Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych - strona 1 Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych - strona 2 Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych
Podmioty
zaspokajają potrzeby publiczne świadcząc usługi.
Opłaty nie są celem tych podmiotów.
Przepływ pieniędzy: sektor prywatny --------------- sektor publiczny, żeby sekt pub mógł
realizować swoje zadania
Przepływ ten jest uregulowany przez akty prawne( cła, …)
Sektor finansów publicznych składa się z setek tysięcy jednostek organizacyjnych,
funkcjonujących w ramach gmin, powiatów
a. Podsektor rządowy
b. Podsektor samorządowy
c. Podsektor funduszy celowych lub ubezpieczeń społecznych
Dochody w %
Wydatki w %
57
36
15
31
28
33
100
100
57% pieniędzy z sektora prywatnego „płynie” do budżetu państwa; 15% do budżetu
samorządu terytorialnego; 28% do publicznych funduszy celowych (np. KRUS, ZUS, fundusz
pracy)
a
b
c
Redystrybucja środków pieniężnych
Budżet państwa dotuje i subwentuje podsektor samorządowy ( w różnych proporcjach; w
bogatych miastach mniej, we wsiach bardziej) i dotuje podsektor funduszy celowych (np. do
ZUSu jak składki nie wystarczają)
Istota i funkcje budżetu
Istotę budżetu najpełniej odzwierciedla trójczłonowa definicja analityczna z której wynika, że
budżet to:
- fundusz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy władzy i
administracji publicznej
- plan finansowy operatywny w ramach którego gromadzone są dochody publiczne i
dokonywane wydatki publiczne
- norma prawna uchwalana przez najwyższy organ przedstawicielstwa na danym szczeblu
władzy publicznej upoważniająca organ wykonawczy do gromadzenia dochodów publicznych
i do dokonywania wydatków publicznych
Budżet się planuje potem uchwala (patrz podpunkt 3)
Budżet uchwala parlament; organ wykonawczy: Rada Ministrów
Uchwalanie budżetu: sejm 3 miesiące, senat tydzień na uwagi, sejm 3 tygodnie na przyjęcie
uwag; trzeba przygotować do 30 września
Jednostki samorządu terytorialnego: budżet do 15 listopada
Regionalna izba obrachunkowa- kontrola nad finansami samorządów terytorialnych
(sprawdzają legalność ustaw, zgodność z prawem)
W gospodarce rynkowej budżet pełni 3 podstawowe funkcje:
1) Funkcja alokacyjna- finansowanie potrzeb publicznych
2) Funkcja wyrównawcza- polega na redystrybucji PKB
3) Funkcja stabilizacyjna- zapewnia równowagę gospodarcza i utrzymuje wzrost
gospodarczy
Wydatki publiczne mogą być finansowane tylko z budżetu
Wydatki społeczne mają różne źródła finansowania
1) Funkcja alokacyjna mówi o tym jakie dobra są finansowane z budżetu
Państwo gromadzi pieniądze, by oferować społeczeństwu dobra. Funkcja ta mówi
nam o tym, że państwo potrzebuje pieniędzy by finansować dobra publiczne,
społeczne
2) Funkcja wyrównawcza polega na korekcie pierwotnego podziału PKB. Redystrybucja
jest niezbędna ze względów społecznych. W praktyce realizacja tej funkcji budżetu
polega z jednej strony na progresji podatkowej, stosowaniu ulg podatkowych, a z
drugiej strony na dokonywaniu z budżetu wydatków w formie transferów
pieniężnych do sektora prywatnego w celu finansowania świadczeń z pomocy
społecznej, z ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz