Polityka fiskalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - strona 1

Fragment notatki:W pliku znajdziecie takie pojęcia, jak: gospodarcze funkcje państwa jako imperium; sprzeczności interesów przy rozdzieleniu funkcji imperium od dominum; podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa; zakres fiskalnej redystrybucji w Polsce; pojęcia deficytu budżetowego i deficytu sektora finansów publicznych; pojęcie deficytu pierwotnego; konsensus Waszyngtoński; obchodzenie reguł polityki fiskalnej; główny nurt - neutralność; strategia ekspansji fiskalnej: jej krytyka i kontrargumenty; systemowe ryzyka walki z inflacją wysokimi stopami procentowymi; deficyt budżetowy a inflacja; dług publiczny – życie ponad stan; system finansowania świadczeń emerytalnych.

1. Gospodarcze funkcje państwa
• państwo pełni funkcje regulacyjne - ustala reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych - funkcje imperium
• państwo jako właściciel wykonuje funkcje dominium w stosunku do swojego majątku, to znaczy, że wykorzystując swoje uprawnienia właścicielskie i pokrewne, zarządza sektorem publicznym i własnością państwową.
Ten majątek państwa, związane z nim prawa własności i pokrewne oraz instytucje wykonujące te prawa określamy terminem Skarb Państwa.
2. Gospodarcze funkcje państwa jako imperium
wytyczanie ogólnych zasad gospodarowania, praw i obowiązków stron zapewnienie ich przestrzegania przez wszystkie podmioty gospodarcze państwo stanowi prawo oraz przepisy handlowe, standaryzacyjne, techniczne i inne, przestrzega ich wykonywania, sprawuje nadzór nad standaryzacją, atestacją wyrobów i usług, akredytuje instytucje odpowiedzialne za te działania (tj. różne „policje" - gospodarcze i podobne agencje regulacyjne) oraz czuwa nad ich funkcjonowaniem
wytycza i realizuje politykę gospodarczą rządu i jego działania interwencyjne w takich dziedzinach, jak cła, specjalne uregulowania podatkowe (głównie ulgi i odroczenia, subwencje dla inwestycji, gwarancje kredytowe czy specjalne regulacje promocyjne w ramach polityki regionalnej) państwo odpowiada za infrastrukturę (drogi, połączenia kolejowe, łączność) i za infrastrukturę energetyczną (prąd, gaz, ropa, ciepło). 3. Gospodarcze funkcje państwa jako dominum
podejmowanie decyzji o losie przedsiębiorstw państwowych (przekształcenie ich form organizacyjnych i własnościowych, łącznie z prywatyzacją i-lub z ich upadłością) rozporządzanie znacznymi częściami majątku przedsiębiorstwa (leżące poza kompetencjami zarządu i rady nadzorczej) w taki sposób, aby nie podważać sytuacji rynkowej tego przedsiębiorstwa i nie działać na jego szkodę ustalanie wymagań dla zarządów tych przedsiębiorstw co do oczekiwanej efektywności ekonomicznej, ich systematyczna ocena przy zachowaniu autonomii działań zarządu analogicznej jak w podobnych przedsiębiorstwach prywatnych; ocenianie członków zarządu niezależnie od zmian politycznych; obrona ich decyzji podejmowanych w granicach prawa i zgodnie z zasadami należytego zarządzania firmą, a z drugiej strony wymuszenie lojalności członków zarządu wobec właściciela przeznaczanie części zysku na cele rozwojowe i modernizacyjne; pamiętanie, że dywidenda nie jest podatkiem i powinna być traktowana nie jako zasilenie bieżących dochodów budżetu państwa, lecz jako źródło funduszy rozwojowych przedsiębiorstwa.
4. Sprzeczności interesów przy rozdzieleniu funkcji imperium od dominum
W wykonywaniu funkcji dominium z reguły pojawiają się naciski ze strony „liniowych" ministerstw (rolnictwa, infrastruktury, gospodarki itd.) na tworzenie takich regulacji w ramach funkcji imperium, które zapewniałyby korzy

(…)

… jednych wydatków dla zachowania równowagi musi prowadzić do ograniczenia innych wydatków („efekt wypychania").
15. Równowaga w teorii neoklasycznej
Wobec założenia rosnących kosztów krańcowych krzywa podaży jest rosnąca, zaś krzywa popytu jest malejąca. Równowaga ustala się automatycznie na wszystkich rynkach, które stanowią swego rodzaju system naczyń połączonych. W szczególności przy danej płacy…
… rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji
gwarancja praw własności
Konsensus Waszyngtotiski II (uzupelniony)
nadzór właścicielski.
walka z korupcją
elastyczne rynki pracy porozumienia w ramach WTO (Światowej Organizacji Handlu)
kodeksy i standardy finansowe (przede wszystkim procedur ostrożnościowych w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i innych)
„ostrożne" otwarcie rynku…
… wyjątkiem w gospodarce kapitalistycznej.
inflacja „ciągniona” przez całkowity popyt i inflacja „pchana” przez jednostkowe koszty robocizny (i - lub ceny importowanych surowców i materiałów czy niekorzystne zmiany „terms of trade” - jak w latach 70-tych)
hiperinflacja i szczególna rola deficytu budżetowego przy powstaniu hiperinflacji (niemiecka hiperinflacja po I wojnie światowej i jej skutki intelektualne…
….
liberalizacja handlu
likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich
prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji
gwarancja praw własności
Konsensus Waszyngtotiski II (uzupelniony)
nadzór właścicielski.
walka z korupcją
elastyczne rynki pracy porozumienia w ramach WTO (Światowej Organizacji Handlu)
kodeksy i standardy finansowe…
… zmiany „terms of trade” - jak w latach 70-tych)
hiperinflacja i szczególna rola deficytu budżetowego przy powstaniu hiperinflacji (niemiecka hiperinflacja po I wojnie światowej i jej skutki intelektualne).
30. Koncepcja wypierania inwestycji
Drugim po inflacji mitem związanym z deficytem budżetowym jest koncepcja „ wypierania„ inwestycji.
Trzy interpretacje:
stale utrzymujące się pełne zatrudnienie…
…).
Przy deficycie budżetowym ma się na ogół na myśli ciężar, jaki krajowy dług publiczny pociąga za sobą dla przyszłych pokoleń, ale:
w przeciwieństwie do długu zagranicznego krajowy dług publiczny może, ale wcale nie musi być spłacony w określonym terminie, ponieważ państwo jest instytucją wieczną i może stale odnawiać swe zadłużenie przez emisję nowych skryptów dłużnych zastępujących skrypty stare
także obsługa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz