Politechnika Gdańska - strona 138

Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Opracowanie wst ępnej oceny ryzyka powodziowego    Art. 88b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.  U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  Na podstawie:  -  Mapy obszarów dorzeczy (wraz z topografią terenu oraz  zagospodarowaniem).  - Granice dorzeczy  - Granice 

Podział pojemności zbiornika

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Podział pojemności zbiornika .  abs Min PP – poziom absolutnie minimalny (martwy)  Min PP – najniższy poziom piętrzenia  DPP – dolny poziom rezerwy przygotowanej  NPU – najwyższy poziom piętrzenia użytecznego  NPP – normalny poz...

Przepływy charakterystyczne i metody ich wyznaczania

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

Przepływy charakterystyczne    Przepływy charakterystyczne to zasoby wody w ciekach.  1. przepływ notowany na konkretnym wodowskazie   2. określają charakter cieku,   3. Określa się dla poszczególnych okresów: roczny, półroczny, miesięczny,  wieloletni, zimowy, żeglugowy.   4. Podstawowe przepływy ...

Przykłady gospodarowania wodą na przestrzeni wieków

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Przykłady gospodarowania wodą na przestrzeni wieków.   ok. 1740 roku p.n.e. , opracowano kompleksowy plan gospodarki wodnej w dolinie Tygrysu i  Eufratu; plan ten obejmował :   1.  budowę sztucznego zbiornika pod 

Przykłady retencji niesterowalnej sterowalnej

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Retencjonowanie wód   Zdolność do gromadzenia zasobów wodnych w zlewni: krajobrazowa, glebowa, wód  gruntowych i podziemnych, wód powierzchniowych, śnieżna i lodowcowa    Przykłady retencji ...

Renaturalizacja rzek

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Renaturalizacja rzek   Renaturyzacja to przywrócenie rzece, uprzednio uregulowanej stanu zbliżonego do  naturalnego (istniejącego przed regulacją lub występującego w naturze). Rzeki i doliny traciły  swą naturalność z różnych przyczyn. Naj...

Retencja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Rola lasów w retencjonowaniu wód   Lasy łagodzą wahania przepływów i zmniejszają erozją terenu, podwyższa stopień  wilgotności, zmniejsza amplitudę wahań temperatury.    Przykłady środków tech. służących zwiększeniu retencji   Hodowla bobrów, budowa niskich piętrzeń na ciekach. Retencja glebowa: og...

Sieć hydrograficzna Polski

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

Sieć hydrograficzna Polski    Polska położona jest w przeważającej części w granicach dorzeczy dwóch jej  największych rzek:   Wisły (54,0% powierzchni kraju)   Odry (33,9%)   rzeki Przymorza uchodzące bezpośrednio do Bałtyku   rzeki wypływające poza terytorium Polski  Sieć hydrograficzna P...

Ilość rocznego, sezonowego opadu w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Struktura poboru wód w Polsce   Przemysła zużywa 71% ogółu wody popranej w Polsce. Na potrzeby codzienne zużywamy  3,5 raza mniej. Większość wody w przemyśle zużywana jest do celów chłodniczych, ale  połowa zakładów pracuje w systemie zamkniętym.70,8% - produkcja; 19,3% - eksploatacja  sieci wodoci...

Szacunkowa ilość i podział zasobów wodnych globu

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Szacunkowa ilość i podział zasobów wodnych globu.    Ogół wód występujących na kuli ziemskiej to 1.386.000.000 km3, z tego   96,5% – morza, oceany  1,74% - pokrywa lodowa, lodowce  1,7% - wody podziemne  0,013% - jeziora  0,001% - woda w atmo...