Pojęcie i geneza nauki administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i geneza nauki administracji - strona 1 Pojęcie i geneza nauki administracji - strona 2

Fragment notatki:

NAUKA ADMINISTRACJI Pojęcie i geneza nauki administracji: Istnieją różne definicje nauki administracji:
Aut. Prof. Jełowickiego - nauka o organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej.
Nauka administracji to nauka społeczna, opierająca się na metodach empirycznych, których przedmiot stanowi wszechstronną wiedzę o istniejącym w danym państwie danym ustroju (Zbigniew Leoński).
wg prof. Starościaka administracja to nauka o związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania.
wg Stanisława Kowalewskiego nauka a. jest to dyscyplina badająca prawidłowości występujące w dziedzinie zjawisk administracyjnych.
Określenie administracja wywodzi się z j. łacińskiego, w którym „administrare” oznacza kierować, administrować, a także oznacza służyć i pomagać. Administracja jako zjawisko powstało wcześnie, odkąd ludzie zaczęli żyć w większych grupach i kiedy pojawiły się potrzeby związane z życiem w większych grupach. Pojawiła się administracja wojskowa i skarbowa (aparat urzędniczy).
Administracja w nowoczesnym znaczeniu wiąże się z powstaniem nowoczesnego prawa. Powstała w dobie oświecenia (idea, że prawo są to normy stanowione przez przedstawicieli narodu - parlament). Odrzucenie koncepcji, że prawo to wola jednostki (panującego). W Europie państwo policyjne przekształca się w państwo konstytucyjne (VIII i XIX wiek). Zmienia się też status jednostki w państwie - poddany staje się obywatelem. Obywatel posiada określone prawa i administracja nie może swobodnie ingerować w życie obywateli. Ingerencja w życie obywateli wymaga podstawy ustawowej. Ustawy stanowi parlament, a nie panujący. Obywatel staje się podmiotem zarządzania. Na straży praw obywateli maja stać niezawisłe sądy. Administracja jest związana prawem (ustawami), działa w granicach prawa.
Prawa obywatela (podmiotowe) są chronione w państwie konstytucyjnym. Do sprawowania tej ochrony są niezawisłe sądy. Już w 2 poł. XIX w. w niektórych państwach europejskich powstają sądy administracyjne (Prusy, Austria i Francja). W okresie oświecenia pojawia się administracja nowoczesna. Administracja - zarządzanie państwem, gminą, miastem, przedsiębiorstwem. Określenia tego używamy dla określenia czyjejś działalności (trwałej i planowej) ogarniająca pewną liczbę ludzi i dóbr materialnych, działalności zmierzającej w określonym celu dla zaspokojenia potrzeb (potrzeby publiczne - zbiorowe, albo prywatne).
administracja publiczna
administracja prywatna
znaczenie przedmiotowe - kryterium stanowi cel działania. Publiczna działa dla dobra ogółu (zbiorowości).
znaczenie podmi otowe - aparat zarządzający (grupa podmiotów zarządzających).
Działalność o charakterze organizatorskim i zarządzającym, w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych, prowadzona w interesie publicznym oraz przez różne podmioty i instytucje na podstawie prawa i w swoistych formach prawnych.


(…)

…. przy najmniejszych nakładach (kosztach).
Jest nauką społeczną. ma charakter kompleksowy (korzysta z dorobku) wielu różnych dyscyplin naukowych. Jest to nauka interdyscyplinarna. Korzysta z dorobku nauk prawnych, socjologii, psychologii, politologii, ekonomii, teorii organizacji. Prakseologii. Taką koncepcję stworzył Jerzy Langrod (lata 50.).
Związki pomiędzy nauka prawa administracyjnego. Nauka tego prawa bada materiał prawny (normatywny). Nauka administracji natomiast jest nauką mniej zajmującą się aktami prawnymi. Związek nauki administracji z naukami ergologicznymi, dotyczącymi organizacji ludzkich działań (prakseologia, teoria organizacji) Prakseologia - bada wszelką ludzką działalność z punktu widzenia sprawności. Teoria organizacji - posiada niższy stopień uogólnienia; bada zagadnienia organizacji pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz