Polityka ekologiczna - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekologiczna - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 26 stron i zawiera wykłady z polityki ekonomicznej.

Porusza takie zagadnienia jak: historia, bezpieczeństwo ekologiczne, główne cele, narzędzia i instrumenty, zadania krótkookresowe, mechanizmy finansowania ochrony zdrowia, dorobek prawny UE w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwo nuklearne i ochrona przed promieniowaniem, gospodarka przestrzenna, globalizacja, idea ekorozwoju, sytuacja w Polsce, parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty, obszary chronione o znaczeniu międzynarodowym, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, stan zdrowia lasów, sytuacja w Polsce przed wejściem do UE oraz wymogi stawiane, określenie celu ESI, główne obszary problemowe oraz nakłady na realizację polityki ekologicznej.

Dzięki notatce można się dowiedzieć jak wygląda polityka ekologiczna UE oraz Polski oraz przygotować się odpowiednio do zajęć.

POLITYKA EKOLOGICZNA
1. HISTORIA
Ogólne założenia polityki ekologicznej sięgają drugiej połowy naszego wieku. Sam termin został po raz pierwszy użyty w 1972 r., w Deklaracji Sztokholmskiej. Formalnoprawne uwzględnienie ochrony środowiska wśród celów działania UE nastąpiło jeszcze później bo dopiero w roku 1987 na Konferencji w Maastricht, poprzez dodanie do Traktatu Rzymskiego rozdziału VII pt. Środowisko. Jako cele polityki ekologicznej wymieniono:
Ochronę stanu środowiska
Zapewnienie racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych
Ochronę zdrowia człowieka.
Polska po podpisaniu w 1991 układu stowarzyszeniowego ze Wspólnotą Europejską, oraz Protokołu Europejskiego w 1995 wzięła na siebie obowiązek dostosowania standardów do obowiązujących w UE.
Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art.74). Nowy porządek konstytucyjny wymaga więc, aby przygotować również dostosowaną do niego nową politykę ekologiczną państwa.
2. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i gospodarki wymaga nie tylko wprowadzenia zabezpieczeń przed niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko działalności, ale także zabezpieczenia odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody, zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej o pożądanych parametrach, zwiększenia lesistości kraju, w perspektywie do 33%, oraz zwiększenia powierzchni obszarów chronionych, w perspektywie do 30% terytorium kraju.
Nadrzędną wartością w polityce Trzeciej Rzeczypospolitej jest człowiek, będzie więc on także nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa. Oznacza to, że zdrowie społeczeństwa jako całości, komfort środowiska, w którym żyją i pracują społeczności lokalne oraz życie i zdrowie każdego obywatela są głównym, niepodważalnym kryterium w realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Nowa polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokajaniu rosnących potrzeb człowieka, zarówno materialnych jak i odnoszących się do jakości otaczającego go środowiska. Człowiek wraz ze swoją działalnością jest ściśle sprzężony z systemem przyrodniczym (powietrze, woda, gleby, ekosystemy, zasoby biologiczne, różnorodność biologiczna). Zachowanie równowagi w tym systemie wymaga spójnego i łącznego zarządzania zarówno dostępem do zasobów środowiska oraz likwidacją i zapobieganiem powstawaniu negatywnych dla środowiska skutków dzi

(…)

…. Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Jednostką nadrzędną nad parkami narodowymi jest Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Parkiem narodowym zarządza dyrektor parku powoływany przez Ministra Środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Parki narodowe utrzymywane są z budżetu Państwa. Według stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku powierzchnia 22 parków wynosiła 306,5,0 tys. ha, w tym powierzchnia lasów 190,5 tys. ha (62,2%), gruntów rolnych 41,3 tys. ha (13,5%), wody 22,4 tys. ha (7,3%), użytków ekologicznych 39,3 tys. ha (12,8%) oraz innych 12,8 tys. ha (4,1%). PARKI KRAJOBRAZOWE
Parki krajobrazowe, wraz z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszarami chronionego krajobrazu tworzą system obszarów…
… komercyjne, w tym zakresie w jakim dzięki zewnętrznemu wsparciu (np. z NFOŚiGW) udzielają one kredytów i pożyczek na cele proekologiczne na warunkach korzystniejszych niż wynika to z sytuacji na rynku finansowym (np. Bank Ochrony Środowiska), zagraniczne instytucje finansowe i pomocowe (np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy PHARE). (3) strumienie środków cyrkulujących w ramach wyżej wymienionych…
… przede wszystkim pożądana jest promocja terenów pozostających w użytkowaniu rolniczym położonych w regionach turystycznych, na obszarze Zielonych Płuc Polski, w otulinach parków narodowych w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu. Jednak badania wykazały znaczne nieprawidłowości lokalizacyjne w tym zakresie. Korzystną lokalizację (na obszarach chronionych) posiadało w roku 1993 niespełna 15…
… oraz znacznym zmniejszeniem dopływu zanieczyszczeń transgranicznych.
W zakresie podnoszenia jakości powietrza, oprócz dalszego zwiększania wyposażenia w instalacje techniczne służące redukcji powstałych już zanieczyszczeń, do istotnych zadań należy także poprawa jakości paliw, zarówno wykorzystywanych w energetyce (odsiarczanie węgla), jak i paliw wykorzystywanych w środkach komunikacji (szczególnie oleju
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz