Pojęcia na egzamin - przepisy prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin - przepisy prawa - strona 1 Pojęcia na egzamin - przepisy prawa - strona 2 Pojęcia na egzamin - przepisy prawa - strona 3

Fragment notatki:

Polska-rynkowa, wolnorynkowa-państwo nie wtrąca się do działania rynku; chińska-komunistyczna; swobodny przepływ towarów i usług w UE; centralnie sterowana-rynkowa 89',90'; 23.12.88-konstytucja o działalności gospodarczej; wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone-uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej; zakazane były 3 dziedziny: koncesja, podatek akcyzowy (paliwo, energia, używki, broń), podatek VAT od wartości dodanej; permanentny niedobór-popytpodaż; ceteris paribus-wszystko inne takie samo, różnica między 2 stałymi czynnikami; pieniądze płyną tam gdzie ich największa rentowność (wskaźnik zyskowności); przeszkoda dla kapitału: ilość osób-specjalistów, ograniczenie konkurencji; problemem jest koszt zaspokojenia popytu (np. narkotyki); mechanizm rynkowy-mechanizmy zachodzące między popytem a podażą (składnikami rynku) oraz ceną, którego celem jest równowaga; sektory instytucjonalne-grupa krajowych jednostek instytucjonalnych char. się wspólną funkcją pełnioną w procesie produkcji, celem ekonomicznym, rodzajami działalności; do niej należą: s. gospodarstw domowych-osoby fizye pracujące na własny rachunek w rolnictwie, do 9 osób, osoby fizyczne uzyskujące dochód z pracy najemnej i niezarobkowych źródeł (np. wynajem); s. przedsiębiorstw-podmioty gospodarcze wytwarzające produkty (wyroby i usługi) rynkowe oraz prowadzące księgi rachunkowe (osoby prawne niezależnie od liczby pracujących, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. pow 9 osób, z wyłączeniem gosp. indywidualnych w rolnictwie); s. instytucji finansowych i ubezpieczeniowych-podmioty gosp. zajmujące się pośrednictwem finansowym, pomocniczą działalnością finansową, ubezpieczeniami; s. instytucji rządowych i samorządowych-wojewoda, powiat-starosta, wójt i rada gminy; s. instytucji niekomercyjnych-organizacje społeczne, partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia; s.zagranica; strumienie pieniężne: transfery (kredyty, pożyczki, oszczędności, podatki do produktów) i transakcje; PKB-wartość globalna wszystkich wytw. dóbr i usług na terenie kraju niezależnie od pochodzenia kapitału przedsiębiorstw, bez przepływów wewnętrznych; PNB-przez polskie podmioty gospodarcze niezależnie gdzie są ulokowane; obie kategorie w cenach ostatecznych z VAT (od wartości dodanej); spółdzielnia-walne, zarząd, większość decyduje; sp. z o.o.- jednoosobowa; można połączyć kapitał prywatny i firmy; Czynniki wpływające na podaż poza ceną: prawo podaży (wzrost ceny-wzrost podaży, gdy inne niezmienione), zmiany podaży pozacenowe, ceny zasobów, technika produkcji, podatki (rosną, podaż maleje), cena innych dóbr (spadek innych cen, spadek podaży); oczekiwania dot. Przyszłych cen (spadek podaży), liczba producentów (wzrost, spadek podaży); Rodzaje popytu-(wg dynamiki zmiany popytu): elastyczny, nieelastyczny [miara elastyczności-względna zmiana popytu przy jednostkowej zmianie ceny]; (wg perspektywy czasowej): przeszły, przyszły, obecny; (wg rodzaju zakupu): pierwotny, restytucyjny, kumulacyjny;

(…)

… zewnętrznych), decyzyjne (przedsiębiorca, rozdzielający zasoby, przeciwdziałający zakłóceniom, negocjator); przepisy prawa (akty normatywne) regulujące działalność gospodarczą: ustawa o swobodzie działalności gosp., kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, ustawa o spółdzielczości, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych; działalność gospodarcza-zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, usługowa…
…; wartości niematerialne prawne-specjalistyczne oprogramowanie; formy opodatkowania działalności prawnej-karta podatkowa nie związana z dochodem (stała stawka) [wlk. miejscowości, zatrudnienia]; ryczałt-stała kwota obliczana od danego parametru np. od liczby niosek; książka przychodów i rozchodów- małe przedsiębiorstwa, pełna księgowość-na zasadach ogólnych; CIT-19% liniowy; …
…, przyszłe), inne koszty (np. utraconych korzyści-potencjalne efekty utracone na skutek niepodjęcia działań, innego wariantu decyzyjnego); rodzaje kosztów-stałe (nie zmieniają się ze skalą świadczonych usług), zmienne; wynik działalności-przychód-koszty całkowite; BEP-przychód=koszt, próg rentowności; zależne od kosztów zmiennych w dalszej części; marża brutto-zysk brutto ze sprzedaży do przychodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz