Pojęcie zezwolenia i rodzaje działalności objętych zezwoleniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zezwolenia i rodzaje działalności objętych zezwoleniem - strona 1 Pojęcie zezwolenia i rodzaje działalności objętych zezwoleniem - strona 2

Fragment notatki:

pojęcie zezwolenia. Wymień rodzaje działalności objętej zezwoleniem . Zezwolenie na działalność gospodarczą oznacza uchylenie w sposób zindywidualizowany ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu określonej działalności gospodarczej, która została ustanowiona przez państwo w celu zapewnienia realizowanego w interesie publicznym nadzoru nad tą sferą. Wydanie więc zezwolenia czy licencji oznacza stwierdzenie, ze nie zachodzą przeszkody w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Wymóg uzyskiwania zezwoleń może być ustanowiony tylko w akcie prawnym rangi ustawy. O wydanie zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się przedsiębiorca, a więc podmiot, który został już zarejestrowany w odpowiednim rejestrze. Niekiedy jednak uzyskanie zezwolenia warunkuje w ogóle możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń. Artykuł 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa ustawy dotyczące określonych dziedzin działalności gospodarczej, na podejmowanie i prowadzenie których wymagane jest zezwolenie. Są to następujące ustawy: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawa o grach i zakładach wzajemnych
ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
ustawa Prawo o ruchu drogowym (w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych)
ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
ustawa Prawo bankowe;
ustawa Prawo telekomunikacyjne
ustawa o giełdach towarowych
ustawa o odpadach
ustawa Prawo o miarach
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego)
ustawa o środkach żywienia zwierząt
ustawa Prawo farmaceutyczne
ustawa o transporcie drogowym
ustawa o rybołówstwie
ustawa Prawo lotnicze
ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
ustawa o działalności ubezpieczeniowej
ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
ustawa Prawo pocztowe
ustawa o podatku akcyzowym
ustawa o funduszach inwestycyjnych
ustawa o doświadczeniach na zwierzętach


(…)

… prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń.
Artykuł 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa ustawy dotyczące określonych dziedzin działalności gospodarczej, na podejmowanie i prowadzenie których wymagane jest zezwolenie. Są to następujące ustawy:
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawa o grach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz