pojęciee rachunkowości, jej zakres - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pojęciee rachunkowości, jej zakres - wykład - strona 1 pojęciee rachunkowości, jej zakres - wykład - strona 2 pojęciee rachunkowości, jej zakres - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.
Rachunkowość to system informacyjny:
sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia);
identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupujący) i rejestrujący transakcje podmiotów (przedsiębiorstw) gospodarujących;
przetwarzający informacje o transakcjach;
dostarczający przetworzone informacje użytkownikom;
system - układ elementów powiązanych ze sobą;
Rachunkowość obejmuje:
opis przyjętych zasad rachunkowości (tzw. polityka rachunkowości);
prowadzenie ksiąg rachunkowych;
okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
sporządzenie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) i innych których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych;
aktywa - majątek przedsiębiorstwa (to mamy);
pasywa - źródło majątku (skąd my to mamy?);
Funkcje rachunkowości:
informacyjna Polega na dostarczaniu informacji wykorzystywanych min. przy sporządzaniu sprawozdań finansowych lub przy podejmowaniu decyzji gospodarczych;
kontrolna Realizowana za pośrednictwem różnorodnych działań kontrolnych np. dokumentowanie wszystkich bez wyjątku operacji gospodarczych, sporządzanie bilansu obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego czy też przeprowadzaniu okresowego spisu z natury w celu porównania stanu faktycznego ze stanem ujętym w ewidencji księgowej;
sprawozdawcza Polega na sporządzaniu sprawozdań przekazywanych organom państwowym takim jak urzędy skarbowe, urzędy statystyczne, ZUS, NBP, sądy rejestrowe czy też prezentowanie przez przedsiębiorstwa dla potrzeb akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów;
Metody poznawcze rachunkowości:
1. Podmiotowa
Pomiar i rejestracja zdarzeń gospodarczych oraz stan środków rozpatruje się z punktu widzenia danej jednostki.
2. Bilansowa
Zasoby gospodarcze i związane z nimi zdarzenia ujmowane są dwustronnie.
3. Momenty i okresy sprawozdawcze
Określanie stanów środków gospodarczych w danym momencie.
Zdarzenia gospodarcze ujmowane są w określonym okresie sprawozdawczym (obrachunkowym).
4. Wyceny
Ujmowanie tylko tych zdarzeń gospodarczych, które można określić wartościowo (pieniężnie).
5. Grupowania


(…)

… długoterminowe
inwestycje długoterminowe
zasoby obrotowe
zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne Są to nabyte przez podmiot prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania przez okres dłuższy niż jeden rok. Należą do nich min.: autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym programy komputerowe), licencje, koncesje, patenty, prawa do znaków towarowych, know-how, wartość firmy - kwota powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa; Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe - są to rzeczowe aktywa trwałe, które spełniają następujące warunki:
są kompletne, sprawne i zdatne do użytkowania;
przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok;
są wykorzystywane dla przynoszenia korzyści danemu podmiotowi;
Środki trwałe w budowie…
… bądź wytworzenie.
Nabycie jest pojęciem szerszym niż zakup. Zakup - płacimy za coś. Nabycie może polegać na darowiźnie lub leasingu. Koszty nabycia są szersze niż zakupu. Np. nabycie samochodu: faktura, opłaty urzędowe, rejestracja itp.
Aktywa obrotowe
Ruch okrężny zasobów obrotowych w produkcyjnej działalności wytwórczej można przedstawić następująco:
...materiały produkcja nie zakończona wyrób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz