Pojęcia z historii mediów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z historii mediów - strona 1 Pojęcia z historii mediów - strona 2

Fragment notatki:


Historia mediów i dziennikarstwa - wyjaśnienie pojęć Historia - nauka zajmująca się badaniem zdarzeń z przeszłości i zachodzącymi między nimi zaleŜno- ściami. Medium - no właśnie, co to jest medium? Łączy nam się ten wyraz z pojęciem komunikacji, komuniko- wania. Więc najpierw - co to jest komunikacja? W języku potocznym oznacza takŜe transport, bo kie- dyś, aby się komunikować, trzeba było pokonać odległość. Komunikacja była z reguły bezpośrednia. Komunikacja - (z ang. communication) - porozumiewanie się, wymiana myśli, wymiana informacji, łączność, transmisja, wymiana znaczeń między ludźmi... Czy tylko między ludźmi? A zwierzęta (jeleń na rykowisku, odgłosy, kolorystyka...). Ale one nie uŜywają słów, mowy! Ich komunikacja nie jest reflek- syjna, nie są w stanie tworzyć symboli, kultury... Człowiek teŜ moŜe porozumiewać się bez słów, nie- werbalnie (przykłady). Ale niektóre gesty są wytworem kultury... tylko mimika ma pierwotne znaczenie. jest naturalnym środkiem komunikowania (twarzą w twarz). Wymaga bliskości fizycznej Jest spersonalizowana (partnerzy występują jako świadome siebie osoby). Komunikowanie natychmiastowe i wzajemne Komunikujący mogą zamieniać się rolami (rozmowa, dialog)... ...ale moŜe mieć tez formę wykładu, przemówienia, monologu, przesłuchania, spowiedzi... Fazy komunikowania (rys. 1.): Historia mediów i dziennikarstwa 3 Proces komunikowania osobowego, „twarzą-w-twarz", ma sześć podstawowych faz: l. Akt komunikowania rozpoczyna nadawca, który decyduje, jaki chce nadać komunikat (przekaz) o okre- ślonym znaczeniu (treści). 2. Nadawca koduje zamierzone znaczenia właściwie dobierając słowa, gesty, itp. oraz ich układ (styl, gramatyka). 3. Komunikat jest następnie nadany - wypowiedziany lub pokazany, tak aby pokonać przestrzeń między nadawcą a odbiorcą. 4. Odbiorca, czyli jednostka, do której jest skierowany przekaz, skupia uwagę i postrzega komunikat jako zbiór o pewnym układzie znaków. 5. Następnie odbiorca odkodowuje komunikat konstruując własne interpretacje znaków. 6. W rezultacie interpretacji odbiorca pozostaje pod wpływem formy i treści komunikatu. Oznacza to, Ŝe komunikowanie wywiera na niego pewien określony wpływ. Komunikowanie nie jest tylko bezpośrednie - moŜe uŜywać mediów, przedłuŜeń. I tak dochodzimy do pytania, czym jest... ...medium. Ogólnie mówiąc, medium to wszelki środek (instrument, urządzenie) utrwalania informacji w czasie lub przekazywania jej w przestrzeni. Marshall McLuhan, wielki kanadyjski „prorok ery telewizji"

(…)

…. galaktyka Gutenberga 3. globalna wioska 6 epok „rewolucji komunikacyjnych” wg Gobana-Klasa: 1. era znaków i sygnałów 2. era mowy 3. era pisma (kończy prehistorię, zaczyna historię ludzkości) 4. era druku - nowa epoka komunikowania społecznego 5. era telekomunikacji 6. era komputera i telekomputera - społeczeństwo informacyjne Zaś dziennikarstwo - to pojęcie wtórne wobec mediów i definiowane poprzez…
… jej w przestrzeni. Marshall McLuhan, wielki kanadyjski „prorok ery telewizji" określił media jako rozszerzenie ludzkich zdolności: „Koło jest przedłuŜeniem nogi, ksiąŜka jest prze- dłuŜeniem wzroku. Ubranie przedłuŜeniem skóry. Obwód elektryczny - przedłuŜeniem centralnego ukła- du nerwowego". Analogicznie moŜna powiedzieć, iŜ lornetka jest przedłuŜeniem oka, a tuba - gardła. Jest to trafne spostrzeŜenie: media komunikacyjne są przedłuŜeniem ludzkich efektorów i receptorów, słuŜą- cych do emitowania i odbierania przekazów. Lecz media w potocznym rozumieniu to coś więcej i jednocześnie mniej niŜ tylko przedłuŜenie naszych zmysłów. A więc przez medium moŜna rozumieć: - kody, które są oparte na konwencjach i pozwalają konstruować przekazy (alfabet, alfabet Morse'a, sy- gnalizacja); - nośniki sygnałów (wibracje powietrza, fale świetlne, a takŜe materiały, na których znaki utrwalo- no: papier, taśma filmowa, płyta gramofonowa) ; - instrumenty pozwalające na powielanie, transmisję lub odbiór przekazu (prasa drukarska, radiosta- cja, odbiornik radiowy, odbiornik telewizyjny); - instytucje, które tworzą przekazy (np. prasa, radio, telewizja). Pojęcia pokrewne wobec mediów: - Sygnał (nośnik) - moŜe być analogowy lub cyfrowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz