Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych - strona 1 Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych - strona 2 Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Papierami wartościowymi nazywamy dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw majątkowych. Posiadanie określonego papieru wartościowego wa­runkuje zarówno realizację określonego w nim prawa, jak też możliwość przeniesie­nia tego prawa na inny podmiot. Papierami wartościowymi o charakterze finansowym są: 1) akcje, 2) obligacje, 3) weksle, 4) czeki. Ponadto do papierów wartościowych zalicza się szereg innych dokumentów, jak np. dokumenty wydawane przez domy składowe (warranty, rewersy, listy przewozowe i konosamenty), a więc dokumenty umożliwiające dysponowanie towarami poprzez przeniesienie posiada­nia takich dokumentów.
Papiery wartościowe uosabiają prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi. Istnieje przy tym domniemanie, że posiadaczowi papieru wartościowego przysługu­je prawo, na które dany papier opiewa. Istotną cechą papierów wartościowych jest ich zbywalność. Zbycie papieru wartościowego powoduje przeniesienie na nabywcę praw, które dany papier reprezentuje. Ponieważ papiery wartościowe mogą być zby­wane, muszą być dokumentami, którym nadano odpowiednią formę i które mają określoną treść. Problematyka papierów wartościowych uregulowana jest najogólniej w kodeksie cywilnym. Niektóre rodzaje papierów wartościowych zostały unormowane w przepi­sach szczególnych (np. weksle w prawie wekslowym, czeki w prawie czekowym). Ko­ deks cywilny rozróżnia wśród papierów wartościowych: papiery imienne, wystawiane na oznaczoną osobę wskazaną w dokumencie; papiery wartościowe na zlecenie, które legitymują jako uprawnioną osobę w nich wymienioną oraz każdego, na kogo uprawnienia z dokumentu zostały prze­niesione; papiery na okaziciela, które legitymują jako uprawnioną osobę będącą posia­daczem tego papieru. Przeniesieniu praw z papierów wartościowych towarzyszyć musi z reguły wyda­nie tego papieru nabywcy. Akcja jest papierem wartościo­wym (dokumentem o określonej wartości nominalnej). Całość takiego kapitału (zwane­go kapitałem akcyjnym) podzielona jest na akcje o równej wartości nominalnej. Każda akcja jest więc ułamkową częścią kapitału spółki. Upoważnia ona jej właściciela do udzia­łu w głosowaniach na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, do partycypowania w jej zy­skach w formie tzw. dywidendy oraz do części majątku spółki w razie jej likwidacji.
Zbycie akcji na okaziciela jest znacznie prostsze. Następuje ono drogą przeniesienia własno­ści akcji jako papieru wartościowego i ich wydania nabywcy. Natomiast możliwość zbycia akcji imiennych może być po pierwsze ograniczona w statucie spółki, po dru­gie, zbycie takich akcji odbywa się w sposób bardziej sformalizowany, a mianowicie przez pisemne oświadczenie złożone bądź na samej akcji, bądź na osobnym dokumen­cie, który wręcza się wraz ze zbywanymi akcjami nabywcy. Według przyjętych u nas na giełdzie zasad obrotu akcjami uznano, że akcje mają postać zdematerializowaną, nie są więc nabywcom fizycznie wręczane, a jedynie zapisywane w komputerze na ich koncie. Ułatwia to technicznie obrót akcjami, a przede wszystkim wyklucza moż­liwość podrabiania akcji.


(…)

… możliwość wydania tzw. akcji uprzywilejowanych. Akcje takie da­ją ich właścicielowi pewne dodatkowe uprawnienia, np. w postaci wyższej dywiden­dy łub dysponowania większą ilością głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy (jednej akcji nie może jednak być przyznane więcej niż dwa głosy).
Wartość nominalna każdej akcji (określona w statucie spółki i uwidoczniona na każdej akcji) odzwierciedla ułamek kapitału…
… przepisów ustawy z 1998 r. o finan­sach publicznych. Emitowanie obligacji przez inne podmioty reguluje ustawa o obli­gacjach z 1995 r.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obligacje skarbowe są jedną z form skarbowych papierów wartościowych. Papiery te, opiewające na świadczenia pienięż­ne, mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez ministra finansów. Za zo­bowiązania wynikające ze skarbowych…
… wartościowymi. Mogą być emito­wane przez Skarb Państwa, samorząd gospodarczy oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (np. przez przedsiębiorstwa państwowe). Wyemitowane ak­cje są dokumentami stwierdzającymi zobowiązania emitenta (tj. jednostki wypusz­czającej obligacje) do zwrotu w określonym terminie kwoty pieniężnej określonej w obligacji jej właścicielowi. Kupując obligacje, ich nabywca udziela…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz