Ochrona środowiska w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w UE - strona 1 Ochrona środowiska w UE - strona 2 Ochrona środowiska w UE - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii. Wraz z Traktatem z Maastricht (1991) Wspólnoty Europejskie włączyły ją do spisu swych stałych zadań i określiły cele w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego Ochrona zdrowia człowieka Rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. W 1993 roku powołano do życia Europejską Agencję ds. Środowiska Naturalnego, która jest głównym centrum informacji o stanie środowiska naturalnego. Dokumentacja Agencji jest dostępna dla każdego obywatela Unii Europejskiej.
Przepisy prawne
Prawo Unii regulujące ochronę środowiska liczy około 300 aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia. Przepisy dotyczące ochrony środowiska służą eliminowaniu barier handlowych, które mogłyby powstać przy braku jednolitych standardów ekologicznych.
Ochrona słodkich i słonych wód przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi i głębinowymi
Poddano ścisłej regulacji odpływ substancji toksycznych. Ustalono limity dla rtęci, kadmu, lindanu, DDT, pięciochlorofenolu, czterochlorku węgla. Poddano kontroli i stopniowej redukcji ścieki zawierające dwutlenek tytanu, wywołujący tzw. czerwony szlam. Określono też normy jakościowe dla wód w kąpieliskach oraz dla wody pitnej i wody słodkiej do hodowli ryb i skorupiaków.
Zanieczyszczenie atmosfery
Przyjęto szereg dyrektyw regulujących emisje dwutlenku siarki, używanie chlorowęglanów w aerozolach i kontrolę zanieczyszczeń wytwarzanych przez zakłady przemysłowe. Wprowadzono szereg rozporządzeń w sprawie emisji spalin samochodowych. Komisja Europejska zainicjowała program roboczy, dotyczący analizy efektu cieplarnianego i sposobów na ograniczenia ogrzewania atmosfery.
Hałas
Dyrektywy określają dopuszczalny hałas dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ciągników, samolotów ponaddźwiękowych, kosiarek i maszyn budowlanych. Poziom hałasu musi być określony na opakowaniu sprzętu domowego.
Zagospodarowanie odpadów
Od 1975 roku Wspólnoty regulują sposób gromadzenia, składowania, przerobu i przetwarzania odpadów. Specjalnymi zasadami objęto odpady produkowane przez przemysł, wśród niech: tlenek tytanu, zużyty olej i odpady radioaktywne. W UE kładzie się szczególny nacisk na ponowne wykorzystanie starego papieru, tektury i pojemników po napojach, a podstawową zasadą jest utylizacja odpadów w miejscu ich powstania.
Produkty chemiczne
W celu zabezpieczenia przed wypadkami i ograniczenia ich skutków dyrektywa z 1982 roku nakłada na producentów we wszystkich państwach członkowskich obowiązek informowania władz o szkodliwych substancjach oraz o zakładach i miejscach, w których może dojść do niebezpiecznego wypadku. Wspólnoty przyjęły także odpowiednie środki mające na celu redukcję chlorofluorowęglanów, które niszczą warstwę ozonową.


(…)

… fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych. Konwencja o różnorodności biologicznej, przyjęta w Nairobi 22 maja 1992 roku, podpisana w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 roku. Konwencja Bońska z 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Porozumienie z 17 marca 1992 r. o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego Porozumienie z 4 grudnia 1991 r. o ochronie nietoperzy w Europie. Konwencja z Espoo z 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Ponadto Polska w zakresie ochrony środowiska współpracuje bezpośrednio z Danią , Niemcami, Finlandią, Holandią, Francją, Szwecją. Wprowadzane zmiany w prawie, podjęte inwestycje i edukacja ekologiczna społeczeństwa nie tylko umożliwi nam przystąpienie do krajów Unii…
… miliardów euro rocznie.
Wysokie koszty są wynikiem nie tylko "zaszłości ekologicznych" z lat 1945 - 89, ale także innego podejścia do spraw ochrony środowiska. W Polsce prawo ochrania przede wszystkim zasoby przyrodnicze, przykładem mogą być Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody itp. Natomiast prawo unijne skupia się na zobowiązaniu użytkowników środowiska np. podmiotów gospodarczych do bezwzględnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz