Pojęcie prawa karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa karnego - strona 1 Pojęcie prawa karnego - strona 2 Pojęcie prawa karnego - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE PRAWA KARNEGO Zespół stanowiący system norm określający:  jakie czyny człowieka są przestępstwami  na jakich zasadach człowiek ponosi odpowiedzialność za popełnienie tych przestępstw  jakie kary i inne środki odpowiedzialności karnej stosuje się wobec sprawców przestępstw Zostaje powołane do życia przez państwo (jego instytucje). Państwo ma obowiązek wobec obywateli, aby zachować porządek w funkcjonowaniu życia społecznego, na nim spoczywa obowiązek karania za czyny sprzeczne z normami prawa karnego (ius utendi).Prawo karne wkracza we wszystkie dziedziny życia, nawet takie. Które nie są przez państwo normowane (np. zwyczaje, religie). Dwa kryteria wyodrębnienia prawa karnego : — formalne - wyodrębnienie z ogółu norm jakie czyny są przestępstwamii jakie środki prawne stosuje się wobec ich sprawców; — funkcjonalne - zadaniem prawa karnego jest zwalczanie czynów przestępnych za pomocą kar i innych środków przewidzianych w tym prawie ( środki karne ) Cechy charakterystyczne prawa karnego : — nie reguluje jednej ściśle określonej sfery stosunków społecznych, nie ustala praw i obowiązków uczestników tych stosunków ani nie pełni funkcji organizatorskiej — jest to zespół norm powinnościowych - zakazów i nakazów, których przekroczenie jest zagrożone sankcją karną — wprowadza sankcje za najpoważniejsze naruszenia stosunków społecznych regulowanych przez inne dziedziny prawa - pełni funkcję subsydiarną w stosunku do różnych dziedzin prawa — chroni dobra społeczne i jednostkowe przed zamachami na nie niezależnie od tego, czy ich ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Państwa , wynika z innych przepisów czy też wprost z prawa karnego - zawiera normy sankcjonowane ( nie zabieraj ) jak i normy sankcjonujące ( określają rozmiar sankcji ) Wkraczanie prawa karnego następuje, gdy mamy do czynienia z poważnym niebezpieczeństwem naruszenia dobra stosunków społecznych lub, gdy doszło do ich naruszenia.  prawo karne ma charakter imperatywny - nakazujący - zespół norm bezwzględnie obowiązujący adresatów  realizacja p.k. zawiązana jest z tzw. Dyspozycyjnością - nie jest zależna od czyjeś woli, decyzji  nakazujący lub zakazujący charakter norm wynika z tego, że czyny, które naruszają p.k. są społecznie szkodliwe  jest to prawo o charakterze oceniającym, wartościującym ludzkie zachowania  prawo autonomiczne - nie służy do wymuszania posłuchu w drodze zagrożenia karami dla reguł zawartych w innych dziedzinach prawa  posiada duży stopień ingerencyjności w dobra ludzkie (osobiste)

(…)

… odpowiedzialności indywidualnej i osobistej 7. Nullum crimen sine lege, poenali anteriori - “nie ma przestępstwa bez ustawy” , zasada ta jest najważniejszą zasadą prawa karnego, chronią jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem się represja karną przez organy państwowe. W prawie polskim zasada ta sformułowana jest w art. 42 Konstytucji RP („odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”) i w art. 1 § 1 KK w analogicznym brzmieniu. Z zasady tej wynikają pewne reguły bardziej szczegółowe, mianowicie:
- Prawo karne musi być prawem pisanym i zawartym w ustawie (Nullum crimen sine lege scripta)
- Przepisy karne muszą opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny (Nullum crimen sine lege scripta)
- niedopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść oskarżonego
- ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność karną lub ją zaostrzająca nie może działać wstecz (Nullum crimen sine lege praevia , lex retro non agit)
- kara za przestępstwo musi być określona i przewidziana we wcześniej wydanej ustawie (Nulla poena sine lege)
ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE
Nie ma przestępstwa bez zakazu ustawowego lub czyn zabroniony…
…, pod groźbą kary, określonych czynów. Wykluczyła ona zatem inne akty prawne i wskazała, że źródłem prawa karnego materialnego jest ustawa w zakresie w jakim określa ona co to jest przestępstwo i jakie są za nie przewidywane sankcje. Zasada ta stanowi również podstawę funkcji gwarancyjnej prawa karnego.
Ponadto wskazuje też, iż normy prawa karnego muszą być określone bardzo dokładnie oraz wskazuje na brak możliwości stosowania analogii w prawie karnym.
ZASADA LEX RETRO NON AGIT
Zasada ta jest gwarancją stanu pewności prawnej co do czynów, które mogą powodować odpowiedzialność karną. Zasadę te wyraża art. 1 § 1 kk. Oznacza ona, że nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie został zabroniony pod groźbą kary przed jego popełnieniem przez należycie uchwaloną i ogłoszoną ustawę…
… odpowiedzialności karnej za czyn - niezbędną przesłanka odpowiedzialności karnej jest czyn sprawcy, kara jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego przez ustawy karne (działania lub zaniechania). Nie mogą być podstawą odpowiedzialności karnej myśli, poglądy, zamiary człowieka, jego właściwości fizyczne lub psychiczne.
5. Zasada winy - oznacza to, że sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz