Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6356
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych - strona 1 Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych - strona 2 Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

Rys historyczny ubezpieczeń. Płatne ubezpieczenia, starożytność, kodeks Hammurabiego, średniowiecze, ubezpieczanie zdarzeń losowych, obowiązek opłat, kompanie, towarzystwa ubezpieczeniowe, rozwój ubezpieczeń w XIX i XX wieku, rozwój ubezpieczeń wywołany motoryzacją, historia ubezpieczeń w Polsce, ubezpieczenia przed pożarami, zasada dobrowolnoności, ubezpieczenia w zaborach. Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dotyczące praw i zobowiązań, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia obowiązkowe, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, ustawowy podział ubezpieczenia. Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych: redystrybucyjna, alokacyjna, stabilizacyjna, fiskalna, stymulacyjna (bodźcową), kontrolna. Zasady ubezpieczeniowe.

Pojęcie, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych
1.1. Rys historyczny ubezpieczeń
W okresie wspólnoty pierwotnej składki zdarzeń losowych są pokrewne w drodze zbiorowego wysiłku całej wspólnoty. Gdyż gospodarstwo jest wspólne i stratę odczuwa cała wspólnota, a nie tylko pojedyncza jednostka. Dlatego w tym okresie nie wykształciły się specjalne urządzenia gospodarcze łączące jednostki w celu pokrywania strat będących skutkiem zdarzeń losowych. Powstają one na gruncie gospodarki indywidualnej.
Dopiero ludy starożytne wprowadzają pojęcie ryzyka za opłatą i zrzeszanie się w celu wspólnego ponoszenia jego skutków Na przykład na zasadach pomocy wzajemnej opierały się znane kodeksowi Hammurabiego umowy uczestników karawan, które gwarantowały pokrycie strat poniesionych przez jednego z nich w czasie podróży.
W średniowieczu zaczątki ubezpieczeniowe występują w związkach tworzonych dla obrony wspólnych interesów. Związki te zwane gildiami udzielały pomocy w przypadku takich zdarzeń losowych jak: ognia, śmierci, kradzieży, wypadku, w podróży morskiej. W średniowieczu gildie rozwijały się głównie w krajach germańskich po to ,aby następnie przeniknąć do innych krajów, między innymi do Polski. Niektóre z nich stały się organizacjami pomocy wzajemnej i nosiły cechy zrzeszeń ubezpieczeniowych inne przekształciły się w związki obrony interesów grupowych. W okresie tym spotykamy się z transakcją zwaną kupnem renty polegającej na udzieleniu sumy pieniężnej przez jedną stronę drugiej stronie obciążając ją obowiązkiem płacenia kwot (rent) wieczyście lub do chwili wykupu renty lub do chwili śmierci osoby dającej pieniądze. Dwie pierwsze renty miały formę lokaty kapitału na procent, a wiec nie mogły dojść do skutku, ponieważ kościół zabraniał pobierania procentu, podczas gdy renta dożywotnia była jednym z pierwszych ubezpieczeń na życie. Właściwy jednak rozwój ubezpieczeń rozpocznie się od operacji spekulacyjnych polegających na odpłatnym przejęciu ryzyka w obrocie morskim. Była to tzw. pożyczka morska, która była udzielana w celu pokrycia strat towarów, ale również okrętu jako środka przewozowego. Mamy więc zaczątek ubezpieczenia cargo jak i casco. W 1230 roku papież Grzegorz IX zakazuje tych transakcji dlatego wkrótce zamiast umowy pożyczki morskiej pojawia się umowa fikcyjnego kupna-sprzedaży. Polegała ona na „zakupie” zagrożonych przedmiotów, ale zapłata za te przedmioty była odraczana i następowała w przypadku, gdy podróż zakończyła się niepomyślnie. Dodatkowo zawierana była umowa, wg której pomyślne zakończenie podróży unieważnia umowę kupna sprzed

(…)

… od wypadków. „W krajach, gdzie wprowadzono wypadkowe ubezpieczenia społeczne oparte na przymusie i monopolu, instytucje ubezpieczeń od wypadków skoncentrowały swą działalność na ubezpieczeniach indywidualnych oraz zbiorowych ubezpieczeniach nierobotniczych. Natomiast instytucje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skoncentrowały się na ubezpieczeniach odpowiedzialności z tytułu posiadania określonych…
…. Poza tym ustawodawca ustanowił system kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia i związane z tym sankcje. Do ubezpieczeń obowiązkowych powszechnych należą:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów, radców prawnych i notariuszy
Ubezpieczenie obowiązkowe szczególne to ubezpieczenia, których warunki ogólne ustala zakład ubezpieczeń. System kontroli związany jest licencjonowaniem i nadzorowaniem działalności. Do ubezpieczeń tych należą ubezpieczenia OC…
… 2000, s. 27
Tamże, s.27
Tamże, s.28
Por. Tamże, s. 38
Por. I. Kwiecień, Rys historyczny ubezpieczeń, w: pr. zbior. pod red. W. Ronki - Chmielewiec, Ubezpieczenia Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 19
Por. Tamże, s. 24
Por. Tamże, s. 25
Por. Tamże, s. 29
Por. J. Łazowski, Wstęp do... op. cit. , s.23
Por. B. Hadyniuk, Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, w: pr…
… mogą być również wspierane przez specjalne fundusze gwarancyjne (w Polsce np. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Kolejną zasadą jest zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej poziomu pokrycia strat losowych przez odszkodowanie ubezpieczeniowe. Znalazła ona głównie zastosowanie w ubezpieczeniach majątkowych. „Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej postuluje zapewnienie ubezpieczonym takiego poziomu…
…:
na prewencję w postaci działania legislacyjnego (prewencja ogólna)
na prewencję w postaci działania gospodarczo-operatywnego i gospodarczo-organizacyjnego
Prewencja ogólna polega na takim kształtowaniu prawa aby zawierało normy, które nakłaniały by podmioty gospodarcze i społeczeństwo do zapobiegania i zmniejszania szkód poprzez tłumienie zjawiska szkodzącego.
Prewencje w postaci działania gospodarczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz