Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna - strona 1 Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna - strona 2 Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie kultury organizacji Problem kultury organizacyjnej pojawił się w naukach zarządzania wraz z identyfikacją przyczyn sukcesów gospodarczych Japonii, kraju nie posiadającego bogactw naturalnych. Stwierdzono wówczas, że zasoby niematerialne, a w szczególności ludzie stanowią najważniejsze z zasobów strategicznych gospodarki i pojedynczych przedsiębiorstw. Prowadzone w różnych środowiskach naukowych badania nad kulturą organizacji jednoznacznie wykazały ścisłe zależności zachodzące między efektami, które uzyskuje organizacja, a systemem zachowań, norm, wartości składających się na pojęcie kultura organizacji. W litera turze przedmiotu nie ma jednej ogólnie przyjętej definicji takiego pojęcia. Według słownika języka polskiego, pojęcie kultura jest wielo znac zne i rozumiane jako: 1 całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzonego, utrwalonego i wzbogaconego w ciągu jej dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie; 2 stopień doskonałości, sprawności w opanowaniu jakiejś spe cjalności lub umiejętności. Na pojęcie kultura organizacji zwrócił uwagę i wprowadził je do literatury przedmiotu M.E. Porter. Określił on kulturę organizacji jako swoisty drogowskaz, który prowadzi do sukcesu. Jest to możliwe tylko w tej sytuacji, kiedy wybierzemy odpowiednią drogę. Dlatego też, kiedy dobrze ją wybierzemy, możemy liczyć zarówno na samoczynny jej roz wój, jak i na łatwiejsze przezwyciężenie ewentualnych sytuacji kryzysowych. Kostera wskazuje na następujące przyczyny zainteresowania się kulturą organizacyjną: • po pierwsze wspomniany wcześniej rozkwit gospodarki japońskiej; • po drugie powrót do metod jakościowych w naukach zarządzania i organizacji, socjologii; • po trzecie recesja na rynkach zachodnich, która wpłynęła na poszukiwanie skutecz nych technik zarządzania; • po czwarte konieczność poszukiwania przewagi konkurencyjnej W literaturze angloamerykańskiej pojęcie kultura organizacyjna (organizational culture) pojawiło się po raz pierwszy w 1960 roku jako synonim pojęcia "klimat". Spop ularyzowanie tego pojęcia nastąpiło w latach siedemdziesiątych, od 1980 roku w wielu krajach prowadzone są badania naukowe zakrojone na szeroką skalę. Organizacja i jej kultura stały się przedmiotem badań szczególnie w zakresie struktury, strategii, kontro li oraz kierowania ludźmi. Kultura organizacyjna nie jest jednoznacznie definiowana. W literaturze przedmiotu występują pojęcia: kultura organizacyjna, kultura organizacji, kultura korporacji i kultura przedsiębiorstwa. Przyjęto założenie, że w pewnym uproszczeniu pojęcia te są synonimami. Griffin definiuje kulturę organizacji jako "zestaw wartości, które pomagają jej członkom

(…)

…, architektura - wszystko, co bywa określane mianem "kultury materialnej". Przy wejściu do firmy, przedsiębiorstwa, instytucji witają wchodzącego artefakty fizyczne - miły wystrój wnętrza, stonowane kolory, ciepło, kwiaty, reprodukcje obrazów na ścianach. Cała otoczka środowiska pracy ludzi w danej organizacji, ich, sposób ubierania również należą do artefaktów fizycznych. Artefakty językowe to język…
… kulturowe, w którym wzrastali. Interesujące wyniki badań uzyskał G. Hofstede, porównując poszczególne społeczeństwa pod kątem skrajnego unikania ryzyka i skrajnego unikania niepewności oraz pod kątem indywidualizmu i kolektywizmu.
Typologia krajów według dominujących systemów wartości wskazuje, że mimo podobieństwa rozmiarów organizacji, ich celów oraz rodzajów zadań, organizacje w poszczególnych grupach…
… jest zaliczyć do któregoś ze wskazanych wzorów, bowiem w świetle badań charakteryzują ją następujące cechy:
duży dystans władzy;
męskość;
umiarkowany kolektywizm;
duży stopień unikania niepewności.
Potrzeba wysokiej tolerancji niepewności związana jest z pojawieniem się epoki postindustrialnej, charakteryzującej się tymczasowością i zmiennością relacji społecznych i organizacyjnych. „Warunkiem zastosowania…
… Działanie zgodne z regułami Ludzie jako funkcje Niedocenianie talentów Ograniczenia
Kultura zadań
Wysoka motywacja Maksymalne wykorzystywanie talentów Szybkość uczenia się Jedność wysiłków Zredukowana kontrola Wspólne cele
Wypalanie się Izolacja od rzeczywistości Nietolerancja Arogancja Orientacja wewnętrzna
Kultura zorientowana na osobę
Dobra komunikacja Zaangażowanie Duże zaufanie Samorealizacja Troska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz