Dowodzenie operacyjne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowodzenie operacyjne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: struktura i podziały działania, formy natarcia, formy obrony, organizacja sztabu, środki dowodzenia, automatyzacja i komputeryzacja procesów, funkcje dowodzenia, schemat podejmowania decyzji, planowanie działań w wymiarze sojuszniczym, planowanie cywilne, organizacja zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu, kolejność i treść pracy dowódcy i zespołu, kolejność i treść pracy dowódcy i zespołu dowodzenia podczas akcji ratowniczej.


Działanie - zachowanie ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu
SZCZEBLE (POZIOMY ) DZIAŁANIA
Działania operacyjne - działania podejmowane dla osiągnięcia celów operacji DZIAŁANIE, JEGO STRUKTURA I TYPY
Każde działanie jest pewnym ciągiem zdarzeń (wyrażonych jakąś zmianą przedmiotu), zachowaniem posiadającym pewną strukturę procesową, w której występują następujące elementy: sprawca (podmiot działania)
tworzywo ( obecna nazwa- zasoby: coś na co sprawca oddziałuje)
wytwór (rezultat działania - skutek, mający określone)
impuls dowolny - przyczyna zdarzenia
okoliczności (otoczenie działania)
sposób wykonania (metoda)
cel (końcowy, antycypowany rezultat działania)
DALSZE DEFINIOWANIE DZIAŁANIA
Cokolwiek robimy umyślnie, to robimy zawsze jakoś w jakiś sposób, taki czy inny. Sposób stosowany ze świadomością wielokrotnego stosowania lub choćby tylko wielokrotnej stosowalności nazywamy metodą [tamże,s.3].
Cele - to świadomie lub podświadomie w danej chwili „antycypowane” przyszłe stany rzeczy uważane za pożądane, do których zmierzamy w naszym działaniu
Działanie odbywa się zawsze w jakimś otoczeniu. Składają się na nie środowisko, czyli ogół rzeczy otaczających i sytuacji, czyli ogół stanów tych rzeczy lub ich zmian w czasie odbywania się działania.
Szczegółowe cele - to zadania, czyli to co ma być zrobione, aby osiągnąć dany cel.
STRUKTURA I PODZIAŁY DZIAŁANIA
W prakseologii i naukach o zarządzaniu istotne znaczenie mają podziały działań dokonywane według różnych kryteriów. I tak, według kryterium podmiotu, wyróżniamy działania:
jednopodmiotowe,
wielopodmiotowe: grupowe i zespołowe
Działania grupowe polegają na wykonywaniu przez grupę pracowników czynności prostych, niewymagających konsultacji i koordynacji, a cel końcowy jest prostą sumą wszystkich czynności. Przykład: kopanie rowu melioracyjnego
Działania zespołowe polegają na wykonywaniu przez zespół czynności wymagających kooperacji, więzi informacyjnej, technologicznej. Niezbędna jest specjalizacja członków zespołu.
Według kryterium powtarzalności celu działania dzielimy na:
powtarzalne- wielokrotne osiąganie tego samego celu,
niepowtarzalne- raz osiąga się dany cel.
Zasadniczym kryterium podziału działań jest kryterium sprawności. Jest to kryterium złożone, na które składa się kilka jej wymiarów: skuteczność, korzystność, ekonomiczność, prostota, energiczność, dokładność i solidność.

(…)


produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych
PLANOWANIE CYWILNE
Planowanie cywilne obejmuje:
całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego
planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz
planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
ZADANIA PLANOWANIA CYWILNEGO
przygotowanie planów zarządzania kryzysowego
przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych
przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego
utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie…
… zarządzania kryzysowego
realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3
wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych…
… zadań w trybie nagłym, zarządzonym sygnałem lub rozkazem
WALKA
Walka - skupione w czasie i przestrzeni starcie zbrojne przeciwstawnych stron w skali taktycznej SYSTEM WALKI
Jest to skoordynowany wewnętrznie zbiór wzajemnie powiązanych sił, środków i różnorodnych działań, ukierunkowanych na osiągnięcie celu walki, (kampanii, operacji) w sposób zgodny z zamiarem dowódcy i przy jak najmniejszych stratach…
… przez szerokie przeszkody wodne, ośrodki administracyjno-gospodarcze, rejony geograficzne, miasta, rubieże terenowe itp. których zniszczenie lub opanowanie i utrzymanie ma istotny wpływ na osiągnięcie celu operacji
Odwód operacyjny - część sił i środków wojskowych pozostających w dyspozycji dowództwa operacyjnego Ogień - forma użycia konwencjonalnych środków rażenia (strzelanie, odpalanie, detonowanie amunicji…
… wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym
organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytyczne
WOJEWÓDZKIE CENTRA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz