Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych - referat - strona 1 Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych - referat - strona 2 Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych - referat - strona 3

Fragment notatki:

„Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych”
Racjonalizacja wydatków publicznych w dwóch płaszczyznach:
Płaszczyzna mikroekonomiczna - istotne jest przede wszystkim takie sformułowanie zasad gospodarowania środkami finansowymi, które zapewniłyby wydatkowanie zgodnie z wyznaczonymi celami i normami przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu środków - eliminacja marnotrawstwa. Czyli ograniczenie swobody w wykorzystywaniu środków publicznych przy zachowaniu elastyczności i reagowaniu na zmieniające się warunki. Płaszczyzna mikroekonomiczna dotyczy podmiotów, które bezpośrednio wykorzystują środki publiczne: jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych
gospodarstw pomocniczych, jednostek działających w specyficznych obszarach, np. szkoły wyższe prowa­dzące działalność dydaktyczną i badawczą
Płaszczyzna makroekonomiczna - dla racjonalnego wykorzystywania środków publicznych ważne jest ile środków publicznych jest wykorzystywanych oraz na co i jak środki są rozdysponowane. Ważna jest wiedza i rozeznanie o skali potrzeb, ich rodzajach i pożądanych preferencjach. Środki publiczne przeznaczone na poszczególne zadania i cele są lepiej wykorzystywane przez władze lokalne (samorządowe) niż władze publiczne szczebla centralnego.
Obie płaszczyzny są ze sobą ściśle powiązane i tylko traktowanie ich w sposób łączny gwarantuje racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
Efektywność wydatków publicznych:
Sposób gromadzenia środków publicznych, jak i sposób ich alokacji stwarza problem racjonalnego wykorzystania tych zasobów. Dziedziny, na które ponosi się wydatki nie są podatne na stosowanie precyzyjnych narzędzi pomiaru ich efektywności.
Przykład: Doskonałym przykładem mogą być wydatki na obronę narodową, ponieważ ocenić adekwatność tych nakładów można by było ocenić dopiero w czasie wojny. Ale należy również pamiętać, że na obronność kraju wpływ ma wiele czynników, jak chociażby działalność dyplomatyczna, realizowana strategia wojska, czy umiejętność dowodzenia. Oceniając efektywność wydatków publicznych na obronę narodową trze­ba zwrócić uwagę zarówno na
efekty bezpośrednie - które można ustalić tylko w wyjątkowych sytuacjach,
efekty pośrednie - wydatki publiczne na sektor wojskowy mogą wywołać pozytywne skutki, przenosząc się do gospodarki przez wynalazki, postęp techniczny, postęp organizacyjny itp.
W pomiarze efektywności wydatków publicznych chodzi o ustalenie związku między poziomem i struk­turą wydatków publicznych a rzeczywistymi korzyściami, jakie odniesie społeczeństwo i gospodarka w wyniku tych wydatków

(…)

… być budżetem podziału i stał się budżetem celów.
MBO (Management by objectives) - metoda zarządzania przez cele - metoda ta opierała się na analizie kosztów i efektów oraz wyboru zadań przy stosowaniu jasnych i wymiernych kryteriów.
ZBB (Zero Base Budgeting) - metoda ta opierała się na analizie kosztów i efektów oraz wyboru zadań przy stosowaniu jasnych i wymiernych kryteriów. Metoda ta obejmuje cztery fazy…
… - obowiązuje wszystkie podmioty gospodarujące pieniądzem, jego sens wynika z zasady racjonalnego gospodarowania w dwóch wariantach:
Maksymalnego efektu przy danych nakładach lub Minimalnego nakładu przy danych efektach oszczędności w tym wymiarze wykluczają wszelkie marnotrawstwo.
Wymiar specyficzny dla wydatkowania publicznego - polega na tym, że wobec ograniczonej ilości środków publicznych oszczędne…
… są najważniejsze potrzeby, nie zaś te, które wynikają z przeszłości,
Całościowe określenie kosztów umożliwia eliminację marnotrawstwa środków. Budżet jako narzędzie zarządzania i racjonalizacji wydatków jednostek publicznych
Budżet w ujęciu mikroekonomicznym, - to budżet jednostki podstawowej (podmiotu) sektora publicznego wytwarzającego dobra i usługi publiczne. Budżet władz samorządowych szczeb­la lokalnego…
… zespołu wchodzącego w skład podmiotu w czasie jego tworzenia.
Dyscyplina finansów publicznych w aktach prawnych:
Do 2005 roku ustawa o finansach publicznych zawierała przepisy odnoszące się do dyscypliny finansów publicznych. W dniu 17 grudnia 2004 r. sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wykreślając jednocześnie przepisy dotyczące dyscypliny finansów…
… to inaczej budżet zadaniowy - czyli plan finansowy podmiotu publicznego (gminy, szpitala, szkoły), w którym niezależnie od obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zapisane są konkretne zadania charakteryzujące się jednorodnością.
Zadanie ma określony: cel, koszt wskaźnik efektywności, wskazana jest także osoba odpowiedzialna za jego realizacje.
Audyt - ocena danej osoby, organizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz