Poeksploatacyjne wyrobiska górnicze na świecie i w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poeksploatacyjne wyrobiska górnicze na świecie i w Polsce - omówienie - strona 1 Poeksploatacyjne wyrobiska górnicze na świecie i w Polsce - omówienie - strona 2 Poeksploatacyjne wyrobiska górnicze na świecie i w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Podziemne magazyny i składowiska
„ Możliwości wykorzystania (poza lokowaniem w formie ich składowania) pustych - poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych na Świecie i w Polsce ” Wykonali: Prowadzący:
Wstęp
Każda działalność przemysłowa, a szczególnie w przemysłach wydobywczo-surowcowych, powoduje degradację środowiska naturalnego. Skutki działalności tego sektora są odczuwalne w środowisku naturalnym długo po zakończeniu działalności. Spowodowane są one nie tylko prowadzoną eksploatacją górniczą, ale także produkcją surowców mineralnych. Z działalnością branży związane jest m. in. przekształcenie morfologii terenu
i powstawanie tzw. niecek osiadania. Pierwotna rzeźba terenu ulega deformacjom. Naruszone bywają stosunki wodne oraz zanieczyszczenie zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych. Zjawiska te powodują w konsekwencji zmiany w przyrodzie żywej (zanik niektórych gatunków roślin, sukcesje innych, nienaturalnych dla pierwotnego obszaru zbiorowisk roślinnych, itp.). Niszczona lub zanieczyszczona zostaje warstwa glebowa. Wpływa to na zmianę zarówno walorów krajobrazowych jak i przyrodniczych.
Na sposób wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych wpływają różnorakie czynniki, których znaczenie uległo zmianie w czasie. Do głównych czynników determinujących wybór sposobu zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego należy zaliczyć przede wszystkim jego wymiary.
Kierunki wykorzystania pustych - poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych:
W Polsce
Obowiązkiem użytkownika górniczego, zapisanym w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze, jest rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą. Zasadniczymi kierunkami rekultywacji są kierunki: rolny, leśny, wodny i inne. Zdjęcie 1. Rekultywacja leśna (zewnętrzne zwałowisko kopalni Turów
Są one planowane i uzgadniane z władzami gminy na terenie której jest lub będzie prowadzona działalność górnicza, już na etapie dokumentowania złoża. Znowelizowana w 2001 r. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze nakłada na przedsiębiorcę górniczego obowiązek gromadzenia środków finansowych na tzw. fundusz likwidacyjny zakładu górniczego i podaje sposób naliczania corocznych składek na ten cel, gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym. Zrekultywowane, czyli nadające się do innej formy użytkowania tereny, przekazywane są władzom gminy. Nieczynne wyrobiska poeksploatacyjne, podziemne lub odkrywkowe mogą być wykorzystywane do różnych celów.


(…)

…, szczególnie po eksploatacji kopalin skalnych. Zrekultywowane w kierunku wodnym mogą być zagospodarowane, po odpowiednim przygotowaniu, jako akweny rekreacyjno-sportowe lub jako stawy hodowlane.
W wyniku eksploatacji złóż kruszywa naturalnego powstają zbiorniki wodne, których zagospodarowanie nie jest jednoznacznie sprecyzowane. Zbiorniki te mogą być wykorzystane jako ujęcie wody pitnej, ujęcie wody…
…. W związku z lokalizacją wyrobisk górniczych pod terenami zabudowanymi oraz przeznaczonymi pod zabudowę rozpatruje się możliwość wykorzystania zrobów poeksploatacyjnych jako źródła niskotemperaturowych wód geotermalnych w pompach ciepła. Korzystne warunki geologiczno-złożowe umożliwiają stosunkowo nieskomplikowany dostęp do zrobów na głębokościach do 700 m, w których należy przewidywać występowanie wód…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz