Politechnika Gdańska - strona 137

Ochrona przed powodzią

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Zmiany w Prawie wodnym -2011    Dział Va Ochrona przed powodzią  - Artykuły 88 a – 88 q  Zmiany w art. 90, ust. 1:  Art. 90. 1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW)  - pkt 2 przygotowuje:  a) wstępną ocenę ryz...

Dyrektywa powodziowa Dokumenty Planistyczne

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

  Dokumenty Planistyczne:  3 ETAPY  1. Wstępna ocena ryzyka powodziowego - do grudnia 2011 roku,  2. Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego - do grudnia 2013 roku,  3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym - do grudnia 2015 roku.    ETAP I  1. Wstępna ocena ryzyka powodziowego - do grudnia 201...

Fala wezbraniowa

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

Fala wezbraniowa          Wezbraniem nazywa się podniesienie sianu wody w rzece powstałe w wyniku wzmożonego  zasilania lub wskutek piętrzenia wody. Wezbrania wywołane wzmożonym zasilaniem są  częstsze i obejmują znacznie większe obszary. Powsta...

Gospodarka sztywna

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1659

Gospodarka sztywna – najprostszy i najmniej ekonomiczny sposób gospodarowania wodą,  nie zaspokaja w dostatecznym stopniu potrzeb przeciwpowodziowych. Warunkiem  prawidłowego działania jest odpowiednio duża rezerwa powodziowa.  Przy nadejściu fali powodziowej:  1.  Dla Rp  O napełnia się rezerwę pr...

Jednolite części wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Jednolite części wód podziemnych     W Polsce części wód podziemnych zostały wyznaczone przez Państwowy Instytut  Geologiczny (wraz ze swoimi Oddziałami) w konsultacji z RZGW, GIOŚ i BGW  Wykaz warstw informacyjnych z dziedziny hydrogeologi :   Atlas hydrogeologiczny Polski [piętro czwartorzędowe...

Metody pomiaru opadu i przyczyny błędów pomiarowych

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

  Metody pomiaru opadu   Pomiarem opadów zajmuje się sieć meteorologiczna (stacje meteorologiczne, stacje zbiorcze,  biuro centralne). Za pomocą deszczomierzy – wagowy (określa wagę = objętość); pluwiograf  Hellmanna, przedstawia pr...

Model do wyznaczenia odpływu rzeki ze zlewni

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Model do wyznaczenia odpływu rzeki ze zlewni  Metody empiryczne stosujemy wówczas gdy nie posiadamy danych hydrologicznych jak i  nie możemy dobrać analoga. Metody te prowadzą do uogólnienia wyników. Metody  empiryczne dzielimy na:   1) wzory empiryczne stanowiące uogólnienie informacji o przepływi...

Wielkość dopływu do rzeki ze zlewni

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Od czego zależy wielkość dopływu do rzeki ze zlewni   Czynniki klimatyczne dzielimy na bezpośrednie (opady atmosferyczne i parowanie terenowe)  i na pośrednie takie jak: wilgotność 

Gospodarka wodna-opracowane zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

Jakie narzędzia stosuje się do gospodarowania wodą w zbiorniku   Polityka eksploatacyjna;   Plany dyspozytorskie;   Algorytmy obliczeniowe;   Hydrogramy wezbrań;  Przepływy minimalne    Co to jest przepływ minimalny?  Jest to przepływ o najmniejszej objętości w rozpatrywanym czasie  Czym różni się ...

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym    Art. 88g Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo  wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze  zm.)  Plany zawieraj ą:  - Map ę obszaru dorzecza z zaznaczonymi obszarami  narajonymi na niebezpiecze ństwo powodzi  - Mapy  zagrożenia powodziowego, map...