Pojęcie organizacji. Typy organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie organizacji. Typy organizacji - strona 1 Pojęcie organizacji. Typy organizacji - strona 2 Pojęcie organizacji. Typy organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Pojęcie organizacji. Typy organizacji.     1.Poziomy życia społecznego  3 przestrzenie w społeczeństwie:  a)  mikrospołeczna  – wszyscy w niej tkwimy. Obejmuje takie zbiorowości jak: rodzina, przyjaciele,  kręgi towarzyskie, grupa znajomych z firmy. Obejmuje bezpośrednie relacje międzyludzkie, małe  grupy.  b)  mezospołeczna  – organizacje formalne, zbiorowości regionalne, lokalne. Np. przedsiębiorstwa,  uniwersytet, szpitale. Nie obejmuje całego społeczeństwa, a tylko jego fragment.   c)  makrospołeczna  – funkcjonowanie całych społeczeństw, związki między społeczeństwami. Narody,  Europejczycy;       2. Definicje organizacji i przedmiot socjologii organizacji  Organizacja – termin wieloznaczny.  W znaczeniu rzeczowym = materialnie istniejąca zbiorowość o specjalnych cechach  (organizacja to  przedsiębiorstwo, sklep, uniwersytet, kościół (protestancki, prawosławny, katolicki itp...) teatr, armia,  partia polityczna, urząd administracji państwowej, urząd gminy, starostwo itp.)  właściwe dla  socjologii  W znaczeniu atrybutowym = cecha zbiorowości , urząd gminy, starostwo, uniwersytet, armia, partia  polityczna – wszystkie te instytucje „mają” organizację, to znaczy są jakoś zbudowane, organizacja =  struktura  W znaczeniu czynnościowym = proces łączenia celów ze środkami ich realizacji ; mówimy „wyjazd  weekendowy trzeba zorganizować”, to znaczy przemyśleć, gdzie jedziemy, ile osób, iloma  samochodami, kiedy wyjazd, co zabieramy ze sobą, kiedy powrót itp. Odpowiedź na te wszystkie  pytania to właśnie „organizacja” w sensie czynnościowym.  Wg P. Blau pojęcie „organizacja” oznacza:   Zbiorowość zorientowaną na cel:  - odznaczającą się podziałem pracy (przypisaniem uczestników do względnie trwałych zadań, pozycji i  ról)  - hierarchią  - pisanymi kodeksami zachowań  - pojęciową (umowną) „granicą”, odróżniającą zbiorowość od innych. Granice zacierają się, przykład:  outsourcing  Wg P. Sztompki    Organizacja - zintegrowany, zorganizowany zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych  realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych  podobnych całości.  Wg A. Giddensa   Organizacja – duży zespół ludzi związanych bezosobowymi zależnościami, stworzony dla realizacji  określonych celów.        3. Socjologia organizacji i dyscypliny pokrewne  Przedmiot badań socjologii organizacji   Różnego rodzaju grupy formalne:  - przedsiębiorstwa przemysłowe  - firmy handlowe  - stowarzyszenia  - partie polityczne  - związki zawodowe  - agencje rządowe  - szpitale  - więzienia, etc.  Socjologia organizacji zajmuje się badaniem społecznych ról, procesów i struktur charakteryzujących 

(…)

… zawodowe
- agencje rządowe
- szpitale
- więzienia, etc.
Socjologia organizacji zajmuje się badaniem społecznych ról, procesów i struktur charakteryzujących
grupy formalne.
Instytucja a organizacja: organizacje mają sporo cech instytucji, ale do instytucji należy więcej
obiektów (???)
Nauki badające organizacje
Dyscypliny badające organizacje
Normatywne nauki o zarządzaniu i organizacji: ustalają reguły…
… i przechowywania informacji i
wiedzy. Opracowują zasady oraz narzędzia wyszukiwania, selekcji i przechowywania informacji
niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Przykładem wkładu tych nauk w praktykę
zarządzania mogą być informatyczne systemy wsparcia zarządzania, takie jak SAP, Oracle (Enterprise
Resource Planning Systems).
4. Funkcje socjologii organizacji
- diagnostyczna
- prognostyczna…
… organizacje
Dyscypliny badające organizacje
Normatywne nauki o zarządzaniu i organizacji: ustalają reguły efektywności i skuteczności działania
organizacji, zajmują się projektowaniem struktur, doborem i rozwojem personelu, procesem budowy
strategii organizacyjnej. Starają się wypracować reguły sprawnego i efektywnego działania organizacji
(algorytmy, normy, wzorce, znormalizowane systemy zarządzania…
… i pracowników, określa sposoby
zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także kryteria i rodzaje zwolnień z pracy. Opisuje
wzajemne zobowiązania pracodawców i pracowników i ujmuje je w zespół skodyfikowanych zasad
(kodeks pracy)
Fizjologia i medycyna pracy – badają wpływ pracy na organizm pracownika, określają i klasyfikują
zagrożenia w środowisku pracy (ryzyko wypadków, chorób zawodowych) oraz warunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz