Pojęcie planów reagowania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie planów reagowania. - strona 1 Pojęcie planów reagowania. - strona 2 Pojęcie planów reagowania. - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE PLANÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO. Plany reagowania kryzysowego opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.
W przypadku kryzysu Rada Ministrów tworzy Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do jego zadań należy: przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych oraz doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji państwowych i służb. Zespół będzie również opiniował sprawozdania końcowe z działań podejmowanych w związku z zarządzaniem kryzysowym oraz opiniował potrzeby w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru. Wśród pozostałych kompetencji zespołu znajdzie się również opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowego planu reagowania kryzysowego, krajowego i wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz opiniowanie projektów zarządzeń prezesa Rady Ministrów dotyczących wykazu przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego(NSPK). Zespół rządowy będzie również organizował współdziałanie ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych.
Do jego celów zalicza się:
utrzymywanie ciągłości zarządzania podczas działań wojennych;
adekwatne zwiększanie wykorzystania narodowych sił cywilnych oraz infrastruktury, w celu zaspokojenia potrzeb zarówno cywilnych, jak i wojskowych;
wspieranie i ochrona ludności oraz - tam, gdzie to możliwe - identyfikacja, zapobieganie i eliminowanie występowania potencjalnych obszarów krytycznych (słabych punktów);
ZADANIA RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA.
Do podstawowych zadań RCB ( Rządowe centrum Bezpieczeństwa) należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych" funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach. Pozostałe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to: - stworzenia katalogu zagrożeń, - monitorowanie zagrożeń, - uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym, - realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, - nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego, - organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

(…)

… z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji  publicznej;
nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
realizacja zadań stałego dyżuru…
… z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie   zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;   
organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz