Pojęcie i rodzaje systemu rządów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje systemu rządów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje systemu rządów.
Zasad podziału władz zakłada oparcie stosunków między poszczególnymi władzami na systemie wzajemnych hamulców, które gwarantować mają współdziałanie i równowagę tych władz. Na tym tle ukształtowały się dwa zasadnicze modele stosunków między władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą, określane mianem systemów parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowego) i systemu prezydenckiego. W obu systemach struktura i organizacja władzy ustawodawczej (parlamentu) są do siebie zbliżone. Odróżnia je natomiast struktura władzy wykonawczej i sposób ujęcia jej stosunków z parlamentem.
System rządów parlamentarno-gabinetowy.
Mamy parlament oraz władzę wykonawczą, którą wykonuje rząd i głowa państwa (monarcha lub prezydent). Państwem rządzi rząd na czele z premierem. Król (prezydent) panuje, ale nie rządzi, sprawuje rolę reprezentacyjną. W tym, systemie rząd jest zależny od parlamentu. Aby działać musi mieć poparcie parlamentu. Parlament może postawić wotum nieufności wobec całego rządu lub pojedynczemu ministrowi.
Instytucja charakterystyczna dla tego systemu rządów jest instytucja kontrasygnata. Prerogatywy prezydenta są to akty wolne od kontrasygnaty. Głowa państwa oraz członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną za złamanie konstytucji, za dokonanie przestępstwa.
System rządów zwany prezydenckim - charakterystyczny dla USA.
Władza wykonawcza należy do jednej człowieka. Nie występuje rząd. W tym systemie głowa państwa jest prezydentem i szefem rządu. Nie ma tam ministrów, ale są sekretarze. Prezydenta wybierają obywatele z tym, że obywatele wybierają elektorów, a oni wybierają prezydenta na 4 lata. Mogą być tylko dwie czteroletnie kadencje prezydenckie. Prezydent podlega odpowiedzialności konstytucyjnej za złamanie konstytucji lub popełnienie przestępstwa. System rządów zwany prezydencjalny lub półprezydencki.
Uformował się pod rządami 5 republiki francuskiej z roku 1958. Jest podzielona władza wykonawcza (egzekutywa) między prezydenta i radę ministrów, na czele której stoi premier. Ciężar sprawowania władzy w państwie spoczywa na prezydencie, który przewodniczy radzie. Prezydent pochodzi z wyborów bezpośrednich. Wybierany jest na 7 lat i na dwie kadencje. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz