liczy 20 stron.

Możemy z niej dowiedzieć się tego, jakie są gospodarcze funkcje państwa, podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa, problemy z optymalizacją alokacyjnej strony polityki fiskalnej, potrzeby pożyczkowe państwa netto i brutto.

Ponadto przybliży nam, czym jest pojęcie "wypychania" w teorii neoklasycystycznej, konsensus waszyngtoński, kryteria Maastricht.

Polityka fiskalna
Gospodarcze funkcje państwa
Z jednej strony państwo pełni funkcje regulacyjne, ustala reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych, bez względu na to czy ich właścicielami są osoby cywilno, czy publiczno-prawne. Stanowi i egzekwuje prawo oraz reguluje działanie instytucji nadzoru gospodarczego,
Te regulacyjne funkcje państwa są nazywane funkcjami imperium.
Z drugiej strony panwi jako właściciel wykonuje funkcje dominium w stosunku do swojego majątku, to znaczy wykorzystując swoje uprawnienia właścicielskie i pokrewne, zarządza sektorem publicznym i własnością państwową.
Ten majątek państwa, związane z nim prawa własności i pokrewne, oraz instytucje wykonujące te prawa określamy terminem Skarb Państwa.
Gospodarcze funkcje państwa jako imperium
Wytyczanie ogólnych zasad gospodarowania praw i obowiązków stron oraz zapewnienie ich przestrzegania przez wszystkie podmioty gospodarcze. Państwo stanowi wiec prawo oraz przepisy handlowe, standaryzacyjne, techniczne i inne. Przestrzega ich wykonywania, sprawuje nadzór nad standaryzacją i atestacją wyrobów i usług, akredytacją instytucji, odpowiedzialne za to działania policja, inspekcja budowlana, pożarowa, instytucje kontroli). Wszystko co się wiąże z funkcją wyższą . Czuwa też nad ich funkcjonowaniem.
Wytyczanie i realizacja polityki gospodarczej rządu i jego działań interwencyjnych w takich działaniach jak cła (wspólny obszar celny w Unii Europejskiej), specjalne uwarunkowania podatkowe (głównie ulgi i odroczenia, subwencje dla inwestycji, gwarancje kredytowe, czy specjalne regulacje promocyjne w ramach polityki regionalnej).
Państwo odpowiada także za infrastrukturę (jak wszędzie tam gdzie występuje monopol naturalny, a gdzie konieczne są złożone działania regulacyjne jak na przykład w energetyce, telekomunikacji czy w budowie i eksploatacji autostrad), zanim powstają silne organy państwowe zdolne zapewnić skuteczną ochronę interesów konsumentów i państwa przed naturalnym monopolem państwo musi wykorzystywać uprawnienia właścicielskie lub zbliżone.
Gospodarcze funkcje państwa jako dominum
Zarząd majątkiem Skarbu Państwa to jest przeznaczonym do działalności gospodarczej majątkiem komercyjnym innym niż majątkiem jednostek budżetowych (które nim same zarządzają) w tym:
Podejmowanie decyzji o losie przedsiębiorstw państwowych, przekształcenie ich form organizacyjnych i własnościowych łącznie z ich prywatyzacją ale niekiedy ich upadłością.
Rozporządzanie znacznymi częściami majątku przedsiębiorstwa, leżące poza kompetencjami zarządu i rady nadzorczej. W taki sposób aby nie podważać sytuacji rynkowej tego przedsiębiorstwa i działań na jego szkodę.
Ustalenie wymagań zarządów tych przedsiębiorstw co do oczekiwanej efektywności ekonomicznej ich systematyczna ocena przy zachowaniu autonomii działań zarządu analogiczna w podobnych przedsiębiorstwach prywatnych, ocenianie członków zarządu analogiczna w podobnych przedsiębiorstwach prywatnych, ocenianie członków zarządu niezależnie od zmian politycznych , obrona ich decyzji podejmowanych w granicach prawa i zgodni

(…)

… (pieniądz gotówkowy w sektorze niefinansowym plus rezerwy gotówkowe banków), d stopa zmian każdej zmiennej w czasie.
Wtedy równanie równowagi długu publicznego i stabilności finansów publicznych to:
(1).
Dynamiczne równinie ogólne relacji długu publicznego do PKB
Zgodnie z (1) zmiana wielkości długu publicznego jest sumą deficytu budżetowego, kosztów obsługi zadłużenia pomniejszoną o wielkość przyrostu…
równania równowagi e teorii głównego nurtu
W tych warunkach ponieważ z założenia mgM=0,warunkiem niedopuszczenia do wzrostu relacji długu do PKB (czyli ) jest ,
Bowiem wtedy oraz Zgodnie z tak zredukowanym do postaci równania (3), równaniem ogólnym (2), stabilność relacji długu publicznego do PKB wymaga utrzymanie pierwotnej nadwyżki, albo przez zwiększenie stopy opodatkowania, albo przez zmniejszenie…
… r. OFE nie mogą być zaliczane do sektora finansów publicznych.
Po drugie, co prawda zgodnie z metodologią UE agencje wykonawcze rządu są zaliczane do sektora f.p., jeżeli mniej niż 50% ich kosztów jest finansowana ich dochodami (przychodami) ze sprzedaży (wobec czego w met. UE Agencja Rynku Rolnego nie wchodzi w zakres sektora instytucji rządowych i samorządowych). Po trzecie, według zasad ESA'95…
… dochodu popyt na pieniądz z jego podażą. Równowaga w neoklasycznej syntezie (2) Jeżeli płace są dostatecznie elastyczne, to w modelu IS-LM pełne zatrudnienie jest utrzymywane automatycznie. Kiedy np. płace realne są wyższe niż płace zapewniające pełne zatrudnienie, wtedy nadwyżka podaży siły roboczej nad popytem prowadzi do redukcji płac, to z kolei do obniżki cen, obniżka cen - do wzrostu wartości…
… rodzaju system naczyń połączonych.
W szczególności przy danej płacy realnej (koszcie pracy), następuje zrównoważenia podaży pracy i popytu na nią co z kolei prowadzi do równowagi. Występuje bezrobocie to, że płace realne są zbyt wysokie, a wszystkie rynki pracy nie pozwolą na ich redukcje, a nie dlatego, że zagregowany popyt, w tym także przez zwiększenie deficytu budżetowego, będzie prowadził do wzrostu…
… dług publiczny może, ale wcale nie musi, być spłacany w określonym terminie. Ponieważ państwo jest instytucją wieczną, może stale odnawiać swe zadłużenie przez emisję nowych skryptów dłużnych zastępujących skrypty stare.
Także obsługa procentowa krajowego długu publicznego nie może być traktowana jako jednostronne obciążenie przyszłych pokoleń skutkami życia ponad stan obecnych pokoleń.
Przyszłe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz