Polityka energetyczna Unii Europejskiej-opracowanie - Gaz cieplarniany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka energetyczna Unii Europejskiej-opracowanie - Gaz cieplarniany - strona 1 Polityka energetyczna Unii Europejskiej-opracowanie - Gaz cieplarniany - strona 2

Fragment notatki:

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - cele na rok 2020
1.Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, z możliwością podwyższenia tej wartości do 30% w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego:
- kraje rozwinięte - zmniejszenie emisji w porównywalnym stopniu
- bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się - zmniejszenie emisji proporcjonalnie do odpowiedzialności za zmiany klimatyczne i odpowiednio do ich możliwości
2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii (dla Polski - 15%)
3.zmniejszenie zużycia energii o 20% w stosunku do wartości prognozowanych dla UE na 2020 rok, co oznacza poprawę efektywności energetycznej o 20 %
4.zwiększenie udziału biopaliwa w paliwach transportowanych do 10%
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - założenia strategiczne
W prognozie założono realizację podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski, uwzględniających wymagania UE
-poprawę efektywności energetycznej,
-wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
-dywersyfikacja struktury wytwarzania energii jądrowej poprzez wprowadzenie energii jądrowej,
-rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
-rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
-ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Zakres dyrektywy LCP - określa poziom dopuszczalny emisji głównych zanieczyszczeń powietrza poprzez:
-standardy emisyjne dla źródła lub emitora wyrażone jako stężenie substancji zanieczyszczających ( pył,SO2 i NOx w mg/m3, gdzie objętość gazu odniesiona jest do następujących parametrów: P=1013 hPa, T=273 K
- roczne ładunki emisji SO2 i NOx wyrażone strumieniach masy ( tys. Mg/a) indywidualnie dla poszczególnych krajów członkowskich z rozpisanym na kolejne lata programem sukcesywnego ograniczenia tej emisji,
-standardy emisyjne zależą od parametrów charakteryzujących źródło (moc, paliwo, termin przekazania do eksploatacji ) natomiast roczne ładunki emisji SA zróżnicowane dla poszczególnych krajów członkowskich,
-ładunki emisji ze źródeł nowo uruchamianych jest wliczana do bilansu całkowitego emisji z istniejących źródeł ( całkowita emisja nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej dla poszczególnych etapów redukcji)
Standardy emisyjne dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1,0 MW
1.”wiek źródła”
Źródła istniejące dla których pierwsze pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego pozwolenia wydano przed dniem 1 lipca 1987r.
-oddane do użytkowania przed dniem 29 marca 1990r.


(…)

… uwzględnione w certyfikatach fioletowych
-biogazu wysypiskowego
-biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków, albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
Certyfikat czerwony- świadectwo wytworzenia energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, która zapewnia oszczędnośc energii pierwotnej zużywanej w jednostce Kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% . PES 10%
Certyfikat żółty- świadectwo wytworzenia energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, która zapewnia oszczędnośc energii pierwotnej zużywanej w jednostce Kogeneracji PES>0
dyrektywa LCP standardy emisujne żródeł o nominalej mocy cieplnej nie mniejsze niż 1,0 MW dla żrodeł nowych o łocznej nominalej mocy cieplnej nie mniejsze niż 50 MW, emisje…
… gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, HCI,HF,CO, metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metale, dioksyny i furany)
3.Rodzaje paliwa
-węgiel kamienny
-węgiel brunatny
-koks
-biomasa
-paliwa ciekłe
-paliwa gazowe
-paliwa klasyczne + odpady
-układy wielopaliwowe
4. Nominalna moc cieplna
Ilość energii wprowadzonej w paliwo do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz