Pojęcia z tematu: populacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z tematu: populacje - strona 1

Fragment notatki:

in. takich jak: adaptacje, adjustacje, czynniki środowiskowe, ekologia, zmiany przystosowawcze, reaktywność organizmu, warunki środowiska zewnętrznego, ekosystem. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: fenotyp, filogeneza, genotyp, ontogeneza, prokreacja, populacja, rozwój progresywny, rozwój regresywny, zmiany przystosowawcze.

Adaptacje (przystosowania) zachodzące w skali populacji- zmiany przystosowawcze w procesie filogenezy. Adaptacje to przystosowania genetyczne populacji do środowiska jakie powstają między kolejnymi pokoleniami na drodze zróżnicowanej płodności i umieralności. Powodują one zmiany puli genowej populacji
Selekcja dokonuje się między pokoleniami Jej skutkiem jest adaptacja genetyczna-przeżywają osobnicy stosowni w danym środowisku, przystosowani do życia w nimOni też mają szansę dać życie nowym pokoleniom. Tak było do czasu powstania nowoczesnej medycyny.
Zdolność przystosowawcza jest genetycznie uwarunkowaną właściwością poszczególnych organizmów(selekcja negatywna) jest więc zróżnicowana, co prowadź, do zmian puli genowej populacji. Adaptacja genetyczna to także zróżnicowana płodność osobników w różnym genotypie, a także skutek doboru wybiórczego par małżeńskich Tak rozumiana sprawność w dostosowaniu (fitness) Adaptabilność- zdolność przystosowawcza organizmu do nowych warunków środowiska i trybu życia
Dostatecznie silny i trwający przez pewien czas bodziec środowiskowy pokonuje bariery obronne właściwe danemu organizmowi i powoduje w nim pewne zmiany.
Każdy bodziec środowiska, który pokona barierę wrażliwości zostaje odpowiednio przetworzony w organizmie Zmiany przystosowawcze jakie wywoła, zależne są od możliwości danego osobnika zwanej jego adaptabilnością.
Adjustacje (dostosowanie) zachodzące u konkretnych osobników- zmiany przystosowawcze w procesie ontogenezy- nieodwracalne. Kształtuje się fenotyp osobnika. Nie są dziedziczone genetycznie
Czynniki egzogenne- modyfikatory. Wraz z urodzeniem dziecko wchodzi w bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym W ciągu pierwszych około 6-8 miesięcy dziecko karmione piersią matki uzyskuje od niej Jeszcze pewną informacje („instrukcję”) w postaci hormonów zawartych w mleku matki
Około połowy pierwszego roku po urodzeniu zwiększa się rola genów uzyskanych przez dziecko od ojca
Wraz z urodzeniem rozpoczyna się bezpośrednie oddziaływanie warunków środowiskowych na rozwijający się organizm dziecka
Wraz z upływem czasu a więc wiekiem dziecka, zmianą ulega organizm i zmieniają się jego relacje na środowisko
Rozwój ontogenetyczny polega na doskonaleniu się organizmu, osiągnięciu coraz wyższego stopnia autonomii, jest on jednocześnie sposobem przystosowania się „na bieżąco” warunków w jakich organizm żyje
Stąd czynniki środowiska zewnętrznego nazywane modyfikatorami genetycznie zdeterminowanego programu rozwoju organizmu
Czynnikami środowiskowymi nazywamy te warunki panujący w danym środowisku zewnętrznym (egzogenne), które wpływają na organizm, a więc „coś czynią”
Właściwości organizmu kształtowane są w trakcie rozwoju osobniczego na podstawie informacji genetycznej (czynniki endogenne) są uwarunkowane możliwościami jakie tworzy dane środowisko z którego pochodzą elementy pożywienia, składniki powietrza, woda


(…)


Stres jest związany z wydzielaniem hormonów: kartykotropiny przez przysadkę mózgową ,który stymuluje korę nadnerczy do produkcji glikokorykoidów- umożliwiają szybkie przystosowanie do zaistniałych warunków (zazwyczaj przemijające). Nadmierny stres, poważnie zaburzający funkcje organizmu nazywany bywa dystresemmoże powodować wyczerpanie organizmu manifestujące się stanami chorobowymi, w skrajnych…
… w.) - reformator nowoczesnej geologii. Odrzucił katastrofizm, uregulował pogląd o niezmiernie długim czasie trwania okresów geologicznych - ewolucja ziemi. Przeprowadził podział trzeciorzędu na podstawie danych paleontologicznych Charles Darwin - biolog angielski (XIX w.) - twórca teorii ewolucji organizmów. Jest twórcą teorii adaptacji na poziomie populacji drogą doboru naturalnego Teorie wyjściowe:
Związek między ewolucją ziemi (Lyell), a formą organizmów żywych. Konkurencja w eksploatacji środowiska (na podstawie dzieł Malthusa)
Środowisko jest czynnikiem różnicującym (odmienne warunki wywołują różnorodność organizmów żywych.
Środowisko jest czynnikiem limitującym (przeżywają organizmy stosowane w danym środowisku)
Teoria doboru naturalnego opisywała mechanizm adaptacji do środowiska
Mechanizmy ewolucji:
Powstanie zmienności organizmów na drodze mutacji i rekombinacji materiału genetycznego
Rozmnażanie się populacji do granic pojemności środowiska i przeżywaniu osobników najlepiej do danych warunków przystosowanych
Franz Boas - etnolog amerykański (XIX-XX w.) - stworzył podstawy antropologii kulturowej. Warunki środowiska przyrodniczego zakreślają możliwości ludzi. Człowiek wybiera…
… znajdowanych przy siedliskach ludzkich), zdobienia narzędzi, rozwoju mózgu (odlewy wnętrza czaszki mózgowej) oraz odmiennego sposobu życia można przypuszczać, że powstanie artykułowanych dźwięków nastąpiło dopiero kilkadziesiąt tysięcy lat temu i było cechą „człowieka rozumnego” (Homo sapiens). Człowiek neandertalski był anatomicznie zdolny do artykulacji wyrazów. Bodźcem stymulującym rozwój nowych struktur…
… dynamiczna i eksplozywna
Okres pokwitania - koordynacja ruchowa, siła statyczna czas reakcji, dokładność ruchów
W okresie dorastania i później -wydolność robocza
Piramida troficzna- Piramida ta polega na tym, że im wyższy jest poziom w łańcuchu pokarmowym, tym mniej dociera tam pożywienia, bowiem po drodze występują straty energii
Plastyczność - wiąże się z tempem rozwoju. W okresie starczym tempo zmian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz