Połączenia elementów drewnianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia elementów drewnianych - strona 1 Połączenia elementów drewnianych - strona 2 Połączenia elementów drewnianych - strona 3

Fragment notatki:

Połączenia elementów drewnianych
W robotach ciesielskich zachodzi potrze­ba łączenia prostych elementów drewnianych w ustroje złożone, np. deskowania, rusztowa­nia czy elementy konstrukcji więźby dachowej. Wyróżnia się trzy grupy złączy:
— łącznikowe,
— klejone,
— wrębowe.
Wszystkie połączenia powinny być tak wyko­nane, aby stykające się płaszczyzny łączonych elementów ściśle do siebie przylegały. W prze ciwnym razie pogarsza się sztywność i wytrzy­małość połączenia.
Złącza łącznikowe można podzielić na:
— sworzniowe,
— wkładkowe,
— na skowy.
Gwoździe są najbardziej znanymi łącznika mi elementów drewnianych. Do łączenia ele mentów konstrukcyjnych najodpowiedniejsze są gwoździe okrągłe, gdyż dobrze przylegają i nie rozszczepiają drewna. Do elementów niekon strukcyjnych, np. deskowań, można stosowai gwoździe o przekroju kwadratowym. Wymiary gwoździ dobiera się w zależności od grubości łączonych elementów. I tak średnic; gwoździa powinna wynosić 1/11+1/6 grubość najcieńszego z łączonych elementów. Jeżeli średnica gwoździa nie przekracza 6 mm, to można wbijać go bezpośrednio w drewno. Je żeli średnica jest większa lub elementy są wy konane z drewna twardego, mokrego czy też" przemarzniętego, przed wbiciem gwoździa na­leży nawiercić otwór o średnicy równej 0,9i średnicy gwoździa.
Przy łączeniu elementów obowiązuje zasada, aby do elementów grubszych przybijać cień­sze (rys. 8.9). Należy też unikać zaginani; gwoździ. Złącza na gwoździe można podzielić na zwięk­szające długość i zwiększające przekrój. Dłu­gość gwoździ w takich połączeniach zależy od grubości zbijanych elementów i średnicy gwoź dzia. W konstrukcjach ciesielskich należy wbi­jać gwoździe z dwóch stron. W przypadku łączenia elementów drewnianych z elementami z blachy stalowej trzeba pamiętać
0 wcześniejszym wykonaniu otworów w blasze. Gwoździe wbija się, jak pokazano na rys. 8.10, 8.11 i 8.12.
Odstępy między szeregami i rzędami gwoździ określa się zgodnie ze wskazaniami tablicy 8.6. Zależą one od kąta zawartego między kierun­kiem siły a kierunkiem przebiegu włókien drew­na.
Potrzebną liczbę gwoździ do połączeń elemen­tów konstrukcyjnych oblicza się wg normy. Mi­nimalna liczba gwoździ w połączeniu to 4. Przy łączeniu innych elementów można zastosować 2 gwoździe.
W połączeniach elementów, w których działają duże siły, np. wykonywanych z bali lub krawę-dziaków, stosuje się sworznie stalowe ze sta­li węglowej walcowanej o przekroju okrągłym
1 średnicy 10-r24 mm. Sworznie umieszcza się podobnie jak gwoździe wg układu prostokąt­nego bądź przestawnego (rys. 8.13). Rozstaw sworzni przyjmuje się zgodnie z tablicą 8.7. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz