Pojęcie i działalność stowarzyszenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i działalność stowarzyszenia  - strona 1 Pojęcie i działalność stowarzyszenia  - strona 2 Pojęcie i działalność stowarzyszenia  - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104), (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855)
Podstawa prawna Konstytucja RP, która każdemu zapewnia wolność zrzeszania się. Normują to także przepisy międzynarodowe:
- art. 20 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. - art. 22 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z1966 r.
- art. 11 Europejska Konwencja o Ochronie Praw i podstawowych wolności człowieka z 1953 r.
Umożliwiają obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego.
Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. DOBROWOLNOŚĆ - oznacza, że nikogo nie można zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia oraz wprowadzać ograniczenia dot. występowania ze stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy oznacza to również zakaz tworzenia stowarzyszeń, w których obowiązywałaby reguła bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. SAMORZĄDNOŚĆ (samodzielność) - oznacza, że stowarzyszenie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrznie dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. TRWAŁOŚĆ - oznacza, że stowarzyszenie nie powołuje się dla doraźnych celów. Oznacza ciągłość w działaniu.
Odróżnia to ją od innych rodzajów zrzeszeń, np. zgromadzeń i organizacji.
CELE NIEZAROBKOWE - stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale swoje dochody (zyski) musi przeznaczać na cele statutowe stowarzyszenia, nie można ich podzielić na członków stowarzyszenia.
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

(…)

… na członków stowarzyszenia.
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie…
…. Stowarzyszenia międzynarodowe mogą być tworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według zasad określonych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz