Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym - wykład - strona 1 Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym - wykład - strona 2 Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym
Kształt obiektu w planie i profilu jest podporządkowany parametrom technicznym trasy komunikacyjnej umiejscowionej na obiekcie (rys. 1.7, 1.8). Dotyczy to takich parametrów, jak: dopuszczalne promienie łuków poziomych i pionowych, dopusz­czalne pochylenia niwelety, przechyłki na łukach. Nie dopuszczalne są zmiany ukształ­towania trasy w sposób gwałtowny w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu czy na sa­mym obiekcie (co było niegdyś często spotykaną praktyką, mającą na celu zmniejsze­nie kosztów budowy obiektu). Podobnie jak w przypadku kształtowania przekroju poprzecznego, tak i w przypadku kształtowania obiektu w planie czy profilu dopusz­czalne są pewne odstępstwa od generalnej zasady obowiązującej przy projektowaniu dróg. Dotyczy to m.in. obiektów remontowanych czy dużych przepraw mostowych. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na ukształtowanie trasy ma również charakter przeszkody pod obiektem. Specyficzne zasady obowiązują przy profilowaniu tras li­nii kolejowych. Wysokie wymagania narzucone geometrii linii kolejowej, zwłaszcza magistralnych, na których odbywa się ruch z dużą prędkością, wymuszają całkowite podporządkowanie ukształtowania obiektu w planie i profilu geometrii całej trasy komunikacyjnej, nawet przy stosunkowo długich obiektach. Jednym z kluczowych zagadnień w tym przypadku jest komfort przejazdu, a także dynamiczne oddziaływa­nie konstrukcji na tabor oraz taboru na konstrukcję.
Pochylenie niwelety mostu drogowego musi również zapewniać poprawne odwod­nienie obiektu. Z tego właśnie względu minimalne pochylenie drogi kołowej na obiekcie powinno wynosić 0,5%. Mniejsze pochylenia niwelety wymagająstosowania odpowied­nich zabiegów dających gwarancje skutecznego odwodnienia (patrz rozdz. 4.1).
Połączenie przeprawy mostowej z istniejącym układem komunikacyjnym jest zagadnieniem trudnym; w przypadku dróg kołowych jest to zagadnienie występujące powszechnie, natomiast w przypadku obiektów kolejowych problem pojawia się
w obrębie stacji węzłowych.
W celu odpowiedniego połączenia przeprawy mostowej z istniejącą lub projek­towaną siecią dróg kołowych projektowane są odpowiednie węzły drogowe. Mogą to być węzły jednopoziomowe (rys. 1.9) (zwykłe skrzyżowania, skrzyżowania skanali­zowane czy skrzyżowania z ruchem okrężnym). Przy dużym natężeniu ruchu projek­towane są węzły wielopoziomowe. Węzeł drogowy jest konstrukcjązłożoną, mogącą składać się z bardzo wielu elementów, w tym wiaduktów. Możliwe elementy składo­we węzła drogowego pokazano na rysunku 1.10. Decyzję o wyborze rodzaju skrzyżo­wania podejmują osoby zajmujące się inżynierią ruchu.
Celowość budowy wielopoziomowego węzła uzasadniająnastępujące czynniki [24]:
- modernizacja drogi w pianach rozwoju sieci drogowej miasta czy regionu,

(…)

… (korzyści wynikające z usytuowania skrzyżowania na dwóch poziomach rekompensują bardzo często tylko nieznacznie mniejsze koszty skrzyżowania),
- ekonomiczne (krótszy czas przejazdu, mniejsze zużycie taboru samochodowe­go itp-)
- czynniki ekologiczne (mniejsze zanieczyszczenie powietrza spowodowane mniej­szym zużyciem benzyny i opon, mniejszy hałas).
Na rysunku 1.11 pokazano najbardziej ogólne zestawienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz