Podział żeliw i postacie grafitu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 6853
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział żeliw i postacie grafitu-opracowanie - strona 1 Podział żeliw i postacie grafitu-opracowanie - strona 2 Podział żeliw i postacie grafitu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Żeliwo to stop żelaza z węglem o zawartości węgla większej niż 2,11% (najczęściej 3,0-3,8%).
Podział żeliwa
1. Podział ze względu na skład chemiczny
 żeliwo niestopowe
 żeliwo stopowe- dodatki stopowe polepszają własności żeliw:
 zwiększają odpornośd na ścieranie,
 polepszają odpornośd na korozję w gazach (żeliwa żaroodporne) i w
cieczach (żeliwa nierdzewne i kwasoodporne)
 uzyskuje się specjalne własności, np. duża rezystywnośd
2. Podział ze względu na formę występowania węgla
Węgiel w żeliwie może występowad w postaci związanej, tj. cementytu Fe3C, jak i wolnej-grafitu.Ccałk=Czw.+Cgraf.
żeliwo szare- węgiel występuje w postaci związanej w osnowie metalowej, aż
do stężenia eutektoidalnego, jak i wolniej, tworząc wydzielenia grafitu.
żeliwo białe- węgiel występuje tylko w postaci związanej, a w ich strukturze
obecny jest ledeburyt przemieniony.
żeliwo połowiczne (pstre)- węgiel występuje w postaci wolnej (grafitu) i
związanej (cementytu), a zawartośd węgla, poza ilością występującą w postaci
grafitu, przekracza stężenie eutektoidalne.
3. Podział ze względu na strukturę
W zależności od rodzaju osnowy rozróżniamy żeliwo:
 ferrytyczne
 ferrytyczno-perlityczne
 perlityczno- ferrytyczne
 perlityczne
Mogą wystąpid jeszcze inne osnowy, tj.: sferoidyt, bainit, martenzyt odpuszczania, będące
konsekwencją zastosowania określonej obróbki cieplnej.
4. Podział ze względu na kształt wydzieleo grafitu
 niemodyfikowane- z ostro zakooczonymi, wydłużonymi płatkami grafitu
 modyfikowane- ze stępionymi krótkimi płatkami grafitu
 podwójnie modyfikowane, sferoidalne- z grafitem kulkowym
 ciągliwe- z kłaczkowymi wydzieleniami grafitu.
Żeliwo szare z osnową ferrytyczną- mała wytrzymałośd, mała odpornośd na ścieranie, dobra
skrawalnośd. Własności żeliw szarych zależą od struktury osnowy metalicznej (ferrytyczne…)
i od postaci grafitu. Twardośd i wytrzymałośd zwiększa się przy zwiększaniu udziału perlitu.
Żeliwo białe i połowiczne- bardzo twarde i zarazem kruche. Nie można obrabiad
mechanicznie przez skrawanie, lecz jedynie szlifowad. Żeliwo białe jest stosowane jako
półprodukt do wytwarzania żeliwa ciągliwego oraz stanowi materiał wyjściowy (surówka) do
otrzymywania stali, staliwa i żeliwa szarego.
Najlepsze parametry wytrzymałościowe, jak i plastyczne wykazuje żeliwo, w którym po
podwójnym modyfikowaniu wydzielenia grafitu mają kształt kulisty, czyli żeliwo sferoidalne.
Wpływ zawartości domieszek na strukturę żeliwa
Węgiel w żeliwach szarych wynosi zwykle od 2,5-3,6%. Jego zawartośd może byd mniejsza
(żeliwa ciągliwe) lub większa (żeliwa sferoidalne). Ze wzrostem zawartości węgla polepsza się
lejnośd żeliw, tj. zdolnośd do wypełniania form i maleje skurcz. Zwiększa się skłonnośd do
wydzielania się węgla w postaci grafitu. Polepsza się skrawalnośd, zwiększają się własności
ślizgowe i zdolnośd do tłumienia drgao.
Krzem może występowad od 0,5- 5%, najczęściej jednak ma 1-3,5%. Sprzyja grafityzacji.
Z wykresu wynika, że im więcej jest węgla i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz