Historia mediów i dziennikarstwa część 1

Nasza ocena:

4
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia mediów i dziennikarstwa część 1 - strona 1

Fragment notatki:


  1        Historia mediów i dziennikarstwa  CZ ĘŚĆ  1      Materiały pomocnicze dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie    Opracował ks. Andrzej Adamski      Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  ..........................................................................2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU................................................................................................................................................5   HISTORIA PISMA .........................................................................................................................................................................5   MATERIAŁY PIŚMIENNICZE.........................................................................................................................................................7   HISTORIA KSIĄśKI ....................................................................................................................................................................10   HISTORIA DRUKU .....................................................................................................................................................................11   GARŚĆ DAT: .............................................................................................................................................................................12   HISTORIA PRASY (OGÓLNIE) .............................................................................................................................................15   HISTORIA PRASY POLSKIEJ DO 1815 R. ..........................................................................................................................21   HISTORIA PRASY POLSKIEJ 1815-1918.............................................................................................................................29   HISTORIA PRASY POLSKIEJ 1918-1939.............................................................................................................................35   NAJWIĘKSZE KONCERNY PRASOWE I PRASA MASOWA W II RP .................................................................................................39   OKRES OKUPACJI (1939-1944) .............................................................................................................................................43   OKRES PRL...............................................................................................................................................................................43     2    Wykład 1  Historia mediów i dziennikarstwa – wyja ś nienie poj ęć     Historia  – nauka zajmująca się badaniem zdarzeń z przeszłości i zachodzącymi między nimi 

(…)

… pozostaje pod wpływem formy i treści komunikatu.
Oznacza to, Ŝe komunikowanie wywiera na niego pewien określony wpływ.
Komunikowanie nie jest tylko bezpośrednie – moŜe uŜywać mediów, przedłuŜeń. I tak
dochodzimy do pytania, czym jest…
…medium.
Ogólnie mówiąc, medium to wszelki środek (instrument, urządzenie) utrwalania
informacji w czasie lub przekazywania jej w przestrzeni. Marshall McLuhan, wielki…
… człowiek starał się na róŜne sposoby utrwalać treści, które
uznawał za doniosłe, uŜyteczne i godne zachowania. Najstarszym sposobem był w tej mierze,
jak wiemy, przekaz ustny. W tradycji ustnej, przekazywanej z pokolenia w pokolenie
przechowywały się m. in. formuły obrzędowe i magiczne, relacje waŜnych wydarzeń
historycznych, podania, legendy, pieśni, poematy epickie. Forma ta była Ŝywotna przez długi…
… kładziono
w porzek drugą, po czym obcinano wystające końce. Całość sklepywano w wyniku czego
powstawał spójny arkusz, który później suszono na słońcu. Gotowe arkusze sklejano ze sobą
brzegami za pomocą kleju wykonanego z mąki, wody i octu, następnie wygładzano aŜ do
połysku muszlą względnie kością słoniową. W ten sposób powstawał zwój, na który składało
się ok. 20 arkuszy, które jeszcze powlekano klejem…

drewnianych czcionek uznaje się Holendra Laurensa J. Costera, który w 1423 roku,
drukując z uŜyciem czcionek, wydrukował małą ośmiostronicową ksiąŜeczkę zatytułowaną
"Horarium ".
Wynalazcą druku był Gutenberg Johannes, właściwie Johannes Gensfleisch zum
Gutenberg (ok. 1399-1468), niemiecki złotnik i mincerz. UwaŜany jest za wynalazcę
drukowania za pomocą ruchomych czcionek, aparatu do ich odlewania i prasy…
… papieŜa Leona I)
Skład komputerowy:
1964 - pierwszy edytor tekstu
1965 - skład komputerowy
po 1980 - upowszechnienie się DTP
Inkunabuł - stary druk sprzed 1501 roku. Pierwsze inkunabuły wzorowano na
średniowiecznych rękopisach m.in.. kroje czcionek naśladujące pismo ręczne (kolofon),
ręczne zdobienie (iluminacja, inicjał). Od ok. 1470 r wprowadzono inicjały odbijane wraz z
kolumną druku i ilustracje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz