Politechnika Gdańska - strona 139

Sztuczne i silnie zmienione części wód powierzchniowych

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Sztuczne i silnie zmienione części wód powierzchniowych    „Sztuczna część wód” (SCW) oznacza część wód powierzchniowych Powstałą na  skutek działalności człowieka (art. 2 ust. 8 RDW)   Sztuczna część wód to wody powierzchniowe powstałe w miejscu, gdzie  wcześniej nie istniała część wód, przy czy...

Typy rzek w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

W Polsce wyróżniono  typy rzek    Typ cieków       Kod    Typ nieokreślony  0    Krajobraz górski  Potok tatrzański krzemianowy   1  Potok tatrzański węglanowy  2  Potok sudecki  3    Krajobraz wyżynny  Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni   4  Potok wyżynny krzemianowy...

Typy zbiorników

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Typy zbiorników  1. Zbiorniki retencyjne – zbiorniki, których zadaniem jest magazynowanie wody w okresach  jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie. Zbiorniki retencyjne charakteryzują  się dużymi różnicami poziomów wody. ...

Wstępne warunki referencyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Wstępne warunki referencyjne      Wstępne warunki referencyjne w postaci opisowej zostały przedstawione dla każdego  z wyróżnionych typów rzek przy wykorzystaniu danych dostępnych w literaturze i z  baz danych IMGW  Jeziora potencjalnie referencyjne wytypowano w pierwszym rzędzie na podstawie  kryt...

Wyrównanie roczne, dobowe

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Wyrównanie roczne/dobowe.   Wyrównanie roczne – polega na przerzuceniu nadmiaru wody z okresu wezbrań wiosennych  na okres deficytów letnich. Podstawą tego wyrównania są hydrogramy przepływów. Może  być ono sezonowe lub roczne zupełne.  Wyrównanie dobowe – polega na przerzucaniu wody z okresów dobo...

Zagrożenie powodziowe-aspekt prawny

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Zagro żenie powodziowe    Aspekty prawne    Szacunki:  • W XX w. w Europie w wyniku powodzi zginęło około 9500 osób  • 10 mln osób dotkniętych skutkami powodzi  • Straty: 70 mld Euro.  Dyrektywa 2007/60/WE  Dnia 26 listopada 2007 r. wesz ła w życie Dyrektywa 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i R...

Zasoby wodne- podział

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Zasoby wodne – podział.   Zasoby wodne to wody dostępne, możliwe do wykorzystania w danym regionie w  określonym przedziale czasu. Są to wody o określonej ilości i jakości, przeznaczone na  pokrycie potrzeb wodnych      Podział :  Odnoszą się...

Zasoby wodne Polski

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Zasoby wodne Polski.    Zasoby wodne Polski są małe i nierównomiernie rozmieszczone. Obszary  najbardziej  zasobne  w wodę to:  1.  obszary górskie (Karpaty, Sudety)  2.  przedgórze Karpackie  3.  

Zbiornik suchy, polder, zjawisko zamulania zbiornika

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Zbiornik suchy / polder    Zbiorniki przeciwpowodziowe. Budowle piętrzące, tworzące zbiorniki suche mają urządzenia  upustowe bez zamknięć. Rzeka swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i urządzenia  upustowe, do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności przepustowych stopnia.  Większe ...

Ochrona środowiska w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 665

Ochrona środowiska w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.  Od   lat   konsekwentnie   traktujemy   zmniejszenie   uciążliwości   środowiskowych   jako  istotny element strategii zarządzania. Dbałość o zminimalizowanie wpływu procesu  techno...