Pojęcie i rodzaje podatków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje podatków - strona 1 Pojęcie i rodzaje podatków - strona 2 Pojęcie i rodzaje podatków - strona 3

Fragment notatki:


1.1 Pojęcie i rodzaje podatków Podatek istnieje już tysiące lat, jego genezy szukać możemy w czasach starożytnego Egiptu, Grecji czy Rzymu. W Polsce tak jak w innych krajach na przestrzeni wieków podatek przybierał różne formy w zależności od jego przeznaczenia. Poprzez podatki łanowe, czopowe i szos z XVII wieku aż do czasów teraźniejszych podatek przebył długą drogę ewolucji. Najważniejsze zmiany w Polsce zaobserwować można w okresie powojennym i okresie transformacji.
W czasach PRL, dominująca gospodarka uspołeczniona podporządkowana była nakazom planu, rozliczanego najczęściej w jednostkach naturalnych. W jej obrębie nie działały zatem - mimo używania tych słów - kategorie: przedsiębiorstwa, ceny, przychodu, kosztów, zysku itd. W tej sytuacji jakikolwiek system podatkowy byłby buchalteryjną fikcją. Z początkiem lat 90-tych ułomny system podatkowy został zastąpiony nowym, zbliżonym do rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Reforma podatkowa przeprowadzona w latach 1991-1992 zlikwidowała kilka tytułów podatkowych: podatek od wynagrodzeń, wyrównawczy, podatek od płac - uiszczany przez pracodawców, podatek dochodowy od działalności gospodarczej, podatek rolny z działów specjalnych produkcji rolnej. Zlikwidowano również odrębne opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych z sektora gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej wprowadzając w styczniu 1989 r. jednolity podatek dochodowy od osób prawnych
Pojęcie podatku Współczesne pojęcie podatku w polskim prawie nie zostało ustawowo zdefiniowane. Pod pojęciem podatku rozumiemy, że jest on nieodpłatnym, przymusowym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny. Związkiem tym jest przede wszystkim państwo.
W definicji należy zwrócić uwagę na jej poszczególne elementy :
przymusowy charakter,
bezzwrotność,
nieodpłatność,
jednostronność ustalania,
ogólny charakter,
pieniężna forma,
przewłaszczenie,
Przymusowy charakter oznacza, że w razie odmowy uiszczenia podatku organ administracji państwowej może stosować środki przymusu, aby wyegzekwować należną kwotę. W tym celu przewidziany jest tryb egzekucyjny.
Bezzwrotność polega na tym, że podatek zapłacony nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią przypadki, w których podatek został błędnie naliczony lub zawyżony.
Nieodpłatność wyraża się tym, że wraz ze świadczeniem podatkowym nie wiąże się bezpośrednio żadne wzajemne świadczenie państwa na rzecz podatnika. Budżet zasilany przez podatki finansuje usługi o charakterze zbiorowym : obrona narodowa, oświata, ochrona zdrowia itd. Jest to odpłatność ogólna w której podatnik uczestniczy ale w innej proporcji niż by to wynikało z ciężaru płaconego przez niego podatku.


(…)

…, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
Podatki majątkowe są rozróżniane w zależności od tego co stanowi przedmiot podatku. Przedmiotem tym może być stan posiadania majątku zarówno jego części jak i całości, obrót majątkiem ( podatki od nabycia odpłatnego i nieodpłatnego praw majątkowych) i przyrost majątku nie związany ze zmianą właściciela. Opodatkowanie , majątku może mieć charakter stały, periodyczny lub jednorazowy. Do podatków majątkowych należą : podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych ( posiadanie majątku ), podatek od spadków i darowizn ( przyrost majątku ), opłata skarbowa od czynności cywilno-prawnych ( obrót majątkiem )
Podatki od wydatków ( konsumpcyjne ) obciążają dochód ( majątek…
…. Nie mogą one jednakże przekroczyć maksymalnych stawek określonych przez ustawodawcę
podatek od środków transportowych,
Podatek od środków transportowych ma również charakter podatku majątkowego. Od 1998 r. nie są nim objęci właściciele samochodów osobowych, a jedynie ciężarowych od 2 ton, autobusów, przyczep i naczep powyżej 5 ton oraz ciągników siodłowych i balastowych. Stąd udział tego podatku w dochodach z tytułu podatków ogółem spada z 1% w 1997 r. do 0,2% w tym roku, a w dochodach gmin z 2,9% do 0,6%. podatek od posiadania psów,
opłaty lokalne ( targowa i miejscowa )
zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
podatek od spadku i darowizn,
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych, w drodze spadku lub darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży…
… nie mają określonego przeznaczenia, stanowią ogólne źródło dochodów budżetowych. Podatki celowe, to te, które przeznaczone są na finansowanie z góry określonych zadań. Podatki celowe są źródłem tworzenia funduszy celowych. Należą do nich podatki od środków transportowych oraz opłaty wyrównawcze. 1.2 Zasady podatkowe
Zasady podatkowe to warunki, jakie powinny spełniać podatki żeby zapewnić odpowiednie dochody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz